Yaba nanaid daggega

Menú baid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

dule

Bibliagine ¿nue igi soglenai?

 CAPÍTULO 2

Bab Dummad anmarga Biablia ugsad

Bab Dummad anmarga Biablia ugsad
  • ¿Ibugine Biblia libro bamaladbo aggala?

  • Anmarga neg aggar gualir, ¿Biblia igi anmar bendagge?

  • Bibliagi ibmar guoye soglenaidgine, ¿ibiga anmar benguedsuli?

1, 2. ¿Ibigala Biblia, libro nuedi?

BE EBINSAE be ai bega ibmar nued ugsad. Be yeer iddosar gebed be ai bega ibmar ugsagu. We ibmar ugsadbali mag dagleged, be ai nue be binale. Be ega sogsar gebed nuedye.

2 Bab Dummad anmarga Biblia ugsamogad. Degsoggua, we ibmarba anmar yeer iddomogad. Ar Bibliagi ibmar narmaggar nanaidi, baidsig anmar wisguosulid. Bibliagi anmarga soglenaid igi nibneg obinyilesa, niisgwamala, nabbaneg igi obinyilesa, geb igi dulemar obinyilesbali. Anba Bibliagi binsaed nuegan nanabalid neg aggar gualir abin imaggega. Bibliagi anmarga soglenabalid igi nabir Jehová gannar nabbaneg nudaggoye soge. ¡Biblia, libro nuedid!

3. ¿Jehová ibiga Biblia anmarga ugsa, geb ibiga anmar we libro nued daggedi?

3 Ar Jehová, Biblia e ibedsoggua egi sunmagnabalid. Aaga Biblia anmarga libro nuedid. Bab Dummad anmarga Biblia ugsadba mag dagleged, Bab Dummad abege anmar e igar durdagged. Degsoggua, Biblia nabir be bendasaled, Bab Dummad aiga guega.

4. ¿Bule mergu Biblia agnimai?

 4 Bebii unnila Biblia nigsulid, neg dirbimaggar bergwablesaar dulemar Biblia niggadbimalad. Biblia bergwabledibe, saguardibe 2.600 gwena dulemar sunmagged gayaba onilemaid. Degsoggu, bergwablesaar dulemar Biblia niggadbimalad. Ar iddoged irba millón gwena mergu Biblia mimiledaed. Biblia millónba agnimaid, belagwabledibe, saguardibe. Degsoggua, libro baid Bibliayobidi sadded.

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras gaya aggar aggar onolesad

5. ¿Igi nabir Biblia, Bab Dummad sogedba narmaglesa?

5 Bab Dummad garda narmaggarmaid, Biblia, “bela Bab Dummad sogsadba narmaglesad” (2 Timoteo 3:16 absogo). ¿Igi nabir Bab Dummad sogedba narmaglesa? Bibliagi weyob sognaid: “Bab Dummad gaya burba barsogmalad, [...] Bab Dummad Burba Isligwaled sogedba sunmagsa gusmalad” (2 Pedro 1:21). Degsoggu, dule e secretariaga sogsayobi be anga garda narmagye. Ar we gardagi e dummad binsaed narmaglegosoggua, geg sogleged we garda secretariagadye. Deyobmogad, Bibliagi Bab Dummad binsaed naid, dulemar Biblia narmasmalad binsaedsulid. Degsoggua, bela Bibliagi ibmar narmaggar nanaidi “Bab  Dummad gaya burba nabbiragwad[id]” (1 Tesalonicenses 2:13).

BIBLIAGI INNIGGII IBMAR SOGLENAID

6, 7. Bibliagi ibmar soglenanaid na gi yolenanasulidi, ¿ibigala geger daglege?

6 Mil seisientos año gwena galesad bela Biblia narmaglegega. Biblia narmasmaladi unnila birga soggwennaginbii gudi gussurmalad, bela dulemar nug nigmaladbii gussurmarbalid. Abar sabburba arbamaladinad, abar ua somaladinad, abar oveja aggwedgi arbasmaladid. Bamaladdi profetamalanad, abar juezmalanad, geb reymalanad. Lucas, libro Jesúsgi sunmagged narmasadi doctoranad. Dule wargwenna Biblia narmassur inigwale, gebbe noded bergunaidse igar soggwennagi sunmagnaid, na gi yolenanasulid. *

7 Biblia, Génesisgine noded, aagi sunmagnaid igi dulemarga neg isgude; geb Apocalipsissega bergunaid, aagindina sunmagnaid igi nabbaneg yeer daglege gunoniggoe. Biblia birga miliba ibmar gusadgi sunmagnaid, auggi Jehová ibmar imaggedse imaggoye sogsadgi bur sunmagnadaed. Dule wargwenna Biblia narmassur inigwale, e ibmar soglesadi na gi gwen yolenanasulid. Aaga Biblia gebbe nodedgi, geb bergunaidse na gi yolenanasulid. Degsoggu Biblia nue Babgadid.

8. ¿Ibigala be sogsale ibmar soggwengi yoo anba nergulegua Bibliagindi bad ibmar ginelle sognadaye?

8 Ebbenne yoo ibmargi nergulegua Bibliadi aa ibmargi sunmadbalile noar sognasurdabalid. Ciencia igargi sunmadbalile, noar sognasurdabalid. Be daggena Levíticogine ebbenne Israel neggweburga igar soggwen megisad, soglesad dule boni dummad niggusdibe igi imaglegoe mer bamaladse ogwaega, anba aagi sunmagnabalid san aggwedgi, aa unni bamalad neggweburmardina anba we ibmar wissurmalanad.  Geb ebbenne, anba dulemar wissurmargua nabbaneg igi nue daglege, bad Bibliagindina soglenainad nabbaneg dirbiggwa dagleye (Isaías 40:22). Anba Bibliagi noar soglenasurbalid soglesgu nabbaneg ibmar birgi sisurye (Job 26:7). Biblia, ibmar soggwengi nerguega imaggarsur inigwale, degidde ibmar soggwen gwabbid wisgulenoniggile bad aa ginnelle sognadamogad. Biblia Babgadsulina, ¿weyob ginnelle ibmar sognadaen be binsae?

9. a) ¿Igi anmar wisi ebbenne ibmar gusadgi Biblia sunmadele ginelle sognadae, geb gaggansasurdabali? b) ¿Ibiga Biblia narmasmaladi ibmar oduggussurmala?

9 Anba Bibliagi ebbenne ibmar gusadgi sunmagledbalile ginelle sognadabalid, geb gaggan sanasurbalid. Bibliagi ibmar nueggwa soglenadaed, dule wargwengi sunmaglenaile unnila aaginbii sunmaglenasurdaed, e sergan nug bilenadabalid. * Biblia narmasmalad, bamalad libro narmasmaladbogwa aggalad, ar bamaladdi na e neggwebur galaggusdibe sogsasurdamalad. Biblia narmasmaladdina na ibmar issaggwa imasmaladse baggale narmasmarbalid, na e neggweburgi ibmar gusad oduggussurmarbalid. Be daggena Moisés, na e nosad Númerosgine narmasad, geb sogsabalid igi aa ular sabsur ega ibmar soglesa (Números 20:2-12). Be bamalad libromar dagdele, abar ibmar oduggusdamalad, Bibliagindina oduggulenasulid, ar we libro Babgadid aaga deyob imaglegaled.

BIBLIAGI BINSAED NUEGAN UGLENAID

10. ¿Ibigala Bibliagi anmarga binsaed nued uglenaye anmar soge?

10 Bab Dummad sogedba Biblia narmaglessoggua, “ibnuedid, dulemar odurdaggega, dulemarga sabsur ibmar sogega, dulemar unaega, degi, igar iniggigwadgi dulemar odurdaggegar” (2 Timoteo 3:16). Bibliagi binsaed nuegan uglenanaid. Bibliagi ibmar soglenaidba, anmar wisid e ibedi nue wisi igi dulemar dae. Gwendi degisurde, ar Biblia e ibedi anmar obinyisadid, Bab Dummad Jehová. Jehovádina wisid  ibiga anmar wile iddodae, geb wis ibmar soggwengi anmar binsadiir wisbalid, ibiga anmar deyob binsadae. Anba wisbalid ibu ibmar anmar abege yeer iddodii guega, geb wisbali anmar igi daed abelesuli.

11, 12. a) Mateo capítulo 5, 7 sega narmaggar naidgi, ¿Jesús ibu ibmargi sunmasa? b) ¿Ibu ibmar bamaladgi Biblia sunmagnabali, geb ibiga e binsaed nanaidi dulemarga issaggwa guosuli?

11 Mateo capítulo 5, 7 sega Jesús ibmar sogsad narmaggar  naidgi be binsaena. Aa unni Jesús sunmasgua igar soggwennaginbii sunmassulid, aa un sogsad igi nabir anmar yeer iddodii gusale, dule wargwenbo igar aburusale igi nabir onugulesale, igi Babse gorlege, geb ibiga dogdar ibmar bin iddoged nuedsuli. Ebbenne dulemar we ibmar soglesadba igar sasmargua, emarga nued gusad, emi ibagi anmarga nued gumogad.

12 Bibliagi sunmagnabalid neguya seedgi, arbaedgi geb igi anmar bamalad dagged abelege. Bibliagi bela dulemarga binsaed daglenaid, eba anmar ibmar imaggele anmarga nued guoed. Profeta Isaías ibmar narmasad anmar dagdele, mag dagleged, Bibliagi ibmar narmaggar nanaidi binsaed nuegana, weyob Jehová ega sogsad: “Ani an Bab Jehová gued, be [...] Bab Dummadid. Ibmar nueganba be odurdaggedid”(Isaías 48:17).

BIBLIA IDUAGGWA IBMAR GUOED SOGSADAED

Isaías iduaggwa Bibliagi sogsad, Babilonia obelolegoye

13. ¿Igi Babilonia guoed , Jehová, Isaíasga sogsa be narmaggoye?

13 Ibmar anba yoo gue Biblia iduaggwa sogsadabalid. Buggidar we ibmarmala bad gusnanaed. Soggwen anmar daggoena, Jehová, ebbenne profeta Isaíasga sogsad Babilonia obelolegoye, we dule gudi gusad, Jesús 800 añossega gwalulegoed iduale (Isaías 13:19; 14:22, 23). Anba sogsabalid igi obelolegoe. Soglesad soldadomar Babilonia neggweburgi ubomaloedi, Babilonia abargi diwar maid odingumaloye, geb ululessuli egi dogmaloye. Unnila aabii sogsasurbalid, iduaggwa soglesbalid rey Ciro nugadi Babilonia suoedye (Isaías 44:27–45:2 absogo).

14, 15. ¿Profeta Isaías ibmar narmasadi, igi nabir deyob gunoniggi?

14 Profeta Isaías 200 año gus ibmar sogsad sorbali, año 539 gine, octubre 5 muddiggidba, geb 6 oiboalidgi, soldadomar Babilonia ebiris buggunonimalad. ¿Doa, soldadomar idusadi? Persia rey, Ciro. Jehová, Isaíasga ibmar sogsadi  gudsoggalinad. ¿Degiddega Ciro soldadomar bur nabir Babiloniagi ulussuli ubosmardibe?

15 Aa unni Babiloniagi iba onobugmalanad, muralla dummad neggwebur ebirmasoggua bibbisaar dobgubugsurmalanad, degi ibmar gunaidgi Cirodina diwar Babiloniagi maid odinguega agnesig oirmasad. Degsoggu, nabir e soldadomala sio sio murallase obagsamalad. Auggine, ¿igi nabir murallagi dogsamala? ¡Ar aa muddiggi muralla wagagmar eduged iesmalad!

16. a)¿Igi Babilonia guoye Isaías sogsa? b) Isaías sogsadi Babiloniagine bar dulemar bugguosurye, ¿igi ibmar deyob gunoniggi?

16 Jehová sogsad weyob Babilonia guoye: “Bibbisaale, bar dulemar egi anbigguosulid, dulemar sorba danimaloedi bar egi anbigguosurmalad. Árabe dulemar we yargi bar megosulid. Sibad wawaad edarbedi, bar egi e sibad wawaadmar oanbigguosulid” (Isaías 13:20). Unnilagwa soglessulid neggwebur sulegoye, soglesbalid bibbisaar bar egi dulemar bugguosurye. ¿Ar bule Babiloniadega deyob gusdibe? Irakgine, ebbenne Babilonia neggwebur nagusadi, emidi aggwamarbii galamagsiid, 80 kilómetro Bagdad neggwebur nugadgi bangunaid. Aagi bar dulemar bugsulid, ar Jehová, Isaíasga  sogsadyobi gunoniggid, “gwalagi neg durwieyob Babilonia yala an imaggoed” (Isaías 14:22, 23). *

Babilonia aggwabi naid

17. Bibliagi ibmar soglenaid gagganga gumasursoggua, ¿ibu ibmar anmar bensurbali?

17 Bibliagi ibmar soglenaid gagganga gussurdasoggua, aaga bibbisaar anmar egi benguedsulid. Ar Jehová dulemarga ibmar imaggoye sogsad imasdasoggua, anmar bibbisaar bensurmogad yoowedse nabbaneg yeer dagle imaggoye sogsadi imagbaloed (Números 23:19 absogo). Aaga anmar bensulid yoowedse dulemar sadegua gudi guoe, “ar ade, Bab Dummad geg gaggansaedi, baddo iduar, gebe nega sagla un sogsa gusad” (Tito 1:2). *

 BAB GAYA BURBA YEER GANGUED

18. Bab gaya burba ¿igi dulemar daed imagye apóstol Pablo sogsa?

18 We capítulogi anmar ibmar durdasadba anmar wisgusad libro baid Bibliayobidi sadde. Anmar durdasad Biblia na gi gwen yolenanasurye, ibmar gwabbid wisgulenadabbidbo dagdele ginelle sognadabarye, binsaed nuegan ugnabarye, geb iduaggwa ibmar gumaloed sognabarye, auggi unnila we ibmarbarbii Biblia libro nuedsulid. Apóstol Pablo sogsamogad, Bab gaya burba dulemar daed onudagbarye (Hebreos 4:12).

19, 20. a) ¿Biblia igi be bendagge be wisguega be dule igii daedi? b) ¿Igi mag daglesale anmar nued iddoge Bab Dummad anmarga Biblia ugsadba?

19 Anmar, Bab gaya burba absogele, nabir anmar daed gwaged. Nabir anmar bendagbalid wisguega anmar dule igi daedi. Unnila gaggaginbii anmar sogedsulid, an, Bab Dummad sabye. Anmar, Bibliaba igar imagdibe, mag daglegoed anmar nue Bab Dummad sabe.

20 Biblia nue Babgadsoggua aaga absoged abeleged, durdagged, geb binar gubalid. Mer Biblia durdagged indaggo, be indagsulile mag daglegoed be yeer iddoge we ibmarba. Anba be nued iddobaloed Jehová dulemarga ibmar nued imaggoedba. Capítulo 3 gine anmar durdaggoed, ibu Jehová dulemarga imaggoye sogsa, geb igi deyob gunoniggoe.

^ parr. 6 Abar dulemar sogdaed Bibliagi ibmar narmaggar nanaidi na gi yolenanaye, auggi deyobsulid. Libro, La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?, capítulo 7 gine absogo, Jehovági sunmagmalad we libro onosad.

^ parr. 9 Be daggena Lucas 3:23, 38 sega, Jesús sergangi sunmaglenaid.

^ parr. 16 Bamalad profecíamar be durdagbiele, garda, Un libro para todo el mundo, página 27, 29 se absogo, Jehovági sunmagmalad we garda onosad.

^ parr. 17 Babilonia obelolesadgi sunmaglesad, anmar wisguega, Bibliagi ibmar soglenanaidi gagganga gussurdaed. Bibliagi soglesbalid Tiro, Nínive neggweburbo obelolemarmogoye, deyob gusbalid (Ezequiel 26:1-5; Sofonías 2:13-15). Daniel sogsamogad neggwebur dummagan signonimaloye Babilonia sorba, Medopersiagi geb Greciagi sunmaglesad (Daniel 8:5-7, 20-22). We librogi be apéndicegi absoddibe be nabbi dudaggoed “Jesucristo, Mesías noniggoye soglesadid.”

NABBI WISGUEGA

BIBLIA DURDAGLEGED IGAR

¿Ibiga nue Biblia durdagged abelege?

Millónba mergu dulemar Bibliagi we igar balamismalad. Anmar abeged be Biblia durdagmogad.