Amalango 2:1-37

2  “E lyo twayalwike no kulola ku matololo mu nshila ya kuli Bemba Wakashika, ukulingana ne fyo Yehova anjebele;+ kabili twapoosele inshiku ishingi pa kushinguluka ulupili lwa Seiri.  Asukile Yehova asosa kuli ine ati,  ‘Shafula inshiku isho mwashinguluka ulu lupili.+ Alukileni ku kapinda ka ku kuso.  Kabili eba abantu auti: “Muli no kupita mu mupaka wa bamunyinenwe,+ abana ba kwa Esau,+ abekala mu Seiri;+ na bo bakamutiina,+ kabili mukacenjele sana.  Mwikalwa na bo, pantu nshakapeele kuli imwe icalo cabo nangu apa kunyanta ulukasa; pantu napeele Esau Ulupili lwa Seiri ukuba icalo cakwe.+  Ifya kulya ifyo mukashita mu ndalama, e fyo mukalye; na menshi ayo mukashita mu ndalama, e yo mukanwe.+  Pantu Yehova Lesa wenu napaala imwe mu micitile yonse iya kuboko kwenu.+ Naishiba bwino bwino imyendele yenu muli aya matololo yakalamba. Yehova Lesa wenu aba na imwe pali iyi myaka amakumi yane (40).+ Tamwabulwa nangu cimo.”’+  Awe e fyo twapitile ukufuma pali bamunyinefwe, abana ba kwa Esau,+ abekala mu Seiri, twasha inshila yaya ku Araba,+ ku Elati na ku Esione-gebere.+ “Kabili twalyalwike no kupita inshila ya mu matololo ya Moabu.+  E lyo Yehova atile kuli ine, ‘Wicena Moabu nelyo ukulwa nankwe, pantu nshakakupeelepo icalo cakwe, pantu abana ba kwa Lote+ e bo napeele Ari+ ukuba icalo cabo. 10  (AbaEmi+ e baikelemo kale, abantu aba maka kabili abengi nga nshi, abatali nga baAnaki.+ 11  Kumfwa abena Refa,+ na bo balemonwa nga baAnaki,+ kabili abena Moabu balebeta ati abaEmi. 12  E lyo mu Seiri mwaikele abena Hore+ kale, kabili abana ba kwa Esau+ babapokele icalo no kubalofya no kwikala mu calo cabo,+ nga filya fine abena Israele bakacita ku calo cabo, ico Yehova akabapeela.) 13  Nomba imeni, akuyeni mucilinganye umupokapoka wa Serede.’ E fyo twacilingenye umupokapoka wa Serede.+ 14  Ne nshiku twaendele ukufuma ku Kadeshe-barnea ukufika ilyo twacilingenye umupokapoka wa Serede shali imyaka amakumi yatatu na cinekonsekonse (38), yasukile yaloba inkulo yonse iya bantu ba bulwi mu nkambi, nga filya fine Yehova alapile kuli bena.+ 15  Kabili ukuboko+ kwa kwa Yehova kwali pali bena ku kubonaula ukubafumya mu nkambi basukile baloba bonse.+ 16  “Kabili ilyo fye abaume ba bulwi bonse bapwile ukufwa,+ 17  Yehova alandile na kabili kuli ine ati, 18  ‘Lelo walapita mu ncende ya bena Moabu, e kutila mu Ari,+ 19  kabili upalame pa ntanshi ya bana ba kwa Amone. Wibacusha nelyo ukulwa na bo, pantu nshakakupeele icalo ca bana ba kwa Amone ukuba icalo cobe, pantu nacipeele ku bana ba kwa Lote.+ 20  Na co cali calo ca bena Refa.+ (Abena Refa baikelemo kale, kabili abena Amone balebeta ati abaSamisumi. 21  Bali bantu aba maka kabili abengi nga nshi kabili abatali kwati fye baAnaki;+ na Yehova abalofeshe+ ku cinso cabo, pa kuti babapoke icalo no kwikala mu calo cabo; 22  nga filya fine acitiile abana ba kwa Esau, abekala mu Seiri,+ ilyo alofeshe abena Hori+ ku cinso cabo, pa kuti babapoke icalo no kwikala mu cifulo cabo ukufika no bwa lelo. 23  Kumfwa abaAbi,+ abaleikala mu mishi ukufika ku Gasa,+ abaKaftore+ abafumine ku Kaftore,+ balibalofeshe, pa kutila bekale mu calo cabo.) 24  “‘Imeni, kabiyeni no kucilinganya umupokapoka wa Arnone.+ Moneni, napeela mu minwe yenu Sihone+ imfumu ya Heshebone, umwina Amore. E ico tendekeni ukupoka icalo cakwe, kabili lweni nankwe. 25  Buno bushiku ndelenga abantu na bantu aba mwi samba lya muulu onse abakomfwa ilyashi pali imwe ukumutiina no kuba no mwenso; kabili pa mulandu wa imwe bakatutuma no kucula nga filya umwanakashi acula pa kupaapa.’+ 26  “Kabili natumine inkombe ukufuma mu matololo ya Kedemote+ kuli Sihone+ imfumu ya Heshebone ukutwala amashiwi ya mutende,+ ashiti, 27  ‘Leka mpite mu calo cobe. Nkapita fye mu musebo. Nshakaalukile ku kulyo nelyo ku kuso.+ 28  Ifya kulya ifyo ukanshitisha mu ndalama, e fyo nkalya; na menshi ukanshitisha mu ndalama, e yo nkanwa. Leka fye mpitemo ku makasa yandi,+ 29  nga filya fine abana ba kwa Esau abekala mu Seiri+ na bena Moabu+ abekala mu Ari bacitile kuli ine, nsuke njabuke Yordani no kwingila mu calo ico Yehova Lesa wesu aletupeela.’+ 30  Lelo Sihone imfumu ya Heshebone tatusuminishe ukupitamo, pantu Yehova Lesa wenu alekele umutima wakwe ukutalama+ kabili umutima wakwe walikosele, pa kutila amupeele mu minwe yenu, nge fyo cili lelo.+ 31  “E lyo Yehova asosele kuli ine ati, ‘Mona, napeela Sihone ne calo cakwe kuli iwe. Poka icalo cakwe.’+ 32  Ilyo Sihone afumine pamo na bantu bakwe, ku kwisalwa na ifwe pa Yahasi,+ 33  e lyo Yehova Lesa wesu amupeele kuli ifwe,+ ica kuti twalimucimfya+ na bana bakwe na bantu bakwe bonse. 34  Kabili twapokele imisumba yakwe yonse pali ilya nshita no konaula umusumba onse,+ kumo na baume na banakashi na bana abanono. Tatwashilepo nangu umo uwa kupusuka. 35  Twabapokolwele fye ifitekwa, e lyo ne fya mu misumba iyo twacimfishe.+ 36  Ukufuma ku Aroere,+ uwaba pa mbali ya mumana wa Arnone, no mushi uuli mu mupokapoka, ukufika ku Gileadi takwali umusumba uwatucilile amaka.+ Yehova Lesa wesu apeele yonse kuli ifwe. 37  Ku calo ca bana ba kwa Amone+ ceka e ko mushapaleme, ku lulamba lonse ulwa mumana wa Yaboke,+ ne misumba ya mu calo ca mpili, na konse uko Yehova Lesa wesu abindile.

Amafutunoti