Yaba nanaid daggega

Índice daggega

 APÉNDICE

¿Dulemar iba onoged, anmar onomogoe?

¿Dulemar iba onoged, anmar onomogoe?

BUGGIDAR emi ibagi Bab sogedba ibamar onoleye soglemaladi Bibliagindi soglenasulid onomaloye. Degid, ¿bia we ibagan daninanae? Bibliotecamargi libromar niggadgi nabir be balamiged wisguega bia we ibamar daniggi. Anmar we ibamargi sunmaggoloena.

Semana Santa. We semanagi Jesús burgwisad geb e durgusad iba onoye sogmar inigwale, Bab sogedba ibmar imaglesulid.  Be daggena, we ibagi Jesús sobar, geb María sobardibe igarba semamadaed geb dulemar aa sorba duurmagnadab damalad. Libro Las Grandes Religiones Ilustradas, soged, Cristo daged iduale Babilonia dorgan “nudsumarga ibmar issesur nasisdamarye [...]. Nudsumarga mor nued yosdamala, duggargi geb saggwagi ga win nasisdamarbali, olargan ga yosdamarbali; cama giid yaggi mamai neg imbaba sesdamalad geb dulemar we ibmar sorba duurmagnadabdamalad”.

Birga gwaged. Neggweburmar irba birga gwaged iba emarbi onolesulid. The World Book Encyclopedia soged bia we iba noali: “Julio César Romagi dummadga magua, año 46 gine Cristo daged iduale sogsad, birga gwaged iba enero 1 gine onoledoye. Aa unni Romadorgan we iba onosmalad e bab dummad Jano nugadga; Jano wagar darbo nigganad, ebbenne ibmar gusmalad wisguega geb yoo ibmar guoed wisgubaliga”. Degsoggu, dulemar Bab wissur gudi gusmaladi birga gwaged iba onodi gusmalad.

Inna saed. Garda Dodoged Igar gine soglenaid inna goblealir yogasaar ibmar imaglesurye be daggena ‘gammu urwagine anwar imagleged ar binsamalad we bunamala abgan burba obarye’. Ar bela innagi ibmar ebuleged burba niggadbiye binsalesoggu dobe ourwedbali innagi igar niggaa ibmar imagleged. Auggi Bibliadi soged mer we ibmar dobgumaloye ar Jehová anmar bendaggoedid (Santiago 4:7, Proverbios 18:10). Anba abiddollebalid inna goblealir dulemar munguedi. Geb Bibliadi sognabalid Bab mungued nued dagsurye. Ar inna goblealir ibmar imagleged Bab igargi yolesoggu mag dagleged inna gobedi Jehovági danisuli (1 Corintios 6:9, 10; 1 Pedro 4:3).

Bamalad ibamar. Bela neg dirbimaggar iba onolemaladgi sunmaglessurgusad. Jehová nued dagsulid dulemar na e dummaganga iba onogele geb na neggweburga iba onobalile (Jeremías 17:5-7; Gusmalad 10:25, 26). Anmar wisguega iba soggwen imaglegedi Bab nued dagdibe, nued dagsurdibe, bin anmar nueggwa wisgugweler gebed bia we ibamar noali (Isaías 52:11; Apocalipsis 18:4). Capítulo 16 gine be durdasad Bibliagi igi igar mamai ibamar onogedsig.