Přejít k článku

Přejít na obsah

18. ČÁST

Ježíš provádí zázraky

Ježíš provádí zázraky

Ježíš pomocí zázraků ukazuje, jak bude uplatňovat svou moc, až se stane Králem.

JEŽÍŠ od Boha obdržel nadpřirozenou moc, díky které vykonal mnoho zázraků. Často je provedl v přítomnosti velkého množství lidí. Těmito mocnými skutky ukázal, že je schopen zvítězit nad nepřáteli a překážkami, s nimiž nedokonalí lidé marně bojují. Podívejme se na několik příkladů.

Nedostatek potravin. Prvním Ježíšovým zázrakem bylo přeměnění vody v kvalitní víno. Při dvou jiných příležitostech Ježíš nasytil tisíce lidí několika chleby a rybami. V obou případech bylo jídla pro všechny víc než dost.

Nemoci. Ježíš léčil „kdejakou chorobu a kdejaký neduh“. (Matouš 4:23) Vracel zrak slepým a sluch hluchým a uzdravoval malomocné, epileptiky, chromé a zmrzačené. Neexistoval žádný zdravotní problém, který by Ježíš nedokázal odstranit.

Přírodní živly. Jednou když se Ježíš s učedníky plavil po Galilejském moři, propukla prudká bouře. Učedníci byli vyděšeni. Ježíš však vítr a moře jednoduše napomenul: „Mlč! Buď zticha!“ (Marek 4:37–39) Jindy zase během silné bouře šel po vodní hladině. (Matouš 14:24–33)

Ničemní duchové. Tito zlomyslní Boží nepřátelé jsou nesrovnatelně silnější než lidé. Mnozí z těch, kdo se dostali do jejich područí, se nedokázali vymanit. Ale Ježíš spoustu lidí od jejich vlivu osvobodil tím, že z nich ničemné duchy vyhnal. Zlých duchů se nebál, ale oni se báli jeho, protože věděli, jakou má moc.

Smrt. Smrt je výstižně označena jako „poslední nepřítel“ a je to nepřítel, nad kterým žádný člověk nemůže zvítězit. (1. Korinťanům 15:26) Ježíš však dokázal mrtvé vzkřísit. Vrátil ovdovělé matce jejího syna a zarmouceným rodičům jejich dcerku. Nejpozoruhodnější bylo, když před davy truchlících vzkřísil svého milovaného přítele Lazara, který byl mrtev již skoro čtyři dny. Tento zázrak potvrdili i Ježíšovi nejzarputilejší nepřátelé. (Jan 11:38–48; 12:9–11)

Proč Ježíš takové zázraky prováděl? Vždyť všichni, kterým pomohl, stejně nakonec zemřeli. To je pravda. Ale přesto jeho zázraky přinesly trvalý užitek. Poskytly hmatatelný důkaz toho, že všechna nádherná proroctví o vládě mesiášského Krále jsou spolehlivá. Není pochyb, že tento Bohem ustanovený Král dokáže skoncovat s hladem, nemocemi, ničivými živly, zlými duchy i samotnou smrtí. Již ukázal, že k tomu od Boha má potřebnou moc.

Založeno na Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi.