Amalango 31:1-30

31  Kabili Mose aile no kusosa amashiwi aya ku bena Israele bonse  no kubeba ati: “Ine lelo ndi ne myaka umwanda umo na makumi yabili (120).+ Capwa, nshakasuminishiwe ukufuma no kwingila,+ ukulingana ne fyo Yehova anjebele, ati, ‘Tawakaabuke Yordani uyu.’+  Yehova Lesa wenu e ulemutangilila pa kwabuka.+ E ukalofya ishi nko ku cinso cenu, na imwe mukashitamfyemo.+ Yoshua e ulemutangilila pa kwabuka,+ nge fyo Yehova asosele.  Kabili filya fine Yehova acitile kuli Sihone+ na kuli Oge,+ ilyo abalofeshe, e fyo akacita na ku shamfumu sha bena Amore, na ku fyalo fyabo.+  Kabili Yehova nabapeela kuli imwe,+ kabili mukacite kuli bena ukulingana na mafunde yonse ayo namweba.+  Shipeni kabili koseni.+ Mwitiina nelyo ukufwa umutombo ku cinso cabo,+ pantu Yehova Lesa wenu e uleya pamo na imwe. Takamushe nelyo ukumulekelesha.”+  Kabili Mose aitile Yoshua no kumweba pa menso ya bena Israele bonse ati: “Shipa kabili kosa,+ pantu ni we ukengisha aba bantu mu calo ico Yehova alapile ku fikolwe fyabo ukubapeela, kabili ni we ukabapeela ukuti cibe cabo.+  Kabili Yehova e ulekutangilila.+ Akulaba na iwe. Takakushe nangu ukukulekelesha. Witiina kabili witutuma.”+  Kabili Mose alembele ili funde+ no kulipeela kuli bashimapepo abana baume ba kwa Lebi,+ abasenda icipao ca cipangano ica kwa Yehova,+ na ku bakalamba bonse aba kwa Israele. 10  Kabili Mose akonkenyepo ukubeba ati: “Pa mpela ya myaka cinelubali (7) yonse, ilyo inshita ya mwaka wa kusuulako inkongole yafika,+ pa nshita ya mutebeto wa nsakwe,+ 11  ilyo abena Israele bonse baisa ku kumona icinso ca kwa Yehova+ Lesa wenu pa cifulo apo akasala,+ e lyo mukabelenge ili funde ku cinso ca bena Israele bonse mu matwi yabo.+ 12  Longanyeni abantu,+ abaume na banakashi na banono na balebeshi benu abali mu mpongolo shenu, pa kutila bakutike kabili basambilile,+ pantu bafwile ukulatiina Yehova Lesa+ wenu no kubika amano ku kukonka fyonse ifyalembwa muli ili funde. 13  Kabili abana babo abashaishiba bafwile ukukutika,+ kabili bafwile ukusambilila ukutiina Yehova Lesa wenu inshiku shonse isho muli no mweo mu calo ico muleabukilamo ukuti cibe cenu.”+ 14  Pa numa Yehova atile kuli Mose: “Mona! Inshiku shapalama isha kuti ufwe.+ Ita Yoshua, kabili mwiminine mu cikuulwa ca kukumaninako, ukuti mpeele ena umulimo.”+ Awe Mose na Yoshua baile no kwiminina mu cikuulwa ca kukumaninako.+ 15  E lyo Yehova amoneke pa cikuulwa ca kukumaninako mu ntumba ye kumbi, ne ntumba ye kumbi yaiminine pa muulu wa mwinshi wa cikuulwa ca kukumaninako.+ 16  Yehova nomba atile kuli Mose: “Mona! Walalaala nge fyalaala ifikolwe fyobe;+ kabili aba bantu bakema+ no kucita bucilende na balesa bambi bambi aba mu calo ico baleyako,+ mu kati kabo, kabili bakansuula+ no kupula mu cipangano candi ico napangana na bo.+ 17  Na ine nkakalipa pa mulandu wa micitile yabo muli ubo bushiku,+ kabili nkabalekelesha+ no kufisa icinso candi kuli bena,+ kabili bakaba ica konaula; kabili ifibi no bwafya fikesa pali bena,+ kabili bakatila muli ubo bushiku, ‘Bushe te mulandu wa kuti Lesa tali mu kati kesu e co ifibi fi fyaishila pali ifwe?’+ 18  Na ine nkafisa icinso candi mu bushiku bulya pa mulandu wa fyabipa ifyo bacita, pantu bayalukila kuli balesa bambi.+ 19  “Nomba ilembeleni ulu lwimbo+ no kusambilisha abana ba kwa Israele.+ Lubikeni mu tunwa twabo pa kuti lube inte yandi ku bana ba kwa Israele.+ 20  Pantu nkabaleta ku calo ico nalapile ku fikolwe fyabo,+ umwaba umukaka no buci,+ kabili bakalya+ no kwikuta kabili bakena+ no kwalukila kuli balesa bambi,+ no kubabombela kabili bakansuula no kupula mu cipangano candi.+ 21  Kabili ilyo ifibi ifingi na mafya fikabaponena,+ ulu lwimbo lukaba nge nte iya kubashinina, pantu talwakalabwe mu tunwa twa bana babo, pantu ninjishiba bwino lelo uko umutima+ wabo uleya ilyo nshilabengisha mu calo ico nalapile ukubapeela.” 22  Awe Mose alembele ulu lwimbo muli bulya bushiku, ukuti asambilishe abana ba kwa Israele.+ 23  Kabili apeele Yoshua mwana Nuni+ umulimo no kutila kuli ena: “Shipa kabili kosa,+ pantu ni we ukengisha abana ba kwa Israele mu calo ico nalapile ukubapeela,+ na ine nkatwalilila ukuba na iwe.” 24  Awe ilyo fye Mose apwishishe ukulemba amafunde ya muli ili ibuuku yonse,+ 25  Mose aebele abena Lebi, aba kusenda icipao ca cipangano+ ica kwa Yehova, ati: 26  “Buuleni ibuuku ili ilya mafunde,+ libikeni lubali ku cipao+ ca cipangano ica kwa Yehova Lesa wenu, kabili lyakulaba inte pali imwe.+ 27  Pantu ine, nalishiba bwino bucipondoka+ bwenu no kutalama kwa mikoshi yenu.+ Pantu nga ca kutila muletalamina Yehova+ ilyo ncili uwa mweo pali lelo, cikaba shani nga nafwa? 28  Longanyeni kuli ine abakalamba bonse aba mikowa yenu na bacilolo+ benu, pa kuti mbebe amashiwi aya, pa kuti nenge umuulu ne sonde ukube nte pali bena.+ 29  Pantu ninjishiba ukuti ilyo nkafwa mukayonaula,+ kabili mukafuma mu nshila iyo namweba; no bubi+ bukamuponena ku mpela ya nshiku, pantu mukacita icabipa mu menso ya kwa Yehova ku kumukalifya ku micitile yenu.”+ 30  Kabili Mose aebele ulukuta lonse ulwa kwa Israele amashiwi yonse aya ulu lwimbo:+

Amafutunoti