5. Mojžíšova 11:1–32

11  A budeš milovat Jehovu, svého Boha,+ a stále dodržovat svůj závazek k němu a jeho ustanovení a jeho soudcovská rozhodnutí+ a jeho přikázání.  A dobře dnes víte ([neoslovuji] totiž vaše syny, kteří neznali a neviděli ukázňování od Jehovy,+ vašeho Boha, jeho velikost,+ jeho silnou ruku+ a jeho vztaženou paži+  ani jeho znamení a jeho skutky, jež učinil uprostřed Egypta+ faraónovi, egyptskému králi, a celé jeho zemi;  ani co učinil vojenským silám Egypta, jeho koním a jeho válečným dvoukolým vozům, proti jejichž obličejům nechal přetéci vody Rudého moře, když se za nimi honili,+ a Jehova přistoupil k tomu, aby je zničil až do tohoto dne;+  ani co činil vám v pustině až do vašeho příchodu na toto místo;  ani co učinil Datanovi a Abiramovi,+ synům Eliaba, syna Rubenova, když země otevřela svá ústa a přistoupila k tomu, aby spolkla je a jejich domácnosti a jejich stany a všechno existující, co vykročilo za nimi, uprostřed celého Izraele),+  vždyť vaše oči, ty viděly všechny velké Jehovovy skutky, jež vykonal.+  A budete dodržovat celé přikázání,+ které ti dnes přikazuji, abyste zesílili a vskutku vstoupili a vzali do vlastnictví zemi, do níž přecházíte, abyste ji vzali do vlastnictví,+  a abyste prodloužili své dny+ na půdě, o níž Jehova přísahal, že [ji] dá vašim praotcům a jejich semeni,+ zemi, která oplývá mlékem a medem.+ 10  Vždyť země, do které jdeš, abys ji vzal do vlastnictví, není jako egyptská země, z níž jste přišli, kde jsi zaséval své semeno a musel jsi působit zavlažování svou nohou* jako nějakou zelinářskou zahradu. 11  Ale země, do níž přecházíte, abyste ji vzali do vlastnictví, je země hor a údolních plání.+ Z nebeského deště pije vodu; 12  země, o niž se stará Jehova, tvůj Bůh. Neustále jsou na ní oči+ Jehovy, tvého Boha, od počátku roku do sklonku roku. 13  A budete-li zcela jistě poslouchat má přikázání,+ která vám dnes přikazuji, takže budete milovat Jehovu, svého Boha, a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší,+ stane se, že 14  dám* také jistě déšť pro vaši zemi v jeho ustanovený čas,+ podzimní déšť a jarní déšť,*+ a vskutku budeš sklízet své obilí a své sladké víno a svůj olej. 15  A jistě dám na tvém poli rostlinstvo pro tvá domácí zvířata,+ a vskutku budeš jíst a nasytíš se.+ 16  Mějte se na pozoru, aby [se nestalo, že] se vaše srdce dá zlákat,+ a vy odbočíte a budete uctívat jiné bohy a klanět se jim,+ 17  a Jehovův hněv opravdu vzplane proti vám, a on zavře nebesa, takže nenastane žádný déšť,+ a zemská půda nedá svůj výnos, a budete muset rychle vyhynout z té dobré země, kterou vám Jehova dává.+ 18  A uplatníte tato má slova na své srdce+ a svou duši a uvážete si je jako znamení na ruku a budou vám sloužit jako náčelní páska mezi očima.+ 19  Budete jim také vyučovat své syny, takže o nich budeš mluvit, když budeš sedět ve svém domě a když půjdeš po cestě a když budeš uléhat a když budeš vstávat.+ 20  A napíšeš je na dveřní sloupky svého domu a na své brány,+ 21  aby vašich dnů a dnů vašich synů na půdě, o níž přísahal Jehova vašim praotcům, že jim [ji] dá,+ bylo mnoho+ jako dnů nebes nad zemí.+ 22  Jestliže budete totiž přesně dodržovat celé toto přikázání,+ které vám přikazuji, takže je budete činit, milovat Jehovu, svého Boha,+ chodit po všech jeho cestách+ a lnout k němu,+ 23  Jehova také kvůli vám zažene všechny tyto národy,+ a jistě zbavíte vlastnictví národy větší a početnější, než jste vy.+ 24  Každé místo, na které šlápne chodidlo vaší nohy, se stane vaším.+ Od pustiny až k* Libanonu, od Řeky, řeky Eufrat, k západnímu* moři bude vaše hranice.+ 25  Nikdo se proti vám pevně nepostaví.+ Děs z vás a strach z vás předloží Jehova, váš Bůh, před obličej celé země,+ po níž budete šlapat, právě jak vám slíbil. 26  Pohleďte, kladu před vás dnes požehnání a zlořečení:+ 27  Požehnání, pokud budete poslouchat přikázání Jehovy, svého Boha, která vám dnes přikazuji,+ 28  a zlořečení,+ jestliže nebudete poslouchat přikázání Jehovy, svého Boha,+ a opravdu odbočíte z cesty, kterou vám dnes přikazuji, takže půjdete za jinými bohy, které jste neznali. 29  A až tě Jehova, tvůj Bůh, přivede do země, do které jdeš, abys ji vzal do vlastnictví,+ stane se, že dáš* rovněž požehnání na hoře Gerizim+ a zlořečení na hoře Ebal.+ 30  Nejsou snad na straně Jordánu směrem k západu slunce, v zemi Kananejců, kteří bydlí v Arabě,+ před Gilgalem,+ vedle velkých stromů More?*+ 31  Překračujete totiž Jordán, abyste vešli a vzali do vlastnictví zemi, kterou vám dává Jehova, váš Bůh, a vezmete ji do vlastnictví a budete v ní bydlet.+ 32  A budete bedlivě provádět všechny předpisy a soudcovská rozhodnutí,+ které vám dnes předkládám.+

Poznámky

Nebo „musel jsi ji zavlažovat svou nohou“, tj. používáním síly nohou, buď šlapáním vodního kola nebo vytvářením a otevíráním zavodňovacích kanálů.
„Dám“, MSy; SamLXXVgc „dá“.
Dosl. „časný (dřívější) déšť a pozdní déšť“.
„Až k.“ Dosl. „a“, MSamLXXSyVg.
Dosl. „zadnímu“, tj. za zády toho, kdo se dívá směrem k východu.
Nebo „vyslovíš“.
Sam dodává „před Šekemem“.