2. Mojžíšova 12:1–51

12  Jehova nyní Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl:  „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním z měsíců roku.+  Mluvte k celému izraelskému shromáždění a řekněte: ‚Desátého dne v tomto měsíci si má každý vzít ovci*+ pro dům předků, ovci na dům.  Ale jestliže se domácnost prokáže být příliš malou na tu ovci, pak si ji vezme do svého domu on a jeho nejbližší soused podle počtu duší;* pokud jde o ovci, měli byste na každého počítat úměrně k tomu, kolik sní.  Ovce by se měla prokázat být zdravá,+ roční samec,+ pro vás. Můžete vybírat z mladých beranů* nebo z koz.  A budete ho dál u sebe bedlivě střežit až do čtrnáctého dne tohoto měsíce,+ a celý sbor izraelského shromáždění ho porazí mezi dvěma večery.*+  A vezmou trochu krve a vychrstnou* ji na oba dveřní sloupky* a horní část dveřního otvoru,* který patří k domům, v nichž ho budou jíst.+  A tu noc budou jíst maso.+ Měli by je jíst pečené na ohni a s nekvašenými chleby*+ spolu s hořkými bylinami.+  Nic z něho nejezte syrové* nebo vařené, uvařené ve vodě, ale pečené na ohni, jeho hlavu spolu s jeho holeněmi a jeho vnitřními částmi. 10  A nic z něho nenecháte do rána, ale co z něho zbude do rána, měli byste spálit ohněm.+ 11  A tak byste ho měli jíst, s boky přepásanými,+ sandály+ na nohou a hůl v ruce; a budete ho jíst ve chvatu. Je to Jehovův pasach.*+ 12  A já v tu noc projdu egyptskou zemí+ a udeřím každého prvorozeného v egyptské zemi, od člověka po zvíře;+ a na všech egyptských bozích* vykonám rozsudky.+ Já jsem Jehova.+ 13  A krev bude sloužit jako vaše znamení na domech, kde budete; a uvidím krev a přejdu vás,+ a rána na vás nepřijde jako zhouba, až udeřím na egyptskou zemi. 14  A tento den vám bude sloužit jako památka, a budete ho slavit jako svátek Jehovovi* po všechny své generace. Měli byste jej slavit jako ustanovení na neurčitý čas. 15  Sedm dnů máte jíst nekvašené chleby. Ano, první den máte odstranit ze svých domů kvásek,* protože kdokoli by jedl, co je kvašené, od prvního dne do sedmého,+ ta duše bude z Izraele odříznuta.+ 16  A prvního dne se má pro vás konat svaté shromáždění,* a sedmého dne svaté shromáždění.+ Nebude se v nich konat žádná práce.+ Pouze co každá duše potřebuje k jídlu, jen to se smí pro vás vykonat.+ 17  A budete dodržovat svátek nekvašených chlebů,+ protože právě v ten den vyvedu vaše vojska z egyptské země. A budete tento den dodržovat po všechny své generace jako ustanovení na neurčitý čas. 18  V prvním měsíci, čtrnáctého dne toho měsíce, máte jíst večer nekvašené chleby až do večera dvacátého prvního dne toho měsíce.+ 19  Sedm dnů se nesmí nacházet ve vašich domech žádný kvásek, protože kdokoli by ochutnal, co je kvašené, ať je to cizí usedlík, či rodák z té země,+ ta duše bude odříznuta z izraelského shromáždění.+ 20  Nesmíte jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích máte jíst nekvašené chleby.‘“ 21  Mojžíš pohotově svolal všechny izraelské starší muže+ a řekl jim: „Vyveďte a vezměte si drobný skot* podle svých rodin a porazte oběť pasach.+ 22  A vezmete svazek yzopu+ a namočíte* ho do krve v nádrži a trochou krve, která je v nádrži, přetřete horní část dveřního otvoru a oba dveřní sloupky; a nikdo z vás by neměl do rána vyjít ze vchodu svého domu. 23  Až potom Jehova skutečně bude procházet, aby postihl Egypťany ranou, a opravdu uvidí krev na horní části dveřního otvoru a na obou dveřních sloupcích, Jehova jistě přejde vchod a nedovolí, aby zhouba vešla do vašich domů a postihla vás ranou.+ 24  A budete to dodržovat jako předpis+ pro sebe a své syny na neurčitý čas.+ 25  A až přijdete do země, kterou vám Jehova dá, právě jak prohlásil, stane se, že pak budete tuto službu* dodržovat.+ 26  A až vám vaši synové řeknou: ‚Co pro vás ta služba znamená?‘,+ stane se, že 27  pak řeknete: ‚Je to oběť pasach Jehovovi,+ který přešel domy izraelských synů v Egyptě, když Egypťany postihl ranou, ale naše domy osvobodil.‘“ Pak se lid hluboce poklonil a vrhl se [k zemi].+ 28  Potom izraelští synové šli a učinili, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi a Áronovi.+ Učinili [to] právě tak. 29  A stalo se, že o půlnoci Jehova udeřil každého prvorozeného v egyptské zemi,+ od prvorozeného faraóna, který sedí na svém trůnu, po prvorozeného zajatce, který byl ve vězeňské díře,* a každého prvorozeného ze zvířete.+ 30  Faraón pak v noci vstal, on a všichni jeho sluhové a všichni [ostatní] Egypťané; a mezi Egypťany se zvedal velký křik,+ protože nebyl dům, kde by nebyl jeden mrtvý. 31  Ihned v noci zavolal+ Mojžíše a Árona a řekl: „Vstaňte, vyjděte zprostředka mého lidu, vy i [ostatní] izraelští synové, a jděte, služte Jehovovi, právě jak jste prohlásili.+ 32  Vezměte si svá stáda bravu i svá stáda dobytka, právě jak jste prohlásili,+ a jděte. Kromě toho mi také požehnáte.“ 33  A Egypťané začali naléhat na lid, aby je rychle+ poslali pryč ze země, „protože,“ řekli, „jsme všichni jako mrtví!“+ 34  Proto lid nesl moučné těsto, než zkvasilo, s dížemi zabalenými ve svých přehozech na rameni. 35  A izraelští synové udělali podle Mojžíšova slova to, že si od Egypťanů vyprosili stříbrné předměty a zlaté předměty a přehozy.+ 36  A Jehova dal lidu přízeň v očích Egypťanů,+ takže je obdarovali tím, co si vyprosili;+ a Egypťany obrali.+ 37  A izraelští synové přistoupili k tomu, aby se vzdálili z Ramesesu+ do Sukkotu,+ v počtu šesti set tisíc zdatných pěších mužů, kromě maličkých.+ 38  A vyšla s nimi také ohromná smíšená společnost*+ i stáda bravu a stáda dobytka, velký počet zvířat. 39  A začali péct z moučného těsta, které přinesli z Egypta, kulaté koláče, nekvašené chleby, protože nezkvasilo, neboť byli z Egypta vyhnáni a nemohli otálet a také si nepřipravili žádné zásoby potravin.+ 40  A přebývání izraelských synů,* kteří bydleli*+ v Egyptě,+ trvalo čtyři sta třicet let.+ 41  A stalo se na konci čtyř set třiceti let, dokonce právě toho dne se stalo, že všechna Jehovova vojska vyšla z egyptské země.+ 42  Ta noc se má zachovávat vzhledem k Jehovovi, protože je vyvedl z egyptské země. Vzhledem k Jehovovi se má tato noc zachovávat ze strany všech izraelských synů po všechny jejich generace.+ 43  A Jehova přikročil k tomu, aby řekl Mojžíšovi a Áronovi: „To je ustanovení pro pasach:+ Nesmí z něho jíst žádný cizinec.*+ 44  Ale kde je nějaký otrok koupený za peníze, obřežeš ho.+ Potom se teprve smí podílet na jeho pojídání. 45  Osadník* a námezdný dělník z něho nesmějí jíst. 46  Má se jíst v jednom domě. Nevezmeš nic z masa z domu na nějaké místo venku. A nezlámete v něm ani kost.+ 47  Má jej slavit celé izraelské shromáždění.+ 48  A v případě, že s tebou přebývá nějaký cizí usedlík jako [někdo] cizí, a bude skutečně slavit pasach Jehovovi, ať je každý muž z nich obřezán.*+ Pak se teprve smí přiblížit, aby ho slavil; a stane se podobným rodákovi ze země. Ale žádný neobřezaný z něho jíst nesmí. 49  Pro rodáka a cizího usedlíka, který přebývá jako [někdo] cizí ve vašem středu, má existovat jeden zákon.“+ 50  Všichni izraelští synové tedy učinili, právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Učinili [to] právě tak.+ 51  A právě toho dne se stalo, že Jehova vyvedl izraelské syny s jejich vojsky+ z egyptské země.

Poznámky

„Ovci.“ Heb. seh; řec. proʹba·ton; lat. aʹgnum, „beránka“.
Nebo „osob“. Heb. nefa·šothʹ, mn. č.; řec. psy·chonʹ, mn. č.
Nebo „z mladých beránků“.
„Mezi dvěma večery.“ Podle některých učenců a také podle karaitských Židů a Samaritánů to je doba mezi západem slunce a hlubokým soumrakem. Naproti tomu farizeové a rabanité považovali za první večer čas, kdy slunce začne na obloze klesat, a za druhý večer považují skutečný západ slunce.
Dosl. „dají“.
„Na ... dveřní sloupky.“ Heb. ham·mezu·zothʹ. Dnešní židovský výraz „mezuza“ označuje obdélníkový kousek pergamenu, jenž obsahuje heb. text z 5. Mojžíšovy 6:4–9 a z 5. Mojžíšovy 11:13–21. Pergamen je vložen do malého pouzdra, které je našikmo připevněno na dveřním sloupku obydlí ortodoxních Židů, a to po pravé straně. Viz 5Mo 6:9 ppč.
Nebo „a na nadedveřní překlad“.
Nebo „chlebem bez kvasu; nekvašeným chlebem“.
Nebo „nedodělané“.
Dosl. „přeskočení; přejití“. Heb. peʹsach.
„A na všech ... bozích.“ Heb. u·vekhol-ʼelo·héʹ, mn. č., poukazuje na více než jednoho egyptského boha.
Nebo „slavit jako Jehovův svátek“.
Nebo „kvasnice; kvas“.
Nebo „svolání“.
Nebo „vezměte si ovce a kozy“.
Nebo „ponoříte; pokřtíte“. Řec. baʹpsan·tes.
Nebo „tento rys uctívání“. Heb. ha·ʽavo·dhahʹ; řec. la·treiʹan, „posvátnou službu“. Srovnej 3:12 ppč.
Nebo „v trestnici“. Dosl. „v domě cisterny“. Viz 1Mo 40:15 ppč.
Nebo „a mnoho cizích usedlíků (cizích lidí)“.
Sam dodává „a jejich otců“.
„Kteří bydleli.“ V heb. je toto sloveso v mn. č. Vztažné zájmeno ʼašerʹ (který, kdo, co, kdy) se může spíše vztahovat ke slovům „izraelských synů“, než ke slovu „přebývání“. LXX „Ale přebývání izraelských synů, jímž oni [LXXA dodává „a jejich otcové“] bydleli v egyptské zemi a v zemi Kanaán [bylo] dlouhé čtyři sta třicet let“; Sam „v zemi Kanaán a v zemi egyptské“. Podobně také Josephus v Židovských starožitnostech (kniha II, kapitola 15, ¶2) napsal: „Odešli z Egypta v měsíci xanthiku [makedonský měsíc, který se podle Josepha rovnal měsíci nisanu], ... 430 let potom, co náš praotec Abraham přišel do Kanaánu.“ (Loeb Classical Library, H. Thackeray, 1967, s. 305) SamLXX a Josephus ukazují, že 430 let se počítá od doby, kdy Abraham cestou do Kanaánu překročil Eufrat, do doby, kdy Izraelité vyšli z Egypta. Viz Ga 3:17.
Dosl. „syn cizí (země)“.
Nebo „cizí člověk; přistěhovalec“.
V heb. to je sloveso v infinitivu absolutním; nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.