2. Mojžíšova 8:1–32

8 * Jehova potom řekl Mojžíšovi: „Vejdi k faraónovi, a řekneš mu: ‚Tak řekl Jehova: „Pošli můj lid pryč, aby mi sloužil.+  A jestliže budeš odmítat poslat je pryč, postihnu celé tvé území ranou žab.+  A řeka Nil se bude přímo hemžit žábami, a jistě vylezou a vstoupí do tvého domu a do tvé vnitřní ložnice a na tvé lehátko a do domů tvých sluhů a na tvé lidi a do tvých pecí a do tvých díží.+  A žáby vylezou na tebe a na tvé lidi a na všechny tvé sluhy.“‘“+ 5 * Později řekl Jehova Mojžíšovi: „Řekni Áronovi: ‚Vztáhni ruku se svou holí+ nad řeky, nilské kanály a rákosnaté tůně a přiměj žáby, aby se rozlezly po egyptské zemi.‘“  Na to Áron vztáhl ruku nad egyptské vody, a žáby začaly vylézat a pokrývat egyptskou zemi.  Kněží provozující magii však učinili svými tajnými uměními totéž a přiměli žáby, aby se rozlezly po egyptské zemi.+  Faraón časem zavolal Mojžíše a Árona a řekl: „Snažně proste Jehovu,+ aby odstranil žáby ode mne a od mého lidu, jelikož chci poslat lid pryč, aby obětoval Jehovovi.“+  Mojžíš potom řekl faraónovi: „Ujmi se slávy nade mnou a řekni,* kdy mám snažně prosit za tebe a tvé sluhy a tvůj lid, aby byly žáby odříznuty od tebe a tvých domů. Zůstanou pouze v řece Nilu.“ 10  Na to řekl: „Zítra.“ Řekl tedy: „Bude to podle tvého slova, abys poznal, že není nikdo jiný jako Jehova, náš Bůh,+ 11  protože se žáby jistě odvrátí od tebe a tvých domů a tvých sluhů a tvého lidu. Zůstanou pouze v řece Nilu.“+ 12  Mojžíš a Áron tedy vyšli od faraóna a Mojžíš křičel k Jehovovi+ kvůli těm žábám, které On vložil na faraóna. 13  Potom Jehova učinil podle Mojžíšova slova,+ a žáby začaly vymírat z domů, dvorů a polí. 14  A kupili je, hromady na hromady, a země začala páchnout.+ 15  Když faraón uviděl, že nastala úleva, učinil své srdce nepřístupným;*+ a nenaslouchal jim, právě jak Jehova mluvil.+ 16  Jehova nyní řekl Mojžíšovi: „Řekni Áronovi: ‚Vztáhni svou hůl+ a udeř do zemského prachu a v celé egyptské zemi se z něho stanou komáři.‘“ 17  A přistoupili k tomu, aby tak učinili. Áron tedy vztáhl ruku se svou holí a udeřil do zemského prachu, a na člověku a zvířeti byli komáři.* Ze všeho zemského prachu se v celé egyptské zemi stali komáři.+ 18  A kněží provozující magii se pokusili učinit totéž svými tajnými uměními,+ aby vyvedli komáry, ale nebyli schopni.+ A komáři byli na člověku a zvířeti. 19  Kněží provozující magii tudíž řekli faraónovi: „Je to prst+ Boží!“+ Ale faraónovo srdce bylo dál zatvrzelé+ a nenaslouchal jim, právě jak Jehova mluvil. 20  Jehova potom řekl Mojžíšovi: „Vstaň časně ráno a postav se před faraóna.+ Pohleď, vychází k vodě! A řekneš mu: ‚Tak řekl Jehova: „Pošli můj lid pryč, aby mi sloužil.*+ 21  Ale jestliže můj lid nepošleš pryč, hle, sešlu na tebe a na tvé sluhy a tvůj lid a do tvých domů střečka;*+ a egyptské domy budou prostě plné střečka, a také zemská půda, na níž jsou. 22  A toho dne jistě odliším zemi Gošen, na níž stojí můj lid, aby tam neexistoval žádný střeček;+ abys poznal, že já jsem Jehova uprostřed země.*+ 23  A vskutku stanovím rozhraní mezi mým lidem a tvým lidem.+ To znamení nastane zítra.“‘“ 24  A Jehova přistoupil k tomu, aby tak učinil; a těžké roje střečků začaly vpadat do faraónova domu a do domů jeho sluhů a do celé egyptské země.+ Země byla zničena kvůli střečkům.+ 25  Nakonec faraón zavolal Mojžíše a Árona a řekl: „Jděte, obětujte svému Bohu* v této zemi.“+ 26  Ale Mojžíš řekl: „Je nepřípustné to tak učinit, protože bychom obětovali Jehovovi, našemu Bohu, věc, která je Egypťanům odporná.+ Dejme tomu, že bychom před očima Egypťanů obětovali věc, která je [jim] odporná; nekamenovali by nás? 27  Půjdeme tři dny cesty do pustiny a rozhodně budeme obětovat Jehovovi, svému Bohu, právě jak nám řekl.“+ 28  A faraón řekl: „Já — já vás pošlu pryč,+ a vskutku budete obětovat Jehovovi, svému Bohu, v pustině.+ Jenom nechoďte až tak daleko. Snažně pros v můj prospěch.“+ 29  Mojžíš potom řekl: „Hle, odcházím od tebe a vskutku budu Jehovu snažně prosit a zítra se střečci jistě odvrátí od faraóna, od jeho sluhů a jeho lidu. Jenom ať si faraón opět nezahrává tím, že by neposlal lid pryč, aby obětoval Jehovovi.“+ 30  Nato Mojžíš vyšel od faraóna a snažně prosil Jehovu.+ 31  Jehova tedy učinil podle Mojžíšova slova,+ a střečci se odvrátili od faraóna, jeho sluhů a jeho lidu.+ Nezůstal ani jeden. 32  Faraón však učinil své srdce nepřístupným také tentokrát a neposlal lid pryč.+

Poznámky

MLXX uvádějí jako 7:26.
MLXX zde uvádějí začátek kapitoly 8.
Možná „vysvětli mi“.
„Učinil... nepřístupným“, odpovídá Sam. M uvádí toto slovo v infinitivu absolutním, který nevyjadřuje určitý čas.
Heb. hak·kin·namʹ. Historik Josephus (Židovské starožitnosti, kniha II, kapitola 14, ¶3) vysvětluje, že toto slovo znamená vši, a také Talmud používá pro vši tvar kin·nimʹ, vysvětlení je však málo pravděpodobné.
„Aby mi sloužili (mě uctívali).“ Heb. weja·ʽav·dhuʹni; řec. la·treuʹso·sin, „aby prokazovali posvátnou službu“. Viz 3:12 ppč.
„Bodalku“, LXX.
Nebo „já, Jehova, jsem uprostřed země“.
„Svému Bohu.“ Heb. lEʼ·lo·hé·khemʹ; TJLXXBagsterSy „Jehovovi, svému Bohu“.