Přejít k článku

Přejít na obsah

26. ČÁST

Země se stává rájem

Země se stává rájem

Prostřednictvím Království, v jehož čele je Kristus, posvěcuje Bůh své jméno, ospravedlňuje svou svrchovanost a odstraňuje všechno zlo.

POSLEDNÍ biblická kniha, která se jmenuje Zjevení a napsal ji apoštol Jan, dává celému lidstvu naději. Obsahuje řadu vidění, jež vrcholí tím, že je naplněn Jehovův záměr.

První vidění ukazuje, jak vzkříšený Ježíš chválí a napomíná několik sborů. V dalším se ocitáme před Božím nebeským trůnem, kde duchovní tvorové vzdávají poctu Jehovovi.

Splňování Božího záměru postupuje kupředu. Beránek, Ježíš Kristus, dostává svitek se sedmi pečetěmi. Když jsou otevírány první čtyři, na scéně se jeden po druhém objevují čtyři symboličtí jezdci na koních. První je Ježíš, který sedí na bílém koni a má na hlavě královskou korunu. Další tři, z nichž každý jede na jinak zbarveném koni, prorocky představují války, hlad a morové rány — tedy jevy, k nimž v celosvětovém měřítku dochází v posledních dnech tohoto systému věcí. Po otevření sedmé pečeti postupně zaznívá sedm symbolických trubek, což znázorňuje provolávání Božích soudů. Následuje sedm symbolických ran neboli projevů Božího hněvu.

V nebesích je zřízeno Boží Království, které je představováno novorozeným chlapcem. Propuká válka a Satan spolu s ničemnými anděly je svržen z nebe. „Běda zemi,“ říká silný hlas. Ďábel má totiž velký hněv, protože ví, že mu zbývá už jen málo času. (Zjevení 12:12)

Jan opět vidí Ježíše představovaného beránkem. Je s ním 144 000 osob, které byly vybrány z lidstva a budou s ním kralovat. Těch, kdo kromě Ježíše patří k předpověděnému semeni, je tedy podle Zjevení celkem 144 000. (Zjevení 14:1; 20:6)

Panovníci země se shromažďují k Armagedonu, „válce velikého dne Boha Všemohoucího“. Vedou bitvu s Ježíšem, který jede na bílém koni a velí nebeským vojskům. Všichni panovníci tohoto světa jsou zničeni. Satan je spoután a Ježíš se 144 000 spoluvládci se na tisíc let ujímá vlády nad zemí. Po skončení tohoto období je Satan zničen. (Zjevení 16:14; 20:4)

Co vláda Krista a jeho spoluvládců přinese poslušným lidem? Jan napsal, že Jehova jim „setře . . . každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:4) Nakonec se země stává rájem!

Knihou Zjevení vrcholí námět celé Bible. Prostřednictvím mesiášského Království je s trvalou platností posvěceno Jehovovo jméno a ospravedlněna jeho svrchovanost.

Založeno na knize Zjevení.