Přejít k článku

Přejít na obsah

11. ČÁST

Písně, které jsou zdrojem útěchy a poučení

Písně, které jsou zdrojem útěchy a poučení

David a další Boží služebníci skládají písně určené ke zpěvu při uctívání. Kniha Žalmy obsahuje texty sto padesáti z nich.

NEJOBSÁHLEJŠÍ biblickou knihou je sbírka posvátných písní, která vznikala v průběhu asi tisíce let. Kniha Žalmy obsahuje mnoho hlubokých a působivých vyznání víry. Vyjadřuje širokou škálu lidských pocitů, jako například radost, obdiv a vděčnost, ale také žal, sklíčenost a výčitky svědomí. Je jasné, že pisatelé žalmů plně spoléhali na Boha a měli k němu důvěrný vztah. Podívejme se na několik námětů, o nichž tyto písně pojednávají.

Jehova je oprávněně svrchovaný Panovník a zaslouží si, aby jej lidé uctívali a chválili. „Ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí,“ čteme v Žalmu 83:18. Některé žalmy velebí Jehovu za jeho stvořitelská díla, jako jsou například hvězdná nebesa, přírodní divy a úžasné lidské tělo. (Žalm 8, 19, 139, 148) Další Jehovu oslavují jako Boha, který vysvobozuje a ochraňuje ty, kdo jsou mu věrní a oddaní. (Žalm 18, 97, 138) Jiné jej zase vyvyšují jako Boha práva, který podporuje utlačované a trestá ničemné. (Žalm 11, 68, 146)

Jehova pomáhá těm, kdo ho milují, a utěšuje je. Zřejmě nejznámější je 23. žalm, v němž David popisuje Jehovu jako láskyplného Pastýře, který své ovce vede, chrání a pečuje o ně. Žalm 65:2 připomíná Božím ctitelům, že Jehova naslouchá modlitbám. Mnozí z těch, kdo se dopustili nějakého těžkého hříchu, našli velkou útěchu v Žalmech 39 a 51. David v nich upřímnými slovy vyjadřuje hlubokou lítost nad svými závažnými chybami a dává najevo přesvědčení, že Jehova mu odpustí. Žalm 55:22 nás vybízí, abychom v Jehovu důvěřovali a vložili na něj své úzkostné starosti.

Jehova prostřednictvím Mesiášova Království změní svět. Řada pasáží v Žalmech se nepochybně vztahuje na Mesiáše, předpověděného Krále. Žalm 2 obsahuje proroctví, že tento Vládce odstraní ničemné národy, které mu odporují. Podle 72. žalmu se postará o to, aby přestal existovat hlad, nespravedlnost a útisk. Ze Žalmu 46:9 vyplývá, že Bůh prostřednictvím Mesiášova Království ukončí válčení, a dokonce zničí všechny zbraně. Ve 37. žalmu čteme, že ničemní lidé budou odstraněni, kdežto spravedliví budou žít věčně na zemi a těšit se z celosvětového míru a souladu.

Založeno na knize Žalmy.