Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Bibliagine ¿nue igi soglenai?

 APÉNDICE

Seol geb Hades, ¿ibu obare?

Seol geb Hades, ¿ibu obare?

SEOL geb Hades Bibliagine 70 gwena mergunaid. Seolgi geb Hadesgi sunmagledele obardaed dule burgwisar bia naddae. Abar Bibliamargi nasigles nanaed “neg uan”, “nabba”, “soo nega” geb ibmar wegimaladi. Auggi hebreo gayaba geg griego gayaba ibu we ibmar obardae, inbagwen bamalad gayabardina ebo emalad saddedaed. Aagala Biblia Traducción del Nuevo Mundo dina we ibmargi sunmadele unnila belagwa nasisdaed: “Seol” geb “Hades”. Emisgi anmar wisgubied, ¿we Seol geb Hades ibu obare? Anmar daggoena igi Bibliagine soglenai.

Eclesiastés 9:10 (TNM) gine soged: “Ar Seol gine, bia be nadabbi, adi arbaed sadded geb igar ilemagged saddebalid geb ibmar wisgued saddebalid geb binsaed amiged saddebalid”. Degsoggu, ¿Seolye soglegedi dule digleged nabba obarsunde? Suli. Bibliagi dule digleged nabbagi sunmaglealirdina bar scheóhlye soglesurdaed geb háidesye soglesurdabalid, aggar soglesdaed (Génesis 23:7-9; Mateo 28:1). Bibliagi “Seolye” soglesurbalid yaa dummad gwislesar bular dulemar digega geb uan surbalid (Génesis 49:30, 31).

Degsoggu “Seol” geb “Hades” dega, ¿nue ibusunde? Bibliagi sognaid “Seol” geb “Hades” bur uan negmarbali bibbisurye. Be iddogena Isaías 5:14 gine soged Seol “burgwarmalad meged galu e yaa sabsur argas ma[ye]”. Degsoggu Seol bela dulemar burgwemamaid domaiyob iddolleged, immeresuliyob iddolledo (Proverbios 30:15, 16). Uanmaryobsulid ar uanmargindi neg engued. ‘Seoldina sogmasulid wesegoye’, bur bule abeged ar engusulid (Proverbios 27:20). Degsoggu Seol geb Hades, bibbisaar enguosulid. Ar neg soggwen obarsulid. Nabba dummad bibbisur gwisarsiiyobid, auggi ibmar sanaled obarsulid, burbaled surbalid binsa nabir soglegedid, ar aase bela burgwarmalad dogmamaid, burgwed igar obarsundo.

Anmar wisgusbardibe dulemar gannar durgumaloye, anmar mag nue iddo gudbaloed Seol geb Hades soglegedi nue ibu obare. Bibliagi soglenaid dulemar Seolgi geb Hadesgi bugmaladi nabir gannar durgumaloye (Job 14:13; Gusmalad 2:31;  Apocalipsis 20:13). * Bibliagi soglenabalid Seolgi geb Hadesgi unnila dulemar Jehovága arbasmaladbii bugsurye, anba dulemar Jehovága arbassurmalad aagi mamamoye (Génesis 37:35; Salmo 55:15). Aaga Bibliagi soglenaid, “dule[mar] nuegan burgwismaladi, dule[mar] isganamar burgwismaladi gannar ega durgued ibagan noniggoye” (Gusmalad 24:15).

^ parr. 4 Bibliagi soglenaid dulemar odulolegosurmaladdina Seolgi geb Hadesgi bugsurmarye. Aamardina “Gehena[gine]” bugmarye, ar igi Seol geb Hades ibmar sanaled obarsuli, geb ibmar burbaled surbali Gehena, anbamogad agnebali neg naid obarsulid (Mateo 5:30; 10:28; 23:33).