Přejít k článku

Přejít na obsah

4. ČÁST

Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem

Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem

Abraham uposlechne Boha a tak dává najevo svou víru. Jehova slibuje, že mu bude žehnat a rozmnoží jeho potomstvo.

OD CELOSVĚTOVÉ potopy uplynulo asi 350 let. Ve vzkvétajícím městě Ur, které leželo na území dnešního Iráku, žil patriarcha Abraham. Tento muž měl silnou víru. Nyní však jeho víra měla být podrobena zkoušce.

Jehova Abrahamovi řekl, aby odešel ze své vlasti a přestěhoval se do cizí země. Později se ukázalo, že tou zemí je Kanaán. Abraham bez váhání poslechl a s manželkou Sárou, synovcem Lotem a celou domácností se vydal na cestu. Po dlouhém putování přišli do Kanaánu a usídlili se tam ve stanech. Jehova s Abrahamem uzavřel smlouvu a slíbil mu, že z jeho potomků udělá velký národ a dá jim zemi Kanaán do vlastnictví. Také předpověděl, že prostřednictvím Abrahama obdrží požehnání všechny rodiny země.

Abrahamovi a Lotovi se dobře dařilo a jejich stáda ovcí a dobytka se neustále rozrůstala. Abraham tedy Lotovi nesobecky nabídl, aby si vybral území, kde bude žít. Lot si zvolil úrodnou oblast u Jordánu a usadil se blízko Sodomy. Obyvatelé tohoto města však žili nemravně — z Jehovova hlediska to byli velcí hříšníci.

Jehova Bůh později Abrahama ujistil, že jeho potomstvo bude tak početné, jako jsou hvězdy na nebi. Abraham tomuto slibu uvěřil. Jeho milovaná manželka však zůstávala bezdětná. Když pak bylo Abrahamovi 99 let a Sáře skoro 90, Bůh jim řekl, že budou mít syna. A to se opravdu stalo — Sáře se narodil Izák. Přestože Abraham měl i další děti, Osvoboditel slíbený v Edenu měl přijít právě skrze Izáka.

A co Lot s rodinou? Ačkoli bydlel v Sodomě, nepřejal od obyvatel tohoto města jejich nemravný způsob života. Když se Jehova rozhodl vykonat nad Sodomou rozsudek, poslal nejdřív anděly, aby spravedlivého Lota a jeho rodinu před nadcházejícím zničením varovali. Andělé je vybízeli, aby z města uprchli a neohlíželi se zpátky. Bůh pak na Sodomu a blízké zkažené město Gomoru nechal pršet oheň a síru a tak zničil jejich obyvatele. Lot a jeho dvě dcery unikli, ale jeho manželka se ohlédla zpět, možná proto, že toužila po věcech, které tam zanechala. Za svou neposlušnost zaplatila životem.

Založeno na 1. Mojžíšově 11:10–19:38.