Yaba nanaid daggega

Índice daggega

Jehovági sunmagmalad

Gaya soggwen suo dule

 CAPÍTULO 5

Bab Dummad Jesús barmialid anmar bendaggega

Bab Dummad Jesús barmialid anmar bendaggega
  • ¿Ibigala dulemar bendagleged abelege?

  • ¿Jehová ibu imasa dulemar bendaggega?

  • Jesús burgwisadi, ¿igi be bendagge?

  • Be nued dagmogale, ¿ibu be imasmogale?

1, 2. a) San be sogsale, anga ibmar nued barmilearye. b) ¿Ibigala Jehová na e massi anmar ular burgwedga barmialidi bur ibmar nuedi?

DULE wargwen begala ibmar nued barmidimogar gebed. Ibmar gargerbad bega barmileger gebsulid, bega ibmar nuedga guega. We ibmarbali be yeer iddosale, geb be we ibmar nue abedibalindibe, sogledo begala ibmar nued barmilearye.

2 Sun bega buggidar ibmar ugledimogar ugledimogad, auggi Jehová dulemarga ibmar soggwen ugsamogadi bur we ibmarba nuedid. Jehová bela anmarga ibmar ugmai inigwale, auggi e massi Jesucristo anmar ular burgwega barmilealidi bur bamaladgi ise obinaled (Mateo 20:28 absogo). We capítulogi anmar durdaggoed, Jehová, e massi anmar ular burgwedga barmialidi bur ibmar nuedye. Ar aaba nabir anmar yeer iddodii gudi gusaled, geb anmar nue ibmar abediidi nabir anmar egi amibalid. Weyob Jehová ibmar imasadba mag dagleged nue anmar sabe.

 ¿IBIGALA DULEMAR BENDAGLEGED ABELEGE?

3. ¿Ibiga Jehová e massi barmiali, geb anmar we ibmar mag iddoguegala ibu anmar wisgugweler gebe?

3 Isguedgi, geb burgwedgi dulemar bendaggega, Jehová na e massi barmialid (Efesios 1:7). Biblia we ibmargi sunmagnaid anmar mag iddogega bin anmar wisgugweler gebed, igi Edéngi neg gusa. Anmar mag iddo noniggile Adán isgusadba igi neg gagalede, anmar mag iddobaloed, inso ibiga nue abelesa Jesús anmar ular burgwed.

4. Adán isgussulina, ¿igi guosulina?

4 Jehová, Adán isguedsuli obinyisanad. Degsoggu Adán san nued nigganad, bibbisaar uwelegosulinad, seredguosulinad, geb bibbisaar burgosurbalinad. Jehová gadi Adán binalenad. Aagala Bibliagi soglenaid: “Adándi Bab Dummad massi[ye]” (Lucas 3:38). Igi dule wargwen na gadi mimmi binardae, aayobi Jehová, Adánbogwa na gadi binarmarmoganad. Jehová, Adánbo sunmagdaenad, ega arbaed ugmai gusbalid yeer iddodi guega, geb ega sogmai gusbalid ibu imagged abegena (Génesis 1:28-30; 2:16, 17).

5. ¿Ibigala Bibliagi soglenai “Bab Dummad e sunna gue” na Adán imagsye?

5 “Bab Dummad e sunna gue” na Adán imagsad (Génesis 1:27). Auggi soglesulid Bab Dummad sunnagwad daglegenye. Capítulo 1 gine anmar durdasa Jehovádina anmaryobsurye, edina burbaledye (Juan 4:24). Degsoggu, soglesgua Adán, Babyob dagleye, Babyob dae imaglesad obared: sabed nigga, ibmar wisi, igar nueganbii imagge, geb gangued nigbali. Anba Babyobi nabir na wargwengi ibmar imagdii gubaloenad. Degsoggu robotyobi imaglessulid, unnila ibmar soggwenna imagdii  guega. Jehová ega ise sogar saosulinad igar nuedba aggao, mer igar isganaba nao, ee na wargwengi ibmar imagdii guoenad. Babba igar imasana nabir Nabbaneg yeer daglegedgi sadegu gudi guoenad.

6. Adán, Babba igar imassulidbali, ¿igi gunoniggi, geb aa ular igi bela dulemar gunonimoga?

6 Adán, Babba igar imassulidba burgwenoniggid. Geb isgunonisoggu uweleded, seredguded, geb burgwenonisunnad (Génesis 3:17-19). Auggi, Adán na ebi wargwen isgunonisulid e mimmiganse isgued ogwasbalid. Bibliagi soglenaid: “Isgued dule wargwengi [Adángine] we nabnegse dognoniggid. Degine, isguedba burgwed igar nonibalid, degidbali, bela dulemar burgwedbi gunonisunnad. Ar ade, bela isgusmaladbiid” (Romanos 5:12). Degsoggua, Adán anmarse isgued ogwanoniggid. Aagala Bibliagine soglenaid, Adán ebali anmar ugsaye isguedga, geb burgwedga. Aagala anmar ber isguedbiid, geb burgwedbibalid (Romanos 7:14). Ar Adán, Evabo nue Bab igar wisi egi annanonimarsoggu bar bendaglegosurmalad. Anmardina, ¿nabir bendaglegodibe?

7, 8. ¿Ibu ibmar sogbogwad ulale Jehová na e massi barmiali?

7 Jehová dulemar bendagge soggalid, aagala e massi barmialid dulemar ular burgwega. ¿Ibigala e massi dulemar ular burgwe dagleali? Dulemar bendaggega. Igi dule galesiir ega bennugledae onolegega, Jesús dulemar bendaggega nonimogad. Geb Jesús nonibalid Adán ibmar oisgusad bennuggega. Igi dule wargwen ibmar oisgusar e garge gued wilubbu bennugge sogdagoe igar nudaggega, Jesús, Adán ibmar oisgusad e garge gued wilubbu bennuggega nonimogad.

8 Anmar durdasad Adán nue anmar wiosye. Degid, ¿igi gannar nabir ibmar onugulegoe, geb igi dulemar isguedgi, geb burgwedgi bendaglemaloe? Anmar  daggoena ibu Jehová imasa dulemar bendaggega, geb igi be bendaglesmogale. Be nued dagmogale, ¿ibu be imasmogale?

¿JEHOVÁ IBU IMASA DULEMAR BENDAGGEGA?

9. Nabir dulemar bendaglegega, ¿dule igiid anar ugleger gebe?

9 Adán dule isguedsulidinad, Babba igar sassulidba isgunoniggid. Dule nued isgunonisoggu gannar dule isguedsuli guega, dule isgana geg anar ugleged (Salmo 49:7, 8). Gebbe igi Adán isguedsulina, dule aayobidi anar uglemogar gebed. Ar deyobi Bab Bibliagi igar mesisad. Bibliagi soglenaid, “ar dule gwensag dule baid oburgwisale, oburgwilemogo[ye]” (Deuteronomio 19:21). Degsoggua, gannar dulemar nabir Adányobi isguedsuli guega, ¿dule igiid anar ugleger gebe? Dule isguedsulidi anar uglemogar gebed (1 Timoteo 2:6).

10. ¿Ibu Jehová imasa nabir dulemar bendaggega?

10 ¿Ibu Jehová imasa nabir dulemar bendaggega? E massi wargwen nibneggi gudiidi barmialid nabbanegse. E Massi wargwennagwadi, na bur nue sabedi (1 Juan 4:9, 10 absogo). E Massi binsassuli mer an Nabbanegse nao dagleye (Filipenses 2:7, TNM). Capítulo nasadgi anmar durdasa, Jehová Nabbanegse Jesús barmiargu ibmar dagledisulidi imasye, María e massi nanga gusye. Geb Bab ganguedba nabir Jesús isguedsuli gwalulesad (Lucas 1:35).

Jehová na e Massi barmiali anmar bendaggega

11. ¿Igi nabir dule wargwen bela emar bendasa?

11 ¿Igi nabir dule wargwen bela emar bendasa? Be ebinsae, ¿igi dulemar isgunoniggi? Adán isgusadba bela e mimmigan isgunonimogad. Ar Adán isgued geb burgwed e mimmiganse ogwasad. Bibliagi Jesús bilege, “Adán nabbid[ye]”, degsoggu Jesúsdina dule isguedsulidid,  Babgi yolessurbalid (1 Corintios 15:45). Ar Adándina isgussoggua gegbar anmar bendaggenad, degsoggua Jesús anmar ular burgwe daglearsundo. Ar Jesúsdina e Bab sogedba ibmar imasdasoggua geb dule isguedsulidbalinsoggua, burgosulinad, auggi anmar ular burgwisad. Degsoggua, Jesús anmar ular burgwisadba nabir bela anmar bendaglemarmogoed (Romanos 5:19; 1 Corintios 15:21, 22).

12. Jesús sabsur imaglenagu Babgi bangussulidba ¿ibu wisgulesa?

12 Bibliagi soglenaid Jesús igi wilesa oburgweleged iduar. Sabsur Jesús imasmalad, bibyosmalad, geb suwargi biogsamarbalid, burgwed idu Jesús weyob waladasad (Juan 19:1, 16-18, 30, TNM; absobalo, apéndice “¿Cristo sordagan cruz ebuged abeledibe?”). ¿Ibigala Jesús weyob wilege dagleali? Baid capítulogine anmar durdaggoed, Nia sogsaye dule wargwen wilubdaglena gualile yog Babgi bangualoye. Jesús sabsur imaglenagu Babgi bangussulidbali wisgulesad, Nia gaggansadiye. Weyobi mag daglesad Nia sabsur dule imaggalile, dule nuedile na wargwengi nabir Babbali igar imagge. ¡Bab Dummad yeer iddosad e Massi egine bangussulidba! (Proverbios 27:11.)

13. ¿Igi anmar bendaglenoniggi?

13 ¿Igi anmar bendaglenoniggi? Judiomar niigi, Nisán 14, año 33 gine, Jehová imasad e Massi isgued sadded oburgwemalaga. Weyobi Jesús unnila “irgwenna” dulemar ular burgwisad (Hebreos 10:10). Ibbaagus burgwismagua, sorbali Jehová gannar na e Massi odurgusad dule burbaledga guega. Nabir dulemar bendaglegegala nabbidgine Jesús gannar nibnegse naded, Bab Dummadse (Hebreos 9:24). Jesús dulemar ular burgwisadi, Jehová nued dagsad. Jesús burgwissulina dulemar isguedgi bendaglegosulinad geb burgwedgi wagginnosurbalinad (Romanos 3:23, 24 absogo).

 JESÚS BURGWISADI, ¿IGI BE BENDAGGE?

14, 15. ¿Ibu anmar imagger gebe Jehová mer bar anmar isguedgi binsaega?

14 Anmar isgued gue inigwale, Jesús anmar ular burgwisadba emidi anmar nabir nued gudi gusaled. Anmar daggoena Bab anmarga Jesús barmialidba, emi ibagi geb yoogidse igi anmar nued gudi gusale.

15 Nabir isgued ieleged. Adán anmarse isgued ogwassoggua, anmarga ibgwensur gusulid ibmar nuegan imagged. Bela anmar yolegedbiid, sunmaggedgindibe, ibmar imaggedgindibe. Auggi Jesús anmar ular burgwisadba emidi Jehová bar anmar isguedgi binsaosulid (Colosenses 1:13, 14). Jehová mer bar anmar isguedgi binsaega, bin anmar na ulubgi mag iddogweler gebed an nue nosa. Anmar Jehováse gorbalir gebed, e Massi anmar ular burgwisad nuggi anmarga isgued iegega (1 Juan 1:8, 9 absogo).

16. ¿Ibigala nabir anmar Jehovága nued arbadii gusale, geb aa ulale igi anmar gudi gudoe?

16 Bab Dummad anmar obanosulid. Dule ulubgi mag na iddogele ibmar isgana imagdii na wisi gudioed gwen ega igar nabir guosuli. Anmar, Jehovági nosale, Jesús, anmar ular burgwisad nuggine Jehová nabir anmarga isgued ieged. Anmar anba isguddabar inigwele Jehovádina anmar obanmasulid ega arbaedga (Hebreos 9:13, 14). Aagala anmar dobsuli nabir Jehovásega goled (Hebreos 4:14-16). Jehová anmar obanmasur anmar iddogedbali, bar anmar buggib binsadi guosulid, geb anmar yeer iddodi gubaloed.

17. ¿Jesús anmar ular burgwisadbali ibu ibmar nuegan nabir anmar niggumogoe?

17 Nabbaneg yeer daglegedgi sadegu gudi gulegoed. Romanos 6:23 gine soged: “Ar isgued, burgwedgi dule  bennugged”. Auggi, Jehovádina igar amisad nabir anmar Jesús nuggine sadegu gudi guega. Capítulo 3 gine anmar durdasad Nabbaneg yeer dagle gunoniggir ibu ibmar nuegan gunoniggoe (Apocalipsis 21:3, 4). Jesús anmar ular burgwisadba nabir bela we ibmar nuegan anmar nigguoed, geb anba anmar san nued nigga sadegu gudi gubaloed. We ibmar anmar niggumogagala, Jesús anmar ular burgwisad nued dagge anmar oyomogar gebed.

BE NUED IDDOGEDBA, ¿IBU BE IMASMOGALE?

18. ¿Ibigala anmar Jehovága sogmogadi an nued iddoye be Massi an ular burgwisadba?

18 ¿Ibigala be Jehovága sogedi an nued iddoye be massi an ular burgwisadba? Ar anmar wisdibe dule wargwenga ibgwensur gussuli anmarga ibmar imasadba, mani owes anmar wisbalile geb nue anmar sabedba we ibmar anmarga imas anmar wisbalile, nued anmar e ibmar dagsaled. Degsoggua Bab na e Massi anmar ular ugsadi bur anmarga ibnuedid, ar Jehovága ibgwensur gussurmogad. Juan 3:16 gine sognaid: “Ar Bab Dummad bela we Nabneggi dulemar buggwad nue sabgussoggu,  E Massi Warggwenna Guedi barmialid”. Jehová nue anmar sabe mag dagleged, ar e Massi na anmar ular ugsad. Anba Jesús nue anmar sabe mag daglemogad, ar sogsasurmogad mer an dulemar ular burgoye (Juan 15:13 absogo). Degsoggua, we ibmar imaglesadba anmar nue mag iddo gumogadid, Jehová e Massibo nue anmar sabmala (Gálatas 2:20).

Be, Jehová igar durdagnaidbali mag dagleged be nued dagmoga, Jesús be ular burgwisad

19, 20. Jehová be ular na e Massi ugsad be nued dagmogar ¿ibu be imagmogar gebe?

19 Degidde, ¿ibu be imagmogar gebe mag daglegega Jehová anmar ular na e Massi ugsad be nued dagmoga? Gebbegwa, Jesús barmialidi, Jehová, be mag be dagge gugweler gebed (Juan 17:3). Biblia we gardabo be durdaggele nabir be Jehová ai nuedgala gunoniggoed. Be Jehová ai nuedga gusale, be nue Jehová sabgudbaloed. Nue be Jehová sabgudbalile eba be igar imagbier gudabaloed (1 Juan 5:3).

20 Jesús be ular burgwisadgi mer benguo. Jesús weyob sogsad: “Ar doa dule Bab Dummad Massigi bensuli gunoniggile” sadegu gudi guoed (Juan 3:36). Ar ¿igi mag daglesale anmar Jesúsgi bensuli? Unnila anmar gaggaginbii sogosulid, Jesúsgi an bensurye. Santiago 2:17 gine sognaid: “Ar anmar sogdibe, an Jesúsgi bensurye, degidde, ibmar imaggedba be oyosulile, be binsa gordido”. Degsoggu anmar ibmar imaggedba mag daglegoed Jesúsgi anmar bensuli. Anmar daedbali geb anmar sunmaggedbali mag daglegoed anmar Jesúsyobi damoga (Juan 13:15).

21, 22. a) ¿Ibigala birga irba Jesús burgwisad iba onogedga anmar nanabimoga? b) ¿Ibu anmar durdaggoe Capítulo 6 geb 7 gine?

21 Birga irba Jesús burgwisad iba onogedga nanamogo. Nisán 14 muddiggi, año 33 gine, ‘Jesús na e burgwisad iba ebinsaega mas gudsad’ (1 Corintios 11:20;  Mateo 26:26-28). Jesús weyob ibmar imasad apóstolmar geb bamalad eba nagumaloed mer iemalaga eedi anmar ular na san ugsaye, anmar bendaggega. Jesús sogsagua: “Weyob be[mar] imagmaloed, adi, angi be[mar] binsamalagar” e burgwisad iba ebinsamalaga deyob sogsad (Lucas 22:19). Anmar we iba onoged, mer anmar iegega, Jehová, Jesúsbogwa bela belad anmar sabmala, geb anmar bendagbimarbali. Anmar nued iddomogale Jesús anmar ular burgwisa anmar bendaggega, anmar birga irba we iba ebinsadii gumogoed. *

22 Jehová na e Massi barmialid anmar ular burgwega, weyobi Jehová anmarga ibmar nued imasad (2 Corintios 9:14, 15). Anba burgwarmaladse baggar nabir bendaglemarmogoed, capítulo 6 gine geb 7 gine we ibmar durdaglegoed.

^ parr. 21 We librogi nueggwa sognaid, Bab Massi burgwisad iba ibiga imaglege, be nabbi durdagbiele apéndicegi absogo “Jesús burgwisad iba onoleged, Bab nug odummogega.”