Přejít k článku

Přejít na obsah

14. ČÁST

Bůh promlouvá skrze proroky

Bůh promlouvá skrze proroky

Jehova ustanovuje proroky, aby oznamovali jeho poselství týkající se soudu, pravého uctívání a Mesiáše.

ZA VLÁDY izraelských a judských králů hrála významnou úlohu jedna zvláštní skupina mužů — proroci. Měli mimořádnou víru a odvážně ohlašovali Boží poselství. Podívejme se na čtyři důležité náměty, o kterých často mluvili.

1. Zničení Jeruzaléma. Boží proroci, hlavně Izajáš a Jeremjáš, dlouho dopředu varovali před tím, že Jeruzalém bude zničen a opuštěn. Barvitě popisovali, čím si jeho obyvatelé vysloužili Jehovovu nelibost — sice tvrdili, že Jeruzalém je Boží vyvolené město, ale přitom praktikovali falešné náboženství, byli zkažení a dopouštěli se násilí. (2. Královská 21:10–15; Izajáš 3:1–8, 16–26; Jeremjáš 2:1–3:13)

2. Obnova pravého uctívání. Po sedmdesáti letech vyhnanství v Babylóně měl být Boží lid propuštěn. Měl se vrátit do své zpustošené vlasti a v Jeruzalémě znovu postavit Jehovův chrám. (Jeremjáš 46:27; Amos 9:13–15) Izajáš asi dvě stě let dopředu předpověděl, že vojevůdce, který si Babylón podrobí a umožní Božímu lidu obnovit pravé uctívání, se bude jmenovat Kýros. Dokonce podrobně popsal neobvyklou strategii, kterou Kýros při dobývání města použije. (Izajáš 44:24–45:3)

3. Příchod Mesiáše. O Mesiášovi bylo předpověděno, že se narodí v Betlémě. (Micheáš 5:2) Do Jeruzaléma vjede na oslu, z čehož bude patrná jeho pokora. (Zecharjáš 9:9) Ačkoli bude jemný a laskavý, většina lidí ho nebude mít v oblibě a mnozí ho zavrhnou. (Izajáš 42:1–3; 53:1, 3) Čeká ho násilná smrt. Skončí tím jeho úloha? Ne, protože na základě jeho oběti má být mnoha lidem umožněno odpuštění hříchů. (Izajáš 53:4, 5, 9–12) A k tomu bude nutné, aby byl vzkříšen.

4. Mesiášova vláda nad zemí. Nedokonalí lidé jednoduše nedokážou vytvořit na zemi pokojné podmínky. O mesiášském Králi bylo naproti tomu řečeno, že bude nazýván Kníže pokoje. (Izajáš 9:6, 7; Jeremjáš 10:23) Pod jeho vládou budou všichni lidé mít pokojné vztahy mezi sebou, a dokonce budou žít v míru se zvířaty. (Izajáš 11:3–7) Už nebudou žádné nemoci ani smrt. (Izajáš 25:8; 33:24) A lidé, kteří zemřeli, budou během Mesiášova panování vzkříšeni k životu na zemi. (Daniel 12:13)

Založeno na Izajášovi, Jeremjášovi, Danielovi, Amosovi, Micheášovi a Zecharjášovi.