Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalango 29:1-29

29  Aya e mashiwi ya cipangano ayo Yehova aebele Mose ukupangana na bana ba kwa Israele mu calo ca Moabu ukulunda pa cipangano apangene na bo mu Horebu.+  Kabili Mose aitile abena Israele bonse no kubeba ati: “Ni mwe mwalemona fyonse ifyo Yehova acitile pa menso yenu mu calo ca Egupti kuli Farao na ku babomfi bakwe bonse na ku calo cakwe conse,+  ifya kwesha ifikalamba ifyo amenso yenu yamwene,+ filya ifishibilo+ fikalamba ne fipesha amano.+  Kabili Yehova tamupeela umutima wa kwishiba na menso ya kumona na matwi ya kumfwa ukufika no bwa lelo.+  ‘Ilyo nalemutungulula imyaka amakumi yane (40) mu matololo,+ ifya kufwala fyenu tafyalepwike, kabili indyato shenu tashapwile.+  Tamwaliile ifya kulya,+ no mwangashi nangu ifya kunwa fimbi ifikola tamwanwene, pa kuti mwishibe ukuti nine Yehova Lesa wenu.’  Mwasukile mwafika kuno kuntu, kabili Sihone imfumu ya ku Heshebone+ na Oge+ imfumu ya ku Bashani baishile ku kulwa na ifwe, lelo twalibacimfishe.+  Kabili twapokele ne calo cabo no kucipeela ku bena Rubene ukuti cibe icalo cabo na ku bena Gadi na kuli hafu wa mukowa wa bena Manase.+  E ico mulesunga amashiwi ayaba muli ici cipangano no kulayakonka, pa kuti fyonse ifyo mulecita file-enda bwino.+ 10  “Imwe bonse mwiminine ku cinso ca kwa Yehova Lesa wenu ubwa lelo, intungulushi sha mikowa yenu, abakalamba benu na bacilolo benu, umwaume onse uwa kwa Israele,+ 11  abana benu abanono, abakashi benu,+ na balebeshi benu,+ abali mu kati ka nkambi yenu, ukutula pa ba kumutebela inkuni ukufika ku ba kumutapila amenshi,+ 12  pa kuti mupangane icipangano+ na Yehova Lesa wenu no kulapa umulapo, ico Yehova Lesa wenu alepangana na imwe lelo;+ 13  pa kuti amulenge ukuba abantu+ bakwe no kuti ailange ukuti ni Lesa wenu,+ ukulingana ne fyo amulaile kabili ukulingana ne fyo alapile ku fikolwe fyenu, Abrahamu,+ Isaki+ na Yakobo.+ 14  “Nomba nshilepangana ici cipangano no mulapo na imwe mweka,+ 15  lelo ndepangana na bonse abeminine pano pamo na ifwe lelo, ku cinso ca kwa Yehova Lesa wesu na ku bashili na ifwe pano lelo;+ 16  (pantu mwalishiba bwino ifyo twaikele mu Egupti ne fyo twapitile mu kati ka nko isho mwapitilemo.+ 17  Kabili mwalemona ifintu fyabo ifya bunani no tulubi twabo utwa bunani,+ ifya fimuti ne fya mabwe, ifya silfere ne fya golde, ifyo shakwete;) 18  pa kuti kwiba pali imwe umwaume nelyo umwanakashi nelyo ulupwa nelyo umukowa abo imitima yabo ilealuka lelo ukufuma kuli Yehova Lesa wesu ukuyabombela balesa ba isho nko;+ pa kuti kwiba pali imwe umushila uuletwala icisabo ca cimenwa ca busungu ne fyalula.+ 19  “Kabili ngo muntu aumfwa amashiwi ya mulapo yu,+ kabili aitakisha mu mutima wakwe, no kutila, ‘Nkekala umutende,+ nangu naenda mu bumankonso bwa mutima wandi,’+ lelo ali na mapange ya kulofya bonse kwati konaula impanga yatapililwa bwino ne mpanga iyauma, 20  Yehova takamwelele,+ lelo ubukali+ bwa kwa Yehova ne cipyu+ cakwe fikaba pali uyo muntu,+ kabili ifitiipu fyonse ifyalembwa mwi buuku+ ili fikaba pali ena, kabili Yehova akafuuta ishina lyakwe mwi samba lya muulu. 21  Awe Yehova akamonaula+ ukumufumya mu mikowa yonse iya kwa Israele ukulingana ne fitiipu fyonse ifya cipangano ifyalembwa mwi buuku ili ilya mafunde. 22  “Kabili aba mu nkulo ya ku ntanshi, e kutila abana benu abakema pa numa yenu, e lyo na bena fyalo abakafuma ku calo ca kutali, ilyo bakamona ifikuko fya cilya calo na malwele ya ciko ayo Yehova acilwalika,+ 23  na mabwe ya mingu no mucele+ no kupya,+ ica kuti icalo conse tacakabyalwemo, nangu ukumenamo, nangu umulemfwe onse ukumenamo, ngo kuwishiwa kwa Sodomu na Gomora,+ Adma+ na Seboyimu,+ iyo Yehova awishishe mu cipyu cakwe na mu bukali bwakwe;+ 24  bena pamo ne nko shonse, bakatila, ‘Cinshi Yehova acitila ici cintu ku calo ici?+ Cinshi akalipile mu musango uyu?’ 25  E lyo bakatila, ‘Ni co balishiile icipangano+ ca kwa Yehova Lesa wa fikolwe fyabo, ico apangene na bo ilyo abafumishe mu calo ca Egupti.+ 26  Kabili baile no kubombela balesa bambi no kubakontamina, balesa abo bashaishibe kabili abo ashabasuminishe ukupepa.+ 27  E lyo Yehova akalipe pa bekashi ba muli cilya calo no kubaletela ifitiipu fyonse ifyalembwa mwi buuku ili.+ 28  E fyo Yehova abanukwile mu calo cabo mu bukali+ na mu cipyu na mu cifukushi cikalamba no kubapoosa mu calo cimbi ifyo cili ubwa lelo.’+ 29  “Ifyafiswa+ fya kwa Yehova Lesa wesu, lelo ifyasokololwa+ fyesu na bana besu umuyayaya, pa kuti tulekonka amafunde yonse aya.+

Amafutunoti