2. Mojžíšova 23:1–33

23  Nepřevezmeš nepravdivou zprávu.+ Nespolupracuj s ničemným tím, že se staneš svědkem, který úkladně plánuje násilí.+  Nebudeš následovat zástup* ke zlým cílům;+ a nebudeš dosvědčovat ve sporu tak, že bys odbočil se zástupem, aby bylo převráceno právo.*+  Pokud jde o poníženého, nebudeš v jeho sporu nadržovat.+  Kdybys přišel na zbloudilého býka svého nepřítele nebo na jeho osla, zcela jistě mu ho máš vrátit.+  Kdybys viděl osla někoho, kdo tě nenávidí, jak leží pod svým nákladem, potom se zdržíš toho, abys ho opustil. Zcela jistě ho s ním máš uvolnit.+  Nemáš převracet soudcovské rozhodnutí svého chudého v jeho sporu.+  Máš se držet daleko od falešného slova.+ A nezabíjej nevinného a spravedlivého, neboť ničemného neprohlásím za spravedlivého.+  Nemáš přijmout úplatek,* neboť úplatek zaslepuje bystrozraké a může překroutit slova spravedlivých.+  A nebudeš utlačovat cizího usedlíka,+ jelikož jste sami poznali duši* cizího usedlíka,* protože jste se stali cizími usedlíky v egyptské zemi.+ 10  A po šest let máš osívat svou zemi semenem, a budeš sbírat její výnos.+ 11  Ale sedmý rok ji máš nechat neobdělanou a necháš ji ležet ladem,+ a budou z ní jíst chudí z tvého lidu; a co po nich zbude, mají sežrat divoká polní zvířata.+ Totéž máš udělat se svou vinicí a svým olivovým hájem. 12  Šest dnů máš konat svou práci;+ ale sedmý den máš [od ní] upustit,* aby si odpočinul tvůj býk a tvůj osel a občerstvil se syn tvé otrokyně a cizí usedlík.+ 13  A máte být na stráži ohledně všeho, co jsem vám řekl;+ a nebudete se zmiňovat o jménu jiných bohů. Nemělo by být slyšet z tvých úst.+ 14  Třikrát v roce mi máš slavit svátek.+ 15  Budeš dodržovat svátek nekvašených chlebů.+ Budeš jíst nekvašené chleby+ sedm dnů, právě jak jsem ti přikázal, v ustanovený čas v měsíci abibu,+ protože v něm jsi vyšel z Egypta. A neobjeví se* přede mnou s prázdnýma rukama.+ 16  Rovněž svátek žně prvních zralých plodů+ tvé namáhavé práce, z toho, co jsi zasel na poli;+ a svátek sklizně na ukončení roku, kdy shromáždíš svou namáhavou práci z pole.+ 17  Při třech příležitostech v roce se každý muž z vás objeví před obličejem [pravého] Pána,* Jehovy.*+ 18  Nebudeš obětovat krev z mé oběti spolu s tím, co je kvašené. A tuk z mého svátku nezůstane přes noc do rána.+ 19  Nejlepší* z prvních zralých plodů ze své zemské půdy máš přinést do domu Jehovy, svého Boha.+ Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.+ 20  Hle, posílám před tebou anděla,+ aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.+ 21  Dávej na sebe kvůli němu pozor a poslouchej jeho hlas. Nechovej se vůči němu vzpurně, neboť nepromine váš přestupek,+ protože mé jméno je v něm.* 22  Jestliže však budeš přesně poslouchat jeho hlas a opravdu dělat všechno, co budu mluvit,+ pak jistě budu nepřátelský vůči tvým nepřátelům a budu týrat ty, kdo týrají tebe.+ 23  Vždyť můj anděl půjde před tebou a vskutku tě přivede k Amorejcům a Chetitům a Perizejcům a Kananejcům, Chivijcům a Jebusejcům, a jistě je zahladím.+ 24  Nebudeš se klanět jejich bohům ani se nedáš svést, abys jim sloužil, a neuděláš si nic podobného jejich dílům,+ ale zcela jistě je shodíš a zcela jistě zboříš jejich posvátné sloupy.+ 25  A budete sloužit Jehovovi, svému Bohu,+ a jistě požehná tvůj chléb a tvou vodu;+ a vskutku odvrátím onemocnění z tvého středu.+ 26  V tvé zemi nebude existovat ani žena, která potrácí,* ani žena neplodná.+ Naplním počet tvých dnů.+ 27  A úlek ze mne pošlu před tebou+ a jistě uvrhnu do zmatku všechen lid, mezi který přijdeš, a vskutku ti dám šíji všech tvých nepřátel.*+ 28  A pošlu před tebou pocit skleslosti,*+ a ten jednoduše vyžene z [místa] před tebou Chivijce, Kananejce a Chetity.+ 29  Nevyženu je z [místa] před tebou v jednom roce, aby se země nestala opuštěným úhorem a divoká polní zvířata se opravdu vůči tobě nerozmnožila.+ 30  Budu je vyhánět z [místa] před tebou ponenáhlu, dokud se nestaneš plodným a opravdu nevezmeš zemi do vlastnictví.+ 31  A upevním tvou hranici od Rudého moře k moři Filištínů a od pustiny k Řece,*+ protože dám do vaší ruky obyvatele té země, a jistě je vyženeš* z [místa] před sebou.+ 32  Nemáš uzavřít smlouvu s nimi ani s jejich bohy.+ 33  Neměli by bydlet v tvé zemi, aby nezpůsobili, že bys proti mně hřešil. V případě, že bys sloužil* jejich bohům, stalo by se ti to léčkou.“+

Poznámky

Dosl. „mnohé“.
„Aby bylo zabráněno právu (soudu)“, LXX; M vynechává „právu“; ale srovnej 5Mo 24:17.
Nebo „dar“.
Nebo „stav existence“. Heb. neʹfeš; řec. psy·chenʹ.
„Cizího usedlíka.“ Řec. pro·se·lyʹtou.
Nebo „odpočívat; dodržovat sabat“.
„Neobjevíš se“, LXXVg.
„[Pravého] Pána.“ Heb. ha·ʼA·dhonʹ; řec. Ky·riʹou. Viz dodatek 1H.
„Jehovy“, MSam; LXXSyVgc „tvého Boha“.
Nebo „vybrané; hlavní“. Dosl. „začátek“.
Tj. „anděl“ jako Jehovův představitel bude jednat v Jehovově jménu.
Nebo „potrácející své mládě“.
Nebo „skutečně přiměji všechny tvé nepřátele, aby před tebou utekli“.
„Pocit skleslosti.“ Řec. sfe·kiʹas; lat. cra·broʹnes, „sršně“. Ve svém díle Kleine Lichter (Zurich, 1945) L. Koehler ukazuje, že heb. slovo hac·cir·ʽahʹ odpovídá arabskému slovu, které znamená „skleslost; sklíčenost; pokoření“. V minulosti však znalci chápali heb. slovo jako metaforu, která znamenala „těžkosti a pohromy“. Viz 5Mo 7:20 a Joz 24:12, jediná další místa, kde se v M vyskytuje tento výraz.
LXX dodává „Eufrat“.
„Vyženeš“, MSy; SamLXXVg „vyženu“.
Nebo „že bys uctíval“. Heb. tha·ʽavodhʹ.