2. Mojžíšova 17:1–16

17  A celé shromáždění izraelských synů přistoupilo k tomu, aby se vzdálilo z pustiny Sin+ po etapách, které podnikali podle Jehovova nařízení,*+ a utábořili se u Refidimu.+ Ale nebyla tam pro lid žádná voda k pití.  A lid se začal hádat s Mojžíšem a říkal:+ „Dej nám vodu, abychom se napili.“ Ale Mojžíš jim řekl: „Proč se se mnou hádáte? Proč zkoušíte Jehovu?“+  A lid tam dál žíznil po vodě a lid stále reptal proti Mojžíšovi a říkal: „Proč jsi nás vyvedl z Egypta, abys usmrtil nás a naše syny a naše* hospodářská zvířata žízní?“+  Nakonec Mojžíš křičel k Jehovovi a řekl: „Co mám udělat s tímhle lidem? Ještě chvíli a budou mě kamenovat!“+  Nato Jehova řekl Mojžíšovi: „Přejdi před lidem+ a vezmi s sebou některé z izraelských starších mužů a svou hůl, kterou jsi udeřil řeku Nil.+ Vezmi ji do ruky a půjdeš dál.  Pohleď, stojím před tebou tam na skále na Chorebu.* A udeříš na skálu, a vyjde z ní voda, a lid ji bude pít.“+ Mojžíš to pak udělal před očima izraelských starších mužů.  To místo tedy pojmenoval Masa*+ a Meriba,*+ protože se izraelští synové hádali a protože zkoušeli Jehovu,+ když říkali: „Je Jehova v našem středu, nebo ne?“+  A Amalekité*+ přistoupili k tomu, aby přišli a bojovali proti Izraeli v Refidimu.+  Na to Mojžíš řekl Jozuovi:*+ „Vyvol pro nás muže a vyjdi,+ bojuj proti Amalekitům. Zítra se postavím na vrcholek pahorku s holí [pravého] Boha v ruce.“+ 10  Jozue potom udělal, právě jak mu Mojžíš řekl,+ aby bojoval proti Amalekitům; a Mojžíš, Áron a Chur+ vyšli na vrcholek pahorku. 11  A jakmile Mojžíš pozvedal ruku, stalo se, že se Izraelité prokazovali [jako] nadřazení,+ ale jakmile ruku spouštěl, prokazovali se [jako] nadřazení Amalekité. 12  Když Mojžíšovy ruce ztěžkly, tu vzali kámen a dali ho pod něj, a on na něm seděl; a Áron a Chur mu podpírali ruce, jeden na této straně a druhý na oné straně, takže jeho ruce vydržely pevné,* dokud nezapadlo slunce. 13  Proto Jozue porazil Amaleka a jeho lid ostřím meče.+ 14  Jehova nyní řekl Mojžíšovi: „Napiš to jako památku do knihy+ a předlož to Jozuovi do uší: ‚Úplně vymažu vzpomínku na Amaleka zpod nebes.‘“+ 15  A Mojžíš přistoupil k tomu, aby vystavěl oltář a aby ho pojmenoval Jehova-nissi* 16  a řekl: „Protože je ruka proti trůnu+ Jah,+ Jehova bude válčit* s Amalekem z generace na generaci.“+

Poznámky

Dosl. „podle Jehovových úst“.
„Nás ... naše ... naše.“ Dosl. „mě ... mé ... má“, vztahuje se na „lid“.
„Chorebu.“ Zde neoznačuje horu, na které bylo dáno Deset přikázání, ale hornatou oblast v okolí hory Sinaj, které se jinak říká pustina Sinaj.
Znamená „zkoušení; zkouška“.
Znamená „hádání se; rozepře; svár“.
Nebo „Amalek“, v kolektivním smyslu.
Dosl. ‚Jehošua‘, znamená „Jehova je záchrana“; řec. Ἰησοῦ (I·e·souʹ, „Jesus“).
Dosl. „ruce byly pevnost“.
„Jehova-nissi“, znamená „Jehova je má signální [tyč]“, odvozením výrazu nis·siʹ ze slova nes, „signální tyč“; LXX „Jehova je mé útočiště“, odvozením výrazu nis·siʹ od slova nus, „prchnout do útočiště“; Vg „Jehova je mé vyvýšení“, odvozením výrazu nis·siʹ od slova na·sasʹ, „vztyčit; vyzdvihnout“.
„Protože skrytou rukou Jehova vede válku“, LXX; Vgc „Protože ruka Jehovova trůnu a Jehovova válka bude“.