Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn sulafilɛ’n nin i sulɛ

Ɲanmiɛn sulɛ wafa

?Kɛ be se kɛ sran annzɛ like kun ti sanwun’n i bo’n yɛle benin?

?E klɔ sran mɔ fɔ o e nun’n e kwla yo sanwun Ɲanmiɛn ɲrun?

Be ti ɲanlɛ

?Wafa sɛ yɛ Zezi de e-ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Zezi kpata e ti-ɔ? ?Sɛ e lafi Zezi su nn y’a fite nun?

Sa tɛ nin sa yaci cɛlɛ

?Siklɛti nɔnlɛ’n ti sa tɛ yolɛ?

Biblu’n kanman siklɛti nɔnlɛ’n i ndɛ trele. ?Ɔ maan, é yó sɛ naan y’a tɛ kosan sɔ’n su?

Ɲanmiɛn sulɛ nun ninnge mun

?Aniɛn wafawafa’m be kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Aniɛn wafawafa kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n yɛ be fa sie Klisifuɛ kpa’m be nzɔliɛ-ɔ?

?Srɛ nun kpɛlɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ngue ti yɛ sran wie mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n, be kpɛli srɛ nun-ɔn? ?Ɔ fata kɛ san fii Klisifuɛ’m be kpɛ srɛ nun?

?Ɲanmiɛn i mmla blu mun yɛle benin?

?Be ti wan be liɛ? ?Ɔ fata kɛ Klisifuɛ’m be nanti be su?