Přejít k článku

Přejít na obsah

21. ČÁST

Ježíš je naživu!

Ježíš je naživu!

Ježíš se objevuje svým následovníkům, aby je poučil a povzbudil.

TŘETÍ den po Ježíšově smrti přišlo k jeho hrobce několik žen, které ho za jeho života následovaly. Zjistily, že kámen, jenž uzavíral vstup, je odvalen a hrobka je prázdná.

Objevili se jim dva andělé. „Hledáte Ježíše Nazaretského,“ řekl jeden z nich a oznámil jim: „Byl vzbuzen.“ (Marek 16:6) Ženy okamžitě běžely sdělit tuto zprávu apoštolům. Po cestě se s Ježíšem setkaly. „Nemějte strach!“ vybídl je. „Jděte a podejte zprávu mým bratrům, aby odešli do Galileje; a tam mě uvidí.“ (Matouš 28:10)

O něco později ten den se dva učedníci vydali z Jeruzaléma do vesnice Emauzy. Po cestě se k nim připojil neznámý člověk a ptal se, o čem si povídají. Byl to vzkříšený Ježíš, ale zjevil se v jiné podobě, takže ho nepoznali. Smutně mu řekli, že mluví o Ježíšovi. On jim začal vysvětlovat pasáže z Hebrejských písem, které se vztahovaly na Mesiáše. Ukázal jim, že mesiášská proroctví se na Ježíšovi splnila do nejmenšího detailu. * Když si učedníci uvědomili, že tím neznámým je ve skutečnosti Ježíš, vzkříšený jako duchovní bytost, zmizel jim.

Tito dva učedníci se okamžitě vrátili do Jeruzaléma, aby vyhledali apoštoly. Našli je shromážděné za zamčenými dveřmi. Zatímco jim ještě vyprávěli, co zažili, objevil se mezi nimi sám Ježíš. Jeho ohromení následovníci tomu nemohli uvěřit. Proto se jich zeptal: „Proč vám v srdci vyvstávají pochybnosti?“ Připomněl jim: „Je napsáno, že Kristus bude trpět a třetí den vstane zprostřed mrtvých.“ (Lukáš 24:38, 46)

Během čtyřiceti dnů po svém vzkříšení se Ježíš učedníkům objevoval při různých příležitostech. Jednou jich při tom bylo více než pět set. Pravděpodobně tehdy jim dal toto závažné pověření: „Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů . . . a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“ (Matouš 28:19, 20)

Při svém posledním setkání s jedenácti věrnými apoštoly Ježíš slíbil: „Přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky . . . do nejvzdálenější části země.“ (Skutky 1:8) Pak začal stoupat k nebi. Po chvíli ho zakryl oblak, takže ho již neviděli.

Založeno na Matoušovi, kapitole 28, Markovi, kapitole 16, Lukášovi, kapitole 24, Janovi, kapitolách 20 a 21, a 1. Korinťanům 15:5, 6.

^ 6. odst. Některá mesiášská proroctví, jež se na Ježíšovi splnila, najdete ve 14. části, 15. části a 16. části této brožury a také v dodatku „Ježíš Kristus – Slíbený Mesiáš“ v knize Co Bible doopravdy říká?