Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amalango 30:1-20

30  “Kabili ilyo ifi fyonse ifyo nalanda fikesa pali imwe, e kutila amapaalo+ ne fitiipu,+ ifyo nabika ku cinso cenu, na imwe mwafibukisha+ mu nko shonse umo Yehova Lesa wenu akamusalanganishisha,+  kabili mwabwelela kuli Yehova Lesa+ wenu no kumfwa kwi shiwi lyakwe ukulingana na fyonse ifyo ndemweba lelo, pamo na bana benu, no mutima wenu onse no mweo wenu onse,+  e lyo Yehova Lesa wenu akamubwesesha bankole+ no kumubelela uluse+ kabili akamulonganya na kabili ukufuma mu nko shonse isho Yehova Lesa amupashiilemo.+  Nga abantu benu abasalanganishiwe bakaba ku mpela ya muulu, kulya kwine e ko Yehova Lesa wenu akamulonganya kabili e ko akamufumya.+  Yehova Lesa wenu akamuleta ku calo ico ifikolwe fyenu fyapokele, kabili cikaba cenu; kabili akamucitila ubusuma no kumufusha ukucila ifikolwe fyenu.+  Kabili Yehova Lesa wenu akamusembulula imitima+ ne mitima ya bana benu,+ pa kuti mutemwe Yehova Lesa wenu no mutima wenu onse no mweo wenu onse pa kuti mube no mweo.+  Kabili Yehova Lesa wenu akabika ifitiipu fyonse ifi pa balwani benu na pa bamupata, abamucushishe.+  “Na imwe, mukapilibuka no kumfwila ishiwi lya kwa Yehova no kukonka amafunde yakwe yonse ayo ndemweba lelo.+  Kabili Yehova Lesa wenu akamupeela ifingi nga nshi mu milimo yenu yonse iyo mukalabomba,+ akamupeela na bana abengi ne fitekwa+ ifingi ne fisabo fya mu mushili wenu ifingi,+ pa kuti mukabe abakankaala;+ pantu Yehova akabwekeshapo ukufwaisha ukumucitila ifisuma, nga filya afwaishe ukucitila ifikolwe fyenu;+ 10  pantu mukomfwila ishiwi lya kwa Yehova Lesa wenu pa kulakonka amafunde yakwe ne fipope fyakwe ifyalembwa mwi buuku ili ilya mafunde,+ pantu mukabwelela kuli Yehova Lesa wenu no mutima wenu onse no mweo wenu onse.+ 11  “Pantu ili ifunde ndemweba lelo talikosele sana kuli imwe ukulikonka, kabili talili ukutali.+ 12  Talili mu muulu, ica kuti mwatila, ‘Nani akatuninina mu muulu no kulileta kuli ifwe, pa kuti tulyumfwe no kulikonka?’+ 13  Kabili talili bushilya bwa bemba, ica kuti mwatila, ‘Nani alatwabukila bushilya bwa bemba no kulileta kuli ifwe, pa kuti tulyumfwe no kulikonka?’ 14  Pantu icebo ici cili fye mupepi na imwe, cili mu kanwa kenu na mu mitima yenu,+ pa kuti mulecikonka.+ 15  “Moneni, nabika ku cinso cenu lelo umweo no busuma, kabili imfwa no bubi.+ 16  Nga mwakulaumfwila amafunde ya kwa Yehova Lesa wenu, ayo ndemweba lelo, pa kuti muletemwa Yehova Lesa wenu,+ pa kwenda mu nshila shakwe no kukonka amafunde+ yakwe ne fipope fyakwe no bupingushi bwakwe,+ mukaba no mweo+ kabili mukafula, na Yehova Lesa wenu akamupaala mu calo ico muleingilamo ukuti cibe cenu.+ 17  “Lelo imitima yenu nga yatalukako kabili mwakaana ukumfwa,+ kabili nga mwabepwa mwakontamina na balesa bambi no kubabombela,+ 18  ndemweba lelo nati ukuloba mukaloba.+ Tamwakekale inshiku ishingi mu calo ico muleyabukilapo Yordani ku kwingilamo ukuti cibe icalo cenu. 19  Nalenga umuulu ne sonde ukuba inte pali imwe lelo,+ ukuti nimbika pa ntanshi yenu umweo ne mfwa,+ ipaalo+ ne citiipu;+ e ico saleni umweo pa kuti mube no mweo,+ imwe na bana benu,+ 20  pa kulatemwa Yehova Lesa wenu,+ pa kulaumfwila ishiwi lyakwe na pa kulambatila kuli ena,+ pantu ena e mweo wenu kabili e ukalenga ukuti mwikale inshiku ishingi,+ pa kuti mwikale mu calo ico Yehova alapile ukupeela ku fikolwe fyenu, Abrahamu, Isaki na Yakobo.”+

Amafutunoti