Přejít k článku

Přejít na obsah

10. ČÁST

Šalomounova moudrá vláda

Šalomounova moudrá vláda

Jehova dává králi Šalomounovi moudrost. Během jeho vlády se Izraelité těší nebývalému pokoji a prosperitě.

JAK by se žilo v zemi, kde by celý národ i jeho panovník uznávali autoritu Jehovy Boha a poslouchali jeho zákony? Na tuto otázku dala odpověď čtyřicetiletá vláda krále Šalomouna.

Než David zemřel, dosadil svého syna Šalomouna na trůn. Krátce na to měl Šalomoun sen, ve kterém mu Bůh nabídl, že mu dá, co si bude přát. Mladý král požádal o moudrost a poznání, aby dokázal spravedlivě a s porozuměním soudit národ. Jehovovi se tato prosba líbila a dal mu moudré a chápavé srdce. Také mu slíbil, že pokud zůstane poslušný, bude mít bohatství, slávu a dlouhý život.

Šalomoun se proslavil tím, že vynášel moudrá rozhodnutí. V jednom případě se dvě ženy přely o malého chlapečka a obě se prohlašovaly za jeho matku. Šalomoun nařídil dítě rozseknout a každé z nich dát polovinu. Jedna žena s tím souhlasila, kdežto druhá okamžitě začala prosit, aby dítě dali její sokyni. Podle její soucitné reakce Šalomoun poznal, že ona je pravou matkou, a dal dítě jí. O tomto soudním rozhodnutí se brzy doslechl celý Izrael a tak lidé poznali, že Šalomoun má moudrost od Boha.

Nejvýznamnějším Šalomounovým počinem byla stavba Jehovova chrámu v Jeruzalémě. Tato velkolepá budova měla Izraelitům sloužit jako středisko uctívání. Při zasvěcování chrámu se Šalomoun modlil: „Pohleď, nebesa, ano nebe nebes, tě nemohou obsáhnout; oč méně potom tento dům, který jsem postavil!“ (1. Královská 8:27)

Šalomounův věhlas se rozšířil i do jiných zemí, dokonce až do Šeby v daleké Arábii. Královna ze Šeby přicestovala, aby se přesvědčila o Šalomounově slávě a bohatství a aby vyzkoušela jeho moudrost. To, co viděla, na ni hluboce zapůsobilo a chválila Jehovu, že na trůn dosadil tak moudrého krále. Díky Božímu požehnání byl za Šalomounovy vlády pokoj a prosperita, jaké v dějinách starověkého Izraele neměly obdoby.

Je smutné, že Šalomoun časem přestal jednat v souladu s Jehovovou moudrostí. Porušil jeho zákaz a vzal si stovky manželek, z nichž mnohé byly ctitelky cizích božstev. Tyto ženy jej postupně zlákaly k uctívání model. Jehova Šalomounovi řekl, že část království od něj bude odtržena. Jeho rodině měl zůstat jenom díl, a to kvůli jeho otci Davidovi. Smlouvě o Království uzavřené s Davidem tedy Jehova zůstal věrný, přestože Šalomoun ho opustil.

Založeno na 1. Královské, kapitolách 1 až 112. Paralipomenon, kapitolách 1 až 9, a 5. Mojžíšově 17:17.