2. Mojžíšova 24:1–18

24  A Mojžíšovi řekl: „Vyjdi k Jehovovi, ty a Áron, Nadab a Abihu+ a sedmdesát+ izraelských starších mužů a zpovzdálí se pokloníte.*  A Mojžíš se přiblíží k Jehovovi sám; ale oni by se neměli přiblížit, a lid by s ním neměl vyjít.“+  Mojžíš potom přišel a vyprávěl lidu všechna Jehovova slova a všechna soudcovská rozhodnutí,+ a všechen lid jedním hlasem odpověděl a řekl: „Všechna slova, která Jehova mluvil, jsme ochotni dělat.“+  Mojžíš tedy zapsal všechna Jehovova slova.+ Nato časně ráno vstal a vystavěl na úpatí hory oltář a dvanáct sloupů odpovídajících dvanácti izraelským kmenům.+  Potom poslal mladé muže z izraelských synů a oni obětovali zápalné oběti a obětovali býky jako oběti, jakožto oběti společenství+ Jehovovi.  Nato vzal Mojžíš polovinu krve a dal ji do misek+ a vykropil polovinu té krve na oltář.+  Nakonec vzal knihu smlouvy*+ a četl ji do uší lidu.+ Řekli pak: „Všechno, co Jehova mluvil, jsme ochotni dělat a být poslušní.“+  Mojžíš tedy vzal krev a vykropil ji na lid+ a řekl: „Zde je krev smlouvy,+ kterou Jehova s vámi uzavřel s ohledem na všechna tato slova.“  A Mojžíš a Áron, Nadab a Abihu a sedmdesát izraelských starších mužů přistoupili k tomu, aby vyšli, 10  a uviděli BOHA Izraele.+ A pod jeho nohama bylo něco, co se zdálo jako dílo ze safírových dlaždic a čisté jako samotná nebesa.+ 11  A nenapřáhl ruku proti význačným mužům z izraelských synů,+ ale dostali vidění [pravého] Boha+ a jedli a pili.+ 12  Jehova nyní Mojžíšovi řekl: „Vystup ke mně na horu a zůstaň tam, jelikož ti chci dát kamenné tabulky a zákon a přikázání, které napíšu, abych je vyučoval.“+ 13  Mojžíš a jeho služebník* Jozue tedy vstali, a Mojžíš vyšel na horu [pravého] Boha.+ 14  Ale starším mužům [předtím] řekl: „Čekejte na nás na tomto místě, dokud se k vám nevrátíme.+ A pohleďte, jsou s vámi Áron a Chur.+ Kdokoli má soudní případ,* ať se přiblíží k nim.“+ 15  Tak Mojžíš vyšel na horu, zatímco horu přikrýval oblak.+ 16  A Jehovova sláva+ dále přebývala* na hoře Sinaj,+ a oblak ji přikrýval po šest dnů. Sedmý den posléze zavolal na Mojžíše zprostředku oblaku.+ 17  A vidění Jehovovy slávy bylo očím izraelských synů jako pohlcující oheň+ na vrcholku hory. 18  Mojžíš potom vstoupil doprostřed oblaku a vystupoval na horu.+ A Mojžíš setrval na hoře čtyřicet dnů a čtyřicet nocí.+

Poznámky

Nebo „budete uctívat“.
„Knihu smlouvy.“ Ta bezpochyby obsahovala zákonodárství vyjádřené ve 20:22–23:33.
Viz 17:9 ppč.; „Jeho služebník (sloužící; číšník; sluha).“ Heb. mešor·thóʹ; lat. mi·niʹster.
Dosl. „kdokoli je majitelem slov“, tj. vede spor nebo je hádavý.
Nebo „se rozkládala jako stan“.