Amalango 23:1-25

23  “Umwaume onse uwatungulwa+ nelyo uwaputulwa ubwaume ekengila mu lukuta lwa kwa Yehova.  “Umwana mwaume onse uwa kupula+ ekengila mu lukuta lwa kwa Yehova. Ukufika na ku ba mu nkulo yakwe iyalenga ikumi (10), takuli nangu umo uukengila mu lukuta lwa kwa Yehova.  “Umwina Amone onse nelyo umwina Moabu ekengila mu lukuta lwa kwa Yehova.+ Ukufika na ku ba mu nkulo yabo iyalenga ikumi (10), bekengila mu lukuta lwa kwa Yehova umuyayaya,  pantu bamutanine+ ifya kulya na menshi mu nshila ilyo mwalefuma mu Egupti,+ kabili bamwimiishe Balaamu mwana Beore ukufuma ku Petore wa mu Mesopotamia ukuti amutiipe.+  Awe Yehova Lesa wenu takutike kuli Balaamu;+ lelo Yehova Lesa wenu ayalwile icitiipu ukuba ipaalo+ kuli imwe, pantu Yehova Lesa wenu alimutemenwe.+  Mwikababombela pa kuti bakwate umutende nangu icuma inshiku shonse isho mukaba no mweo umuyayaya.+  “Wikamona umwina Edomu nge ca bunani, pantu ni munonko.+ “Wikamona umwina Egupti nge ca bunani, pantu wali umulebeshi mu calo cakwe.+  Abana baume abakafyalwa mu beshikulu babo kuti baingila mu lukuta lwa kwa Yehova.  “Nga mwapangila abalwani benu inkambi, mwikacita icili conse icabipa.+ 10  Nga mwasangwa muli imwe umwaume uushili uwasanguluka, pa mulandu wa kukowela ukwacitika ubushiku,+ akafumine ku nse ya nkambi. Ekengila mu kati ka nkambi.+ 11  Kabili ilyo caba icungulo akasambe mu menshi, kabili ilyo akasuba kawa akengile mu kati ka nkambi.+ 12  Kabili ku nse ya nkambi kukabe incende iyabelama, kabili e ko mukaleya. 13  Kabili mukabomfye ica kwimbilako pamo ne fisolobelo fyenu, nomba ilyo mwasunsumana ku nse, mukembe ne cilindi no kupilibuka no kushiika pa busali.+ 14  Pantu Yehova Lesa wenu ale-endauka mu nkambi yenu ku kumupususha+ no kumupeela abalwani benu;+ kabili inkambi yenu ifwile ukuba iya mushilo,+ pa kuti emona muli imwe icili conse icishawama no kuleka ukumukonka.+ 15  “Wikapeela umusha kuli shikulu wakwe ilyo afyuka shikulu wakwe ukwisa kuli iwe.+ 16  Akatwalilila ukwikala pamo na imwe ponse apo akasala mu musumba umo pa misumba yenu,+ konse uko akatemwa. Wikamucusha.+ 17  “Umwana mwanakashi onse uwa mu Israele ekaba cilende+ wa pe tempele, kabili kwikaba cilende wa pe tempele uwa mu bana baume ba kwa Israele.+ 18  Wikatwala mu ng’anda ya kwa Yehova Lesa obe indalama+ sha muli bucilende nelyo umutengo wa mbwa+ ku kulapa umulapo onse, pantu fya bunani kuli Yehova Lesa obe, fyonse fibili. 19  “Ilyo wakongwesha munonko fimo, wilafwaya ica kulundapo,+ pa ndalama, pa fya kulya,+ nangu pali conse ico umuntu engafwailapo ica kulundapo. 20  Umwina fyalo+ ena kuti wamulomba ica kulundapo, lelo munonko wilamulomba ica kulundapo;+ pa kutila Yehova Lesa obe akupaale mu mulimo obe onse mu calo ico uleingilamo ukuti cibe cobe.+ 21  “Nga walapa umulapo kuli Yehova+ Lesa obe, taufwile ukushingashinga uku-ufisha,+ pantu Yehova Lesa obe akafwaya ukuti ufishe, lelo nga wafilwa ninshi wabembuka.+ 22  Lelo nga taulapile umulapo, ninshi taubembwike.+ 23  Ulecita ifyo wasosa,+ kabili ulecita ukulingana no mulapo obe kuli Yehova Lesa obe, uuli ngo mutuulo wa kuitemenwa uo waisosele fye we mwine.+ 24  “Nga waingila mwi bala lya myangashi ilya munobe, ufwile ukulyamo fye imyangashi yalinga ukwikusha umweo obe, lelo taufwile ukubika nangu imo mu cipe cobe.+ 25  “Nga waingila mu ngano shaiminina isha munobe, ufwile ukutimpulamo fye imitwe yapya ku kuboko kobe, lelo taufwile ukupisha icikwakwa ku ngano shaiminina isha munobe.+

Amafutunoti