5. Mojžíšova 6:1–25

6  A to jsou přikázání, předpisy a soudcovská rozhodnutí, jež přikázal Jehova, váš Bůh, aby vás vyučoval,+ abyste je činili v zemi, do níž přecházíte, abyste ji vzali do vlastnictví;  aby ses bál Jehovy, svého Boha,+ abys dodržoval všechna jeho ustanovení a jeho přikázání, která ti přikazuji, ty a tvůj syn a tvůj vnuk,+ po všechny dny svého života, a aby se tvé dny prokázaly [jako] dlouhé.+  A budeš naslouchat, Izraeli, a dbát, abys [je] činil,+ aby se ti vedlo dobře+ a abyste se stali velmi mnohými, právě jak Jehova, BŮH tvých praotců,+ slíbil tobě ohledně té země,* která oplývá mlékem a medem.  Naslouchej, Izraeli: Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.*+  A budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem+ a celou svou duší+ a celou svou životní silou.+  A tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci;+  a budeš je vštěpovat svému synovi+ a mluvit o nich, když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat+ a když budeš vstávat.  A uvážeš si je jako znamení na ruku+ a budou ti sloužit jako náčelní páska mezi očima;+  a napíšeš je na dveřní sloupky* svého domu a na své brány.+ 10  A stane se, když tě Jehova, tvůj Bůh, přivede do země, o níž přísahal tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti [ji] dá,+ velká a pohledná města, která jsi nestavěl,+ 11  a domy plné všech dobrých věcí a ty, které jsi nenaplnil, a vytesané cisterny, které jsi nevytesal, vinice a olivovníky, které jsi nesázel, a ty se jistě najíš a nasytíš,+ 12  měj se na pozoru, abys nezapomněl na Jehovu,+ který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků. 13  Jehovy, svého Boha, by ses měl bát+ a jemu bys měl sloužit*+ a při jeho jménu bys měl přísahat.+ 14  Nebudete chodit za jinými bohy, [za] žádnými bohy národů, které jsou všude kolem vás+ 15  (neboť Jehova, tvůj Bůh ve tvém středu, je Bůh vyžadující výlučnou oddanost),+ aby proti tobě nevzplanul hněv Jehovy, tvého Boha,+ a nemusel tě vyhladit z povrchu zemské půdy.+ 16  Nebudete zkoušet Jehovu, svého Boha,+ jako jste ho zkoušeli u Masy.*+ 17  Rozhodně byste měli dodržovat přikázání Jehovy, svého Boha,+ a jeho svědectví+ a jeho předpisy,+ které ti přikázal.+ 18  A budeš činit, co je v Jehovových očích správné a dobré, aby se ti dobře vedlo+ a abys vskutku vstoupil a vzal do vlastnictví tu dobrou zemi, o níž Jehova přísahal tvým praotcům,+ 19  tím, že před sebou vytlačíš všechny své nepřátele, právě jak Jehova slíbil.+ 20  V případě, že by se tě v nějakém budoucím dnu zeptal tvůj syn+ a řekl: ‚Co znamenají ta svědectví a předpisy a soudcovská rozhodnutí, které vám přikázal Jehova, náš Bůh?‘, 21  potom řekneš svému synovi: ‚Stali jsme se faraónovými otroky v Egyptě, ale Jehova přistoupil k tomu, aby nás z Egypta vyvedl silnou rukou.+ 22  Jehova tedy před našima očima vkládal na Egypt, na faraóna a na celou jeho domácnost+ znamení a zázraky,+ velké a neblahé. 23  A vyvedl nás odtamtud, aby nás přivedl sem, aby nám dal zemi, o níž přísahal našim praotcům.+ 24  Jehova nám tudíž přikázal, abychom prováděli všechny tyto předpisy,+ abychom se stále pro své dobro báli Jehovy,+ svého Boha, abychom zůstali naživu jako v tento den.+ 25  A bude to pro nás znamenat spravedlnost,+ že budeme dbát, abychom činili celé toto přikázání před Jehovou, naším Bohem, právě jak nám přikázal.‘+

Poznámky

Dosl. „tobě, zemi“, MSam; LXX „dát ti zemi“; Sy „tobě, že ti dá zemi“.
Nebo „Jehova je náš Bůh, Jehova je jeden [nebo, je jeden Jehova]“. Dosl. „Jehova náš Bůh [je] Jehova jeden“. Heb. Jehwahʹ ʼElo·héʹnu Jehwahʹ ʼe·chadhʹ.
„Dveřní sloupky.“ Heb. mezu·zothʹ, základ novodobého židovského výrazu „mezuza“. Viz 2Mo 12:7, ppč. „dveřní sloupky“.
„Bys měl sloužit (uctívat).“ Heb. tha·ʽavodhʹ; řec. la·treuʹseis, „budeš prokazovat posvátnou službu“. Viz 2Mo 3:12 ppč.
Znamená „zkoušení; zkouška“.