Přejít k článku

Přejít na obsah

15. ČÁST

Prorok ve vyhnanství nahlíží do budoucnosti

Prorok ve vyhnanství nahlíží do budoucnosti

Daniel prorokuje o Božím Království a příchodu Mesiáše. Babylón je dobyt.

JEŠTĚ před zničením Jeruzaléma si Babylóňané podrobili Judské království. Tehdy byla do vyhnanství odvedena skupina Židů a dostali tam určitou míru svobody. Byl mezi nimi jeden mimořádně bohabojný mladík, který se jmenoval Daniel. Bůh mu během jeho dlouhého života v Babylóně velmi žehnal. Dokonce ho ochránil ve lví jámě a dal mu několik vidění, která mu umožnila nahlédnout do daleké budoucnosti. Danielova nejvýznamnější proroctví se týkala Mesiáše a jeho vlády.

Kdy Mesiáš přijde. Danielovi bylo řečeno, kdy má Boží lid očekávat příchod „Vůdce Mesiáše“. Mělo to být 69 „týdnů let“ poté, co bude vydáno nařízení, aby byly opraveny nebo znovu postaveny hradby Jeruzaléma. Zatímco doslovný týden má sedm dnů, týden let se skládá ze sedmi let. Zmíněné nařízení bylo vydáno dlouho po Danielově smrti, v roce 455 př. n. l. Šedesát devět prorockých týdnů neboli 483 let tedy skončilo roku 29 n. l. Co se v tom roce stalo, se dočtete na následující straně. Daniel také předpověděl, že Mesiáš bude „odříznut“ neboli popraven, aby bylo „vykonáno smíření“ za hříchy. (Daniel 9:24–26; Ekumenický překlad)

Mesiáš se v nebi stane Králem. V jednom neobyčejném vidění měl Daniel možnost nahlédnout do samotného nebe. Viděl, jak Mesiáš, označený jako „někdo podobný synu člověka“, přistupuje k Božímu trůnu a Jehova mu dává „panství a důstojnost a království“. Toto Království má trvat navždy. Daniel se dozvěděl ještě jeden zajímavý detail, totiž že mesiášský Král bude mít spoluvládce. Ti jsou označeni jako „svatí Nejvýše postaveného“. (Daniel 7:13, 14, 27)

Boží Království zničí vlády tohoto světa. Babylónskému králi Nebukadnecarovi se zdál záhadný sen a Bůh umožnil Danielovi, aby ho vyložil. Král viděl ohromnou sochu, která měla hlavu ze zlata, prsa a paže ze stříbra, břicho a stehna z mědi, holeně ze železa a chodidla zčásti ze železa a zčásti z hlíny. Potom byl z jedné hory vysekán kámen, udeřil do křehkých chodidel a rozdrtil sochu na prach. Daniel králi vysvětlil, že části sochy představují po sobě jdoucí světové velmoci, počínaje Babylónem, znázorněným hlavou ze zlata. V době působení poslední velmoci zasáhne Boží Království. Rozdrtí všechny vlády tohoto zlého světa a pak bude panovat navždy. (Daniel, 2. kapitola)

Daniel se dožil vysokého věku a na vlastní oči viděl pád Babylónu. Král Kýros toto město dobyl právě tak, jak to proroci předpověděli. Nedlouho potom se Židé dočkali propuštění z vyhnanství. V souladu s tím, co bylo předpověděno, ležela jejich země zpustošená přesně sedmdesát let. Nakonec pod vedením věrných místodržitelů, kněží a proroků znovu postavili Jeruzalém a Jehovův chrám. Co se však stalo, když se naplnilo zmíněných 483 let?

Založeno na knize Daniel.