Přejít k článku

Přejít na obsah

23. ČÁST

Dobrá zpráva se šíří

Dobrá zpráva se šíří

Apoštol Pavel podniká misionářské cesty po souši i po moři.

PO SVÉM obrácení Pavel horlivě kázal dobrou zprávu, přestože se nyní sám setkával s prudkým odporem. Tento neúnavný apoštol podnikl několik cest, aby poselství o Království, které Bůh použije k uskutečnění svého záměru, oznámil i lidem ve vzdálených končinách.

Během první misionářské cesty Pavel vyléčil v Lystře muže, který byl od narození chromý. Zástup začal provolávat, že Pavel a jeho spolupracovník Barnabáš jsou bohové, a chtěl jim obětovat. Oběma misionářům dalo velkou práci, aby jim v tom zabránili. Pak ale přišli Pavlovi nepřátelé a poštvali tentýž dav proti němu. Lidé ho kamenovali, dokud neusoudili, že je mrtvý. Pavel však přežil a po čase se do města vrátil, aby povzbudil tamní učedníky.

Někteří křesťané židovského původu tvrdili, že jejich nežidovští spoluvěřící musí dodržovat určité požadavky stanovené v mojžíšském Zákoně. Pavel tuto záležitost předložil apoštolům a starším mužům v Jeruzalémě. Ti po pečlivém zkoumání Písma a pod vedením Božího svatého ducha napsali sborům dopis, ve kterém křesťany vybídli, aby se zdržovali smilstva, modlářství a také jedení krve a nevykrváceného masa. Tyto příkazy označili jako ‚nutné věci‘. K tomu, aby je křesťané dodržovali, se však nemuseli řídit mojžíšským Zákonem. (Skutky 15:28, 29)

Při své druhé misionářské cestě Pavel navštívil město Beroa, které leží v dnešním Řecku. Tamní Židé jeho poselství dychtivě přijali a denně pečlivě zkoumali Písma, aby si to, co Pavel učil, ověřili. I odsud však Pavel musel kvůli odporu odejít, tentokrát do Atén. K aténským vzdělaným mužům pronesl působivou řeč, která je ukázkou taktu, rozlišovací schopnosti a výřečnosti.

Poté, co Pavel ukončil třetí cestu, šel do Jeruzaléma. Když tam navštívil chrám, někteří Židé vyvolali vřavu a chtěli ho zabít. Zasáhli však římští vojáci a odvedli Pavla k výslechu. Ten se pak jakožto římský občan hájil před místodržitelem Felixem. Židé nebyli schopni svá obvinění proti Pavlovi doložit. Později se Pavel dostal před dalšího místodržitele, Festa, který ho zamýšlel Židům vydat. Pavel proto prohlásil: „Odvolávám se k césarovi!“ Festus odpověděl: „K césarovi půjdeš.“ (Skutky 25:11, 12)

Pavel se jako vězeň plavil do Itálie, aby tam byl postaven před soud. Loď cestou ztroskotala, a tak musel přezimovat na ostrově Malta. Když konečně dorazil do Říma, dva roky tam strávil v domácím vězení. Přesto dál horlivě kázal o Božím Království všem, kdo ho přišli navštívit.

Založeno na Skutcích 11:22–28:31.