2. Mojžíšova 15:1–27

15  Tehdy Mojžíš a izraelští synové přistoupili k tomu, aby zpívali tuto píseň Jehovovi a aby řekli následující:+ „Chci zpívat Jehovovi, neboť se stal vysoce vyvýšeným.+Koně a jeho jezdce vhodil do moře.+   Má síla a [má] moc* je Jah,*+ neboť slouží k mé záchraně.+To je můj Bůh, a budu mu chvalořečit;+ Bůh mého otce,+ a pozvednu ho do výše.+   Jehova je mužný válečník.+ Jehova je jeho jméno.+   Faraónovy dvoukolé vozy a jeho vojenské síly uvrhl do moře,+a jeho vybraní válečníci byli potopeni v Rudém moři.+   Vzdouvající se vody* je začaly přikrývat;+ šli dolů do hlubin jako kámen.+   Tvá pravice, Jehovo, se prokazuje jako mocná ve schopnosti,+tvá pravice, Jehovo, může roztříštit nepřítele.+   A v hojnosti své nadřazenosti můžeš shodit ty, kdo proti tobě povstávají;+vysíláš svůj hořící hněv, sžírá je jako strniště.+   A dechem* tvého chřípí*+ byly nahromaděny vody;zůstaly stát jako hráz záplavám;vzdouvající se vody ztuhly v srdci moře.   Nepřítel řekl: ‚Budu pronásledovat!+ Dostihnu!+Rozdělím kořist!+ Má duše se jimi nasytí!Vytasím meč! Má ruka je zažene!‘*+ 10  Foukl jsi svým dechem,+ moře je přikrylo;+potopili se jako olovo v majestátních vodách.+ 11  Kdo mezi bohy* je jako ty, Jehovo?+Kdo je jako ty, který se prokazuješ jako mocný ve svatosti?+Ten, jehož je třeba se bát+ s písněmi chvály,+ Ten, kdo dělá divy.+ 12  Vztáhl jsi pravici,+ země je začala polykat.+ 13  Ve své milující laskavosti* jsi vedl lid, který jsi získal zpět;*+ve své síle je jistě dovedeš k svému svatému místu pobývání.+ 14  Národy uslyší,*+ budou znepokojeny;+bolestivé porodní křeče+ se zmocní obyvatel Filisteje. 15  V tom čase budou edomští šejkové vskutku rozrušeni;pokud jde o moabské samovládce, těch se zmocní chvění.+Všichni obyvatelé Kanaánu vskutku zmalomyslní.+ 16  Padne na ně úlek a děs.+Pro velikost tvé paže budou nehybní jako kámen,dokud nepřejde tvůj lid+, Jehovo,dokud nepřejde+ lid, který jsi zplodil.*+ 17  Přivedeš je a zasadíš je na hoře svého dědictví,*+[na] stanoveném místě,* které sis přichystal k obývání,+ Jehovo,[ve] svatyni+, Jehovo,* kterou založily tvé ruce. 18  Jehova bude kralovat na neurčitý čas, dokonce navždy.+ 19  Když faraónovi koně+ s jeho válečnými dvoukolými vozy a s jeho kavaleristy vešli do moře,+tehdy na ně Jehova přivedl zpět mořské vody,+zatímco izraelští synové kráčeli po suché zemi prostředkem moře.“+ 20  A prorokyně Miriam, Áronova sestra,+ přistoupila k tomu, aby si vzala do ruky tamburínu;+ a všechny ženy s ní vycházely s tamburínami a v tancích.*+ 21  A Miriam odpovídala mužům:*+ „Zpívejte* Jehovovi,+ neboť se stal vysoce vyvýšeným.+Koně a jeho jezdce vhodil do moře.“+ 22  Později Mojžíš způsobil, aby se Izrael vzdálil od Rudého moře; a vyšli do pustiny Šur+ a tři dny pochodovali pustinou, ale nenašli vodu.+ 23  Časem přišli do Mary,+ ale vodu z Mary nebyli schopni pít, protože byla hořká. Proto ji pojmenoval Mara.*+ 24  A lidé začali reptat proti Mojžíšovi+ a říkali: „Co máme pít?“ 25  Křičel potom k Jehovovi.+ Jehova mu tedy poukázal na strom, a on jej hodil do vody a voda zesládla.+ Tam jim* On stanovil předpis a případ pro soud, a tam je vyzkoušel.+ 26  A přikročil k tomu, aby řekl: „Jestliže budeš přesně naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, a budeš činit to, co je v jeho očích správné, a vskutku dopřeješ sluchu jeho přikázáním a budeš dodržovat všechny jeho předpisy,+ nevložím na tebe žádné z onemocnění, které jsem vložil na Egypťany,+ protože já jsem Jehova, který tě uzdravuje.“+ 27  Nato přišli do Elimu, kde bylo dvanáct zřídel vody a sedmdesát palem.+ Tábořili tam tedy u vody.

Poznámky

„A [má] moc.“ Možná „a [má] melodie“. Heb. wezim·rathʹ; Sam a tři heb. rkp. dodávají „má“; lat. laus meʹa, „má chvála“.
„Jah.“ Heb. Jah; první výskyt tohoto zkráceného tvaru jména „Jehova“. Viz dodatek 1A.
„Vzdouvající se vody.“ Heb. teho·mothʹ; lat. a·bysʹsi. Viz 1Mo 1:2, ppč. ‚hlubina‘.
„A dechem.“ Heb. u·veruʹach; řec. pneuʹma·tos. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
Nebo „hněvu“.
Nebo „zbaví vlastnictví“.
„Mezi bohy.“ Heb. ba·ʼe·limʹ, mn. č. od ʼel.
Nebo „věrně oddané lásce“.
Nebo „vyžádal zpět; vyplatil“.
Nebo „jistě uslyší“.
Nebo „získal“.
Nebo „vlastnictví“.
Nebo „stanovišti“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „v kolových tancích“.
„Mužům.“ Dosl. „jim“, m. r.
„Zpívejte“, M; LXXVg „Zpívejme“.
Znamená „hořkost“.
„Jim“, vztahuje se na ‚lidi‘. Dosl. „mu“, tj. lidu.