Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Kɛ be se kɛ sran annzɛ like kun ti sanwun Ɲanmiɛn ɲrun’n i bo’n yɛle benin?

?Kɛ be se kɛ sran annzɛ like kun ti sanwun Ɲanmiɛn ɲrun’n i bo’n yɛle benin?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

Like ng’ɔ ti sanwun’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun. Ebre nun ndɛ mma nga be kacili i kɛ “sanwun’n” i bo’n yɛle kɛ “ɔ ti i liɛ ngunmin.” Ɔ maan, kɛ like kun ti sanwun’n, be fa sie i ngunmin, afin fiɛn nunmɛn i wun.

Ɲanmiɛn ti sanwun. Biblu’n se kɛ: “Klɔ sran i nzuɛn’n nin Anannganman i liɛ’n ti-man kun.” * (1 Samiɛl 2:2) Ɔ maan, Ɲanmiɛn yɛ ɔ kwla kle like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a yo sanwun i ɲrun-ɔn.

Wie liɛ’n kɛ be kan like ng’ɔ ti ‘sanwun’n’ i ndɛ’n, be se kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo annzɛ ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ. I li sɛ ɔ ti i sulɛ like’n yɛ be tɛ i sɔ kan-ɔn. I wie yɛle:

  • Ɲanmiɛn i lika: I nun mɔ Moizi o susrɛ mɔ sin taaman o nun’n i wun lɛ’n, Ɲanmiɛn seli i kɛ: “Lika nga a o nun yɛ’n ti min Nyanmiɛn min lika.”​—Ezipt Lɔ Tulɛ 3:2-5.

  • Ɲanmiɛn i cɛn dandan mun: Lalafuɛ nun’n, Izraɛlifuɛ’m be le cɛn dilɛ blɛ. Cɛn sɔ’m be nun’n, be yia be su Ɲanmiɛn.​—Saun Yolɛ 23:37.

  • Ɲanmiɛn i ninnge mun: Ninnge nga laa be o Ɲanmiɛn i sua’n nun Zerizalɛmun lɔ mɔ be fa su i’n, be ti Ɲanmiɛn “i ninnge mun.” (1 Famiɛn Mun 8:4) I sɔ’n ti, ɔ fataman kɛ be yo be finfin. Sanngɛ, be sɔman be. *

?Klɔ sran mɔ fɔ o i nun’n, ɔ kwla yo sanwun Ɲanmiɛn ɲrun?

Ɛɛn. Ɲanmiɛn se Klisifuɛ mun kɛ: “Amun yo sanwun, afin n ti sanwun.” (1 Piɛli 1:​16) I yo, ɔ ti su kɛ e su kwlá yoman sanwun kɛ Ɲanmiɛn sa cɛ. Afin e ti sa tɛ yofuɛ. Sanngɛ, be nga be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, Ɲanmiɛn ɲrun’n ‘fiɛn kaan sa nunman be wun,’ yɛ i klun jɔ be wun. (Rɔmunfuɛ Mun 12:1) Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó sanwun Ɲanmiɛn ɲrun’n, ɔ niɛn i wun su naan ndɛ ng’ɔ kan’n nin i ayeliɛ’n be yo kpa. I wie yɛle kɛ, ɔ fa Biblu’n nun afɔtuɛ nga su: “Amun yo sanwun yɛ amun ci bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa kwlaa.” Sa’n kwlaa nun’n, be kle kɛ ‘be nzuɛn’n ti sanwun.’​—1 Tesalonikifuɛ Mun 4:3; 1 Piɛli 1:​15.

?Sran ng’ɔ ti sanwun Ɲanmiɛn ɲrun laa’n, ɔ kwla yo fiɛn i ɲrun?

Ɛɛn. Kɛ sran kun yaci Ɲanmiɛn i mmla’m be su nantilɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun’n, sran sɔ’n timan sanwun kun. Ebre fluwa nun’n, be seli Klisifuɛ mun kɛ maan be nian be wun su, naan nán maan be nun wie i awlɛn’n yo tɛ naan ɔ yaci Ɲanmiɛn su lafilɛ naan ɔ kpɔci Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n.’​—Ebre Mun 3:​1, 12.

Sanwun yolɛ’n i su ndɛ nga sran’m be kan m’ɔ timan su’n

Ndɛ nga sran’m be kan’n: Ɔ fata kɛ “e yo e wun like yaya” naan y’a kwla yo sanwun Ɲanmiɛn ɲrun.

Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Biblu’n kle kɛ be nga ‘be yo be wun like yaya’n i sɔ’n kwlá ukaman be naan b’a wla be konvi tɛ’n i ase.’ (Kolɔsufuɛ Mun 2:​23) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e di fɛ. Biblu’n se kɛ: “Blɛ mɔ sran kun di like b’ɔ nɔn nzan’n b’ɔ di i sa ti junman’n i nuan like’n, Nyanmiɛn yɛ ɔ fɛ i sɔ’n mɛn i-ɔ.”​—Akunndanfuɛ’n 3:​13.

Ndɛ nga sran’m be kan’n: Sran ng’ɔ jaman bla annzɛ bian’n, ɔ ti sanwun kpa Ɲanmiɛn ɲrun.

Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Klisifuɛ kun kwla se kɛ ɔ jaman bla annzɛ bian. Sanngɛ nɛ́n i sɔ’n ti yɛ Ɲanmiɛn bu i kɛ ɔ ti sanwun-ɔn. Be nga be jaman bla annzɛ bian’n, be ɲin kwla tran Ɲanmiɛn i sulɛ’n su kpa. (1 Korɛntifuɛ Mun 7:​32-​34) Sanngɛ, Biblu’n kle kɛ be nga b’a ja bla annzɛ bian’n be kusu be kwla yo sanwun Ɲanmiɛn ɲrun. Zezi i akoto’m be nun wie mun bɔbɔ be jali bla. Be nun kun yɛle akoto Piɛli.​—Matie 8:​14; 1 Korɛntifuɛ Mun 9:5.

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Ɲanmiɛn i dunman bɔbɔ ba’n yɛle Zoova. Biblu’n nun’n, kpɛ sunman kɛ bé kán Ɲanmiɛn i ndɛ annzɛ bé bó i dunman’n be se kɛ “ɔ ti sanwun” annzɛ “i nzuɛn’n nin klɔ sran liɛ’n timan kun.”

^ ndɛ kpɔlɛ 8 Biblu’n tannin e amuin sɔlɛ’n.​—1 Korɛntifuɛ Mun 10:14.