Amalango 5:1-33

5  Kabili Mose aitile abena Israele+ bonse no kubeba ati: “Umfweni mwe bena Israele, amafunde no bupingushi+ ifyo ndemweba lelo, ukuti mufisambilile no kulafikonka bwino bwino.+  Yehova Lesa wesu apangene icipangano na ifwe mu Horebu.+  Yehova tapangene icipangano na bashifwe, lelo apangene na ifwe, fwe bali aba mweo pano lelo.  Yehova alandile na imwe icinso ne cinso mu lupili ukufuma mu kati ka mulilo.+  Naiminine pa kati ka kwa Yehova na imwe mu nshita+ ilya ku kumweba amashiwi ya kwa Yehova, (pantu mwali no mwenso pa mulandu wa mulilo kabili tamwaninine ulupili,)+ nati,  “‘Nine Yehova Lesa obe,+ uwakufumishe mu calo ca Egupti, mu ng’anda ya basha.+  Wilaba na balesa bambi pa cinso candi.+  “‘Wilabasa icimpashanya+ ica musango onse+ icapala icili conse icaba mu muulu ku muulu nelyo ica pe sonde pa nshi nelyo ica mu menshi mwi samba lya calo.  Wilafikontamina nelyo ukufibombela,+ pantu ne Yehova Lesa obe ndi Lesa uufwaya ukupepwa fye neka,+ uukanda abana, na beshikulu, na bana ba beshikulu, pa membu sha bashibo abampata;+ 10  lelo uwaba ne cikuuku ku ba nkulo yalenga amakana na makana kuli abo abantemwa kabili abakonka amafunde yandi.+ 11  “‘Wilalumbula ishina lya kwa Yehova Lesa obe apa fye,+ pantu Yehova takaleke fye umuntu uulumbula apa fye ishina lyakwe.+ 12  “‘Ulesunga isabata ku kulilenga ilya mushilo, nga filya fine Yehova Lesa obe akwebele,+ 13  ukalebomba no kucita imilimo yobe yonse mu nshiku mutanda (6).+ 14  Lelo ubushiku bwalenga cinelubali (7) lisabata kuli Yehova Lesa obe.+ Wikalabombamo umulimo onse,+ iwe nangu umwana obe umwaume nelyo umwana obe umwanakashi nangu umubomfi obe umwaume nelyo umubomfi obe umwanakashi nangu ni ng’ombe yobe nelyo impunda yobe nelyo icitekwa cobe conse nangu mulebeshi obe uuli mu mpongolo shobe,+ pa kuti umubomfi obe umwaume no mubomfi obe umwanakashi atuushe nga iwe.+ 15  Kabili ukaleibukisha ukuti wali umusha mu calo ca Egupti+ na Yehova Lesa obe akufumishe mulya ku kuboko ukwakosa na ku kuboko ukwatambululwa.+ E co Yehova Lesa obe akwebele ukulasunga isabata.+ 16  “‘Ulecindika wiso na noko,+ nga mulya mwine Yehova Lesa obe akwebele; pa kuti inshiku shobe shifule no kuti ifintu fikuwamine+ mu calo ico Yehova Lesa obe alekupeela. 17  “‘Wilaipaya.+ 18  “‘Kabili wilacita bucende.+ 19  “‘Kabili wilaiba.+ 20  “‘Kabili wilashinina umunobe ubunte bwa bufi.+ 21  “‘Kabili wilakumbwa umukashi wa munobe.+ Kabili wilakumbwa ing’anda ya munobe, ibala lyakwe nelyo umubomfi wakwe umwaume nelyo umubomfi wakwe umwanakashi, ing’ombe yakwe nelyo impunda yakwe nangu conse ico umunobe akwata.’+ 22  “Aya e Mashiwi Yehova alandile ku lukuta lwenu lonse mu lupili mu kati ka mulilo+ na mwi kumbi na mu mfifi iyafiita fititi, kwi shiwi likalamba, kabili talundilepo iyo; na pa numa ayalembele pa mabwe yabili ayapaapaatala no kuyapeela kuli ine.+ 23  “Kabili ilyo fye mwaumfwile ishiwi ukufuma mu kati ka mfifi, ilyo ulupili lwalepya umulilo,+ mwapaleme kuli ine, intungulushi shonse isha mikowa yenu na bakalamba benu. 24  E lyo mwatile, ‘Mona, Yehova Lesa wesu atulanga ubukata bwakwe no bukulu bwakwe, kabili natuumfwa ishiwi lyakwe mu kati ka mulilo.+ Buno bushiku natumona ukuti Lesa kuti alanda no muntu na o umuntu ukwabula ukufwa.+ 25  Lelo cinshi tulefwila? Pantu umulilo uyu uukalamba kuti watupwisha.+ Nga twakonkanyapo fye ukumfwa ishiwi lya kwa Yehova Lesa wesu, twalafwa.+ 26  Pantu nani pa bantunse bonse uwaumfwa ishiwi lya kwa Lesa+ wa mweo alelanda mu kati ka mulilo nge fyo twacumfwa kabili no kutwalilila uwa mweo? 27  Kabiye upalameko no kumfwa fyonse ifyo Yehova Lesa wesu akasosa; e lyo ukeselanda na ifwe fyonse ifyo Yehova Lesa akakweba,+ na ifwe tukomfwa no kucita ifyo fine.’ 28  “Awe Yehova aumfwile amashiwi yenu ilyo mwasosele kuli ine, na Yehova atile kuli ine, ‘Ning’umfwa amashiwi ya aba bantu, ayo basosele kuli iwe. Fili fye bwino fyonse ifyo basosele.+ 29  Nga bakwata umutima uyu uwa kuntiina+ no kusunga amafunde+ yandi yonse inshiku shonse, ifintu kuti fyabawamina, bena na bana babo umuyayaya!+ 30  Kabiye ubebe ukuti: “Bweleleni ku matenti yenu.” 31  Lelo iwe iminina pano na ine, na ine ndekweba amafunde yonse ne fipope no bupingushi ifyo ukabasambilisha+ pa kuti bakalefikonka mu calo ico ndebapeela ukuti cikabe cabo.’ 32  Kabili mukalebika amano ku kucita ifyo Yehova Lesa wenu amwebele.+ Mwila-alukila ku kwa kulyo nelyo ku kwa kuso.+ 33  Mu mibele yonse iyo Yehova Lesa wenu amwebele e mo mule-enda+ pa kuti mube no mweo no kuti ifintu fimuwamine+ kabili pa kutila mukekale inshiku ishingi mu calo ico mukekalamo.

Amafutunoti