Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalango 12:1-32

12  “Aya e mafunde+ no bupingushi+ ifyo mulingile ukubikako amano ukukonka+ mu calo ico Yehova Lesa wa fikolwe fyenu akamupeela, inshiku shonse isho mukaba no mweo pano nse.+  Mukonaule+ ififulo fyonse umo inko mulepoka icalo shalebombela balesa ba shiko, pa mpili shasansuka na pa tupili na mwi samba lya muti onse uwalelema.+  Kabili mukabongolole ifiipailo+ fyabo no kutobaula ifyaimikwa fyabo ifya mabwe,+ kabili mukoce mu mulilo ifimuti fyabo ifyaimikwa+ no kuputaula balesa babo ababaswa,+ kabili mukalofye ne shina lyabo mulya muntu.+  “Mwikacita ifyo kuli Yehova Lesa wenu,+  lelo mukafwaye icifulo ico Yehova Lesa wenu akasala mu mikowa yenu yonse no kubikapo ishina lyakwe, pa kuti likale palya, na imwe e ko mukaye.+  Kabili e ko mukaletwala imituulo yenu iya koca+ na malambo yenu ne fya pe kumi+ fyenu no musangulo wa mu minwe yenu+ ne mituulo+ ya mulapo wenu ne mituulo+ yenu iya kuitemenwa na mabeli ya ng’ombe shenu na ya mpaanga shenu.+  Kabili mukaleliila kulya kuntu ku cinso ca kwa Yehova Lesa+ wenu no kusekelela mu mulimo wenu onse,+ imwe na ba mu mayanda yenu, pantu Yehova Lesa wenu namupaala.  “Mwikacita fyonse ifyo tulecita pano lelo, cila muntu ukulacita ifyo alemona ukuti e fyalungama,+  pantu mucili tamulaingila umwa kutuushisha,+ mu calo ico Yehova Lesa wenu alemupeela. 10  Kabili mukaabuke Yordani+ no kwikala mu calo ico Yehova Lesa wenu alemupeela ukuti cibe cenu,+ kabili akamulenga ukutuusha ku balwani benu bonse abamushinguluka, kabili mukekala umutelelwe.+ 11  Kabili icifulo+ ico Yehova Lesa wenu akasala pa kuti ishina lyakwe likale mulya e ko mukaletwala fyonse ifyo ndemweba, imituulo+ yenu iya koca na malambo yenu, ifya pe kumi+ fyenu no musangulo+ wa mu minwe yenu na fyonse ifyo mwasala ukuti fibe imituulo ya mulapo+ wenu uo mukalapa kuli Yehova. 12  Kabili mukasekelele ku cinso ca kwa Yehova Lesa wenu,+ imwe na bana benu abaume na bana benu abanakashi na babomfi benu abaume na babomfi benu abanakashi no mwina Lebi uuli mu kati ka mpongolo shenu, pantu takwata impanga nelyo ubupyani pamo na imwe.+ 13  Cenjeleni epali mwatuula imituulo ya koca mu cifulo conse ico mwamona.+ 14  Lelo mu cifulo Yehova akasala, mu mukowa wenu umo, e mo mukaletuulila imituulo yenu iya koca, kabili e mo mukalecitila fyonse ifyo ndemweba.+ 15  “Ilyo mwafuluka ukulya inama e lyo mwingaipaya,+ kabili mukalelya inama ukulingana ne paalo lya kwa Yehova Lesa wenu ilyo amupeela, mu kati ka mpongolo shenu. Uwakowela+ no wasanguluka kuti ailya, pamo nge mpombo ne nsebula.+ 16  Umulopa wena mwikalalya.+ Mukaupongolole pa nshi nga menshi.+ 17  Tamwakasuminishiwe ukuliila mu kati ka mpongolo shenu ica pe kumi ica ngano+ nelyo ica mwangashi nelyo ica mafuta yenu nelyo amabeli ya ng’ombe shenu na ya mpaanga shenu+ nelyo imituulo yonse iya mulapo wenu uo mukalapa nelyo imituulo+ yenu iya kuitemenwa nelyo umusangulo wa mu minwe yenu.+ 18  Lelo ku cinso ca kwa Yehova Lesa wenu e ko mukafiliile, mu cifulo ico Yehova Lesa wenu akasala,+ imwe na bana benu abaume na bana benu abanakashi na babomfi benu abaume na babomfi benu abanakashi na bena Lebi abali mu kati ka mpongolo shenu; kabili mukasekelele+ ku cinso ca kwa Yehova Lesa wenu mu mulimo wenu onse. 19  Cenjeleni ukuti tamulekeleshe abena Lebi+ inshiku shenu shonse isha pano calo. 20  “Ilyo Yehova Lesa wenu akakusha icalo cenu,+ nga filya fine amulaile,+ na imwe mukatila, ‘Lekeni tulye inama,’ pantu twafuluka ukulya inama, ilyo lyonse mwafuluka ukulya inama kuti mwalya.+ 21  Nga ca kuti icifulo ico Yehova Lesa wenu akasala ukubikapo ishina+ lyakwe cikaba ukutali kuli imwe, mukepayepo ing’ombe shenu shimo nelyo impaanga shenu shimo isho Yehova amupeela, nge fyo namwebele, kabili mukaliile mu kati ka mpongolo shenu ilyo lyonse mwafuluka ukulya inama.+ 22  Lelo filya fine mulya impombo ne nsebula, e fyo mukalye+ ne shi shine: abakowela+ na basanguluka bonse pamo kuti balyako. 23  Mukapampamine fye pa kukanalya umulopa,+ pantu umulopa e mweo+ kabili mwikaliila umweo kumo ne nama. 24  Mwikaulya. Mukaupongolwele pa mushili kwati menshi.+ 25  Mwikaulya, pa kuti ifintu fikamuwamine+ pamo na bana benu abakakonkapo, pantu mukacita icalungama mu menso ya kwa Yehova.+ 26  Ifya mushilo+ fyenu ifikaba ifyenu, ne mituulo+ yenu iya mulapo mukasende, kabili mukese ku cifulo uko Yehova akasala.+ 27  Kabili mukaletuula imituulo ya koca,+ umunofu no mulopa,+ pa ciipailo ca kwa Yehova Lesa wenu; kabili umulopa wa malambo yenu mukaleupongolwela ku ciipailo ca kwa Yehova Lesa wenu,+ lelo umunofu wena mukalelya. 28  “Cenjeleni, kabili mukaleumfwila amashiwi yonse aya ayo ndemweba,+ pa kuti ifintu fikamuwamine+ pamo na bana benu abakakonkapo umuyayaya, pantu mukacita icalungama mu menso ya kwa Yehova Lesa wenu.+ 29  “Ilyo Yehova Lesa wenu akalofya inko isho muleya mu kupoka icalo,+ mukashipoke icalo no kwikalamo.+ 30  Cenjeleni epali na imwe mwaikatwa mu citeyo cabo,+ pa numa ya kulofiwa kwa shiko ku cinso cenu, kabili epali mwaipusha pali balesa ba shiko, amuti, ‘Bushe ishi nko shalebombela shani balesa ba shiko? Na ifwe bene e fyo tukacita.’ 31  Mwikacita ifyo kuli Yehova Lesa wenu,+ pantu conse ica bunani kuli Yehova ico apata e co shacita kuli balesa ba shiko, pantu na bana babo abaume na bana babo abanakashi lyonse baboca mu mulilo kuli balesa ba shiko.+ 32  Amashiwi yonse ayo ndemweba e yo mukabikeko amano ukucita.+ Mwikalundako nangu ukufumyako.+

Amafutunoti