2. Mojžíšova 30:1–38

30  A uděláš oltář jako místo pro pálení kadidla;+ uděláš ho z akáciového dřeva.  Měl by být čtvercový, loket na délku a loket na šířku, a jeho výška dva lokte. Jeho rohy z něho vyčnívají.+  A potáhneš ho ryzím zlatem, jeho vrchní část a jeho strany* kolem dokola a jeho rohy; a uděláš k němu kolem dokola zlatou obrubu.+  Uděláš k němu také dva zlaté kruhy. Uděláš je pod jeho obrubou na jeho dvou stranách, na jeho dvou protilehlých stranách, jelikož budou sloužit jako opěry pro tyče, na nichž se bude nosit.+  A tyče uděláš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.+  A dáš ho před oponu, která je blízko truhly svědectví,+ před víko, které je nad Svědectvím, kde se ti budu představovat.+  A Áron na něm nechá dýmat+ vonné kadidlo.+ Ráno co ráno je nechá dýmat, když bude upravovat lampy.+  A když Áron rozsvítí lampy mezi dvěma večery, nechá je dýmat. Je to kadidlo neustále před Jehovou během vašich generací.  Nebudete na něm obětovat nedovolené* kadidlo+ ani zápalnou oběť ani obilnou oběť;* a nevyliješ na něj tekutou oběť. 10  A jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích smíření.+ Jednou v roce během vašich generací trochou krve z usmiřující oběti za hřích+ vykoná za něj smíření. Je to Jehovovi nejsvětější.“ 11  A Jehova přikročil k tomu, aby mluvil k Mojžíšovi a řekl: 12  „Kdykoli budeš zjišťovat úhrnný počet izraelských synů při jejich sčítání,*+ každý dá Jehovovi výkupné* za svou duši,* když* je budeš sčítat,+ aby na ně nepřišla žádná rána, když budou sčítáni.+ 13  Toto dají všichni ti, kdo přecházejí k sečteným: půl šekelu podle šekelu* svatého místa.*+ Dvacet gera* rovná se šekelu. Půl šekelu je příspěvek Jehovovi.+ 14  Každý, kdo přechází k těm, kdo jsou sepsáni od dvaceti let a výše, dá Jehovův příspěvek.+ 15  Bohatý by neměl dát více a ponížený nedá méně než půl šekelu,+ aby byl dán Jehovův příspěvek, aby tak bylo vykonáno smíření za vaše duše.+ 16  A vezmeš od izraelských synů stříbrné peníze za smíření a dáš je ve prospěch služby stanu setkání,+ aby vskutku sloužily jako památka před Jehovou pro izraelské syny, aby bylo vykonáno smíření za vaše duše.“ 17  A Jehova ještě mluvil k Mojžíšovi a řekl: 18  „Na mytí uděláš měděnou nádrž* a její měděný podstavec+ a postavíš ji mezi stan setkání a oltář a dáš do ní vodu.+ 19  A Áron a jeho synové si v ní budou mýt ruce a nohy.+ 20  Když budou vcházet do stanu setkání, umyjí se vodou, aby nezemřeli, nebo když půjdou blíž k oltáři, aby sloužili tím, že nechávají dýmat ohnivou oběť Jehovovi.+ 21  A budou si mýt ruce a nohy, aby nezemřeli;+ a bude to sloužit jako předpis pro ně na neurčitý čas, pro něho a jeho potomstvo po všechny jejich generace.“+ 22  A Jehova dále mluvil k Mojžíšovi a řekl: 23  „Pokud jde o tebe, ty si vezmi nejvybranější vonné látky:+ myrhu+ ve ztuhlých kapkách,* pět set jednotek, a sladkou skořici,+ polovinu toho množství, dvě stě padesát jednotek, a sladký puškvorec,+ dvě stě padesát jednotek, 24  a kasiovou skořici,+ pět set jednotek podle šekelu svatého místa,+ a hin olivového oleje.+ 25  Potom z toho uděláš svatý olej pomazání, mast, směs, která je dílem výrobce mastí.+ Má to být svatý olej pomazání.+ 26  A pomažeš jím stan setkání+ a truhlu svědectví 27  a stůl a všechno jeho náčiní a svícen a jeho náčiní a oltář pro kadidlo 28  a oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní a nádrž a její stojan. 29  A posvětíš je, aby se vskutku staly nejsvětějšími.+ Kdokoli* se jich dotkne, má být svatý.+ 30  A pomažeš Árona+ a jeho syny+ a posvětíš je, aby pro mne působili jako kněží.+ 31  A promluvíš k izraelským synům a řekneš: ‚To má být dále svatým olejem pomazání pro mne během vašich generací.+ 32  Nemá se vtírat do těla lidí, a podle jeho složení nesmíš udělat žádný jemu podobný. Je to něco svatého. Má to pro vás být dále něčím svatým. 33  Kdokoli udělá tomu podobnou mast a kdo trochu z ní dá na cizího člověka,* bude odříznut ze svého lidu.‘“+ 34  A Jehova přikročil k tomu, aby řekl Mojžíšovi: „Vezmi si vonné látky:+ kapky myrhové pryskyřice a onychu a vonnou galbanovou klovatinu a čistou vonnou pryskyřici.+ Každého by měl být stejný podíl. 35  A uděláš z toho kadidlo,+ kořennou směs, dílo výrobce mastí, osolené,+ čisté, něco svatého. 36  A něco z toho roztlučeš na jemný prášek a trochu ho dáš před Svědectví ve stanu setkání,+ kde se ti budu představovat.+ To by vám mělo být nejsvětější. 37  A kadidlo, které uděláš v tomto složení, si neuděláte pro sebe.+ Pro tebe to má být dále jako něco svatého Jehovovi.+ 38  Kdokoli udělá nějaké tomu podobné, aby se těšil z jeho vůně, bude ze svého lidu odříznut.“+

Poznámky

Dosl. „stěny“.
Dosl. „cizí“.
Dosl. „dar“.
Nebo „podle jejich zapsaných“.
Nebo „náhradu“. Dosl. „přikrytí“. Řec. lyʹtra, mn. č.
„Svou duši (život).“ Heb. naf·šóʹ; řec. psy·chesʹ.
Nebo „protože“.
„Šekelu“, MSy; LXX „didrachmy“. Viz dodatek 8A.
Nebo „podle svatého šekelu“. Standardní závaží, které bylo uloženo ve svatostánku; nebo tím může být zdůrazněno, že váha má být přesná. Srovnej 2Sa 14:26, ppč. „závaží“.
Viz dodatek 8A.
Nebo „umyvadlo“.
Nebo „perlovitou myrhu“, tj. bílé kapky myrhy, které se po ztuhnutí zbarvily tmavočerveně nebo zčernaly.
Nebo „Cokoli“.
„Cizího člověka“, tj. člověka neáronského původu. Viz 29:32, 33.