Přejít k článku

Přejít na obsah

16. ČÁST

Příchod Mesiáše

Příchod Mesiáše

Jehova odhaluje totožnost dlouho očekávaného Mesiáše. Je jím Ježíš z Nazaretu.

POMOHL Jehova lidem nějak rozpoznat slíbeného Mesiáše? Ano. Podívejme se, co se stalo asi čtyři staletí potom, co bylo ukončeno psaní Hebrejských písem. Mladá žena, která se jmenovala Marie a žila ve městě Nazaret v severní části Galileje, dostala neobyčejnou návštěvu. Objevil se jí anděl jménem Gabriel a řekl jí, že ačkoli je panna, bude mít dítě. Bůh to způsobí svou činnou silou, svatým duchem. Chlapec, kterého porodí, se stane dlouho očekávaným Králem, který bude vládnout věčně. Anděl jí také řekl, že dítětem bude Boží Syn — Bůh jeho život přenese z nebe do jejího lůna.

Marie tento výjimečný úkol pokorně přijala. Byla tehdy zasnoubená s tesařem, který se jmenoval Josef. Poté, co mu anděl poslaný Bohem vysvětlil, jakým způsobem Marie otěhotněla, Josef si ji vzal za manželku. Jak se ale splnilo proroctví, že Mesiáš se narodí v Betlémě? (Micheáš 5:2) Vždyť od Nazaretu, kde Josef s Marií bydleli, bylo toto městečko vzdálené asi 150 kilometrů!

Římský císař nařídil sčítání lidu. Každý se měl zapsat ve městě, kde se narodil. Zdá se, že Josef i Marie pocházeli z Betléma. Proto se tam Josef se svou těhotnou manželkou vydal. (Lukáš 2:3) Marie porodila v obyčejné stáji a uložila dítě do jeslí. Bůh pak poslal anděla, aby skupině pastýřů v tamní hornaté krajině oznámil, že se právě narodil slíbený Mesiáš neboli Kristus.

Později také jiní dosvědčili, že Ježíš je slíbeným Mesiášem. V Izajášově proroctví bylo předpověděno, že se objeví člověk, který pro Mesiášovo nesmírně důležité dílo připraví půdu. (Izajáš 40:3) Tímto mužem byl Jan Křtitel. Když spatřil Ježíše, zvolal: „Podívejte se, Boží Beránek, který snímá hřích světa!“ Někteří z Janových učedníků se k Ježíšovi bez váhání připojili. Jeden z nich řekl: „Našli jsme Mesiáše.“ (Jan 1:29, 36, 41)

A to ještě nebylo všechno. Když Jan Ježíše křtil, z nebes promluvil sám Jehova. Prostřednictvím svatého ducha ustanovil Ježíše za Mesiáše a řekl: „To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.“ (Matouš 3:16, 17) Dlouho očekávaný Mesiáš byl konečně zde!

Kdy to bylo? V roce 29 n. l. — přesně když skončilo 483 let předpověděných Danielem. I to patří k nezvratným důkazům, že Ježíš je Mesiáš neboli Kristus. Jaké poselství však oznamoval, když byl na zemi?

Založeno na Matoušovi, kapitolách 1 až 3, Markovi, kapitole 1, Lukášovi, kapitole 2, a Janovi, kapitole 1.