Bible – O čem tato kniha je?

Co je jejím hlavním námětem?

Proč se zajímat o Bibli?

Přečtěte si některá zajímavá fakta o Bibli, nejpopulárnější knize na světě.

1. ČÁST

Bůh tvoří ráj a první lidi

Jak Bible popisuje stvoření lidí? Jaké pokyny dal Bůh první lidské dvojici?

2. ČÁST

Vyhnání z ráje

Jakou naději Bůh dal lidstvu, když vynesl rozsudek nad Adamem a Evou?

3. ČÁST

Celosvětová potopa

Proč se na zemi šířilo zlo? Jak Noe prokázal, že je věrný Bohu?

4. ČÁST

Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem

Proč se Abraham přestěhoval do Kanaánu? Jakou smlouvu s ním Jehova uzavřel?

5. ČÁST

Bůh žehná Abrahamovi a jeho rodině

Co chtěl Jehova lidem ukázat, když Abrahama požádal, aby obětoval Izáka? Co Jákob prorokoval před svou smrtí?

6. ČÁST

Job zůstává věrný Bohu

Jak kniha Job ukazuje, že každý inteligentní tvor může přispět k ospravedlnění Boží svrchovanosti?

7. ČÁST

Vysvobození Izraelitů z otroctví

Jak Bůh prostřednictvím Mojžíše vysvobodil Izraelity z otroctví v Egyptě? Proč se začal slavit Pasach?

8. ČÁST

Izraelité dobývají Kanaán

Proč Jehova zachoval naživu Raab a její rodinu, když Izraelité dobývali Kanaán?

9. ČÁST

Izraelité žádají o krále

Když Izraelité žádali o krále, Jehova vybral Saula. Proč potom místo něj ustanovil Davida?

10. ČÁST

Šalomounova moudrá vláda

Například jak Šalomoun ukázal, že je moudrý? K čemu vedlo to, že opustil Jehovu?

11. ČÁST

Písně, které jsou zdrojem útěchy a poučení

Které žalmy ukazují, že Jehova pomáhá těm, kdo ho milují, a utěšuje je? Co král Šalomoun zapsal do Písně písní?

12. ČÁST

Moudré rady do života

Přečtěte si, jaké praktické rady obsahují inspirované knihy Přísloví a Kazatel a jak nám pomáhají důvěřovat v Boha.

13. ČÁST

Dobří a špatní králové

Jak došlo k tomu, že se Izrael rozdělil na dvě království?

14. ČÁST

Bůh promlouvá skrze proroky

Jaká poselství oznamovali Boží proroci? O kterých čtyřech námětech často mluvili?

15. ČÁST

Prorok ve vyhnanství nahlíží do budoucnosti

Co se Daniel dozvěděl o Mesiášovi a Božím Království?

16. ČÁST

Příchod Mesiáše

Jak Jehova použil anděly a Jana Křtitele, aby ukázal, že Ježíš je Mesiáš? Jak to Jehova sám dosvědčil?

17. ČÁST

Ježíš učí o Božím Království

Co bylo hlavním námětem Ježíšova kázání? Jak ukázal, že jeho vláda bude založena na lásce a spravedlnosti?

18. ČÁST

Ježíš provádí zázraky

Co Ježíšovy zázraky ukazují o jeho moci a o jeho budoucím panování nad zemí?

19. ČÁST

Ježíš pronáší proroctví dalekosáhlého významu

Co mělo signalizovat znamení, o kterém Ježíš řekl svým apoštolům?

20. ČÁST

Ježíš Kristus je usmrcen

Jakou novou slavnost Ježíš zavedl, předtím než byl zrazen a přibit na kůl?

21. ČÁST

Ježíš je naživu!

Jak se Ježíšovi učedníci dozvěděli, že ho Bůh vzkřísil?

22. ČÁST

Ježíšovi následovníci nebojácně kážou

Co se stalo o Letnicích roku 33 n. l.? Jak na kázání Ježíšových učedníků reagovali jejich odpůrci?

23. ČÁST

Dobrá zpráva se šíří

Co se stalo, když Pavel v Lystře uzdravil chromého muže? Jak se Pavel dostal do Říma?

24. ČÁST

Pavlovy dopisy

Jaké organizační pokyny dal Pavel sborům? Co napsal o slíbeném semeni?

25. ČÁST

Poučení o víře, křesťanském chování a lásce

Jak může křesťan projevovat víru? Jak člověk může ukázat, že opravdu miluje Boha?

26. ČÁST

Země se stává rájem

Jak knihou Zjevení vrcholí námět celé Bible?

O čem Bible je? – Stručný přehled

Jak Jehova postupně odhaloval, že Ježíš bude Mesiášem – tím, kdo na zemi obnoví ráj?

Časová osa k Bibli

Chronologický přehled událostí popsaných v Bibli zahrnuje období od roku 4026 př. n. l. asi do roku 100 n. l.