Ibinalik ang Dalisay na Pagsamba kay Jehova

Mababasa sa aklat ng Bibliya na Ezekiel ang maraming hula tungkol sa pagbabalik ng dalisay na pagsamba. Paano tayo nasasangkot sa mga hulang iyon?

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Matulungan sana kayo ng aklat na ito na ibigay kay Jehova ang dalisay na pagsamba na talagang nararapat sa kaniya.

Paliwanag sa Espesyal na mga Feature

Ang mga kahon at time line ay may karagdagang impormasyon na tutulong para mas maunawaan mo ang mga kabanata.

KABANATA 1

“Si Jehova na Iyong Diyos ang Dapat Mong Sambahin”

Nang pasimulan ni Satanas ang rebelyon, hindi lang niya kinuwestiyon ang karapatang mamahala ni Jehova kundi sinalakay rin niya ang dalisay na pagsamba.

KABANATA 2

“Kinalugdan ng Diyos” ang mga Regalo Nila

Makikita sa halimbawa ng mga taong tapat na may apat na kahilingan sa dalisay na pagsamba.

KABANATA 3

“Nagsimula Akong Makakita ng mga Pangitain Mula sa Diyos”

Manghang-mangha si Ezekiel sa unang pangitain niya. Punô ito ng impormasyong makakatulong sa tapat na mga lingkod ng Diyos sa ngayon.

KABANATA 4

Sino ang “Buháy na mga Nilalang na May Apat na Mukha”?

Matutulungan tayo ng mga visual aid na ipinakita ni Jehova kay Ezekiel para maunawaan natin ang mga bagay na hindi natin nakikita.

KABANATA 5

“Tingnan Mo ang Masama at Kasuklam-suklam na mga Bagay na Ginagawa Nila”

Nakita ni Ezekiel ang nakakakilabot na mga eksena na nagpapakita kung gaano na karumi sa espirituwal ang buong bayan.

KABANATA 6

“Dumating Na ang Kawakasan Mo”

Ang mga pagsasadula ni Ezekiel ay hula tungkol sa isang pangyayari na magpapakita ng galit ni Jehova sa Jerusalem.

KABANATA 7

Malalaman ng mga Bansa na Ako si Jehova

Mananagot ang mga bansang lumapastangan sa pangalan ni Jehova, pati na ang mga umusig o nagparumi sa bayan niya. Anong mga aral ang makukuha natin sa pakikisalamuha ng Israel sa mga bansang iyon?

KABANATA 8

“Maglalaan Ako . . . ng Isang Pastol”

Ginabayan ng Diyos si Ezekiel na humula tungkol sa Mesiyas, ang darating na Tagapamahala at Pastol ng bayan ni Jehova na permanenteng magbabalik ng dalisay na pagsamba.

KABANATA 9

“Bibigyan Ko Sila ng Iisang Puso”

Ano ang ibig sabihin para sa atin ng mga hulang ibinigay sa tapat na mga Judiong tapon sa Babilonya?

KABANATA 10

“Mabubuhay Kayo”

Sa isang pangitain, nakakita si Ezekiel ng isang kapatagang punô ng tuyong buto, at nabuhay ang mga buto. Ano ang kahulugan nito?

KABANATA 11

“Inaatasan Kitang Maging Bantay”

Ano ang mga pananagutan ng bantay na ito? Anong babala ang dapat niyang ihayag?

KABANATA 12

“Gagawin Ko Silang Iisang Bansa”

Nangako si Jehova na pagkakaisahin niya ang bayan niya.

KABANATA 13

“Ilarawan Mo ang Templo”

Ano ang ibig sabihin ng templong nakita ni Ezekiel sa pangitain?

KABANATA 14

“Ito ang Kautusan sa Templo”

Anong mga aral ang malamang na natutuhan ng mga Judio noon sa templong nakita ni Ezekiel sa pangitain? At ano ang itinuturo nito sa atin ngayon?

KABANATA 15

“Patitigilin Kita sa Pagiging Babaeng Bayaran”

Ano ang matututuhan natin mula sa paglalarawan sa mga babaeng bayaran sa Ezekiel at Apocalipsis?

KABANATA 16

“Markahan Mo sa Noo”

Ang kahulugan ng pagmamarka sa mga tapat noong panahon ni Ezekiel ay mahalaga sa panahon natin.

KABANATA 17

“Kikilos Ako Laban sa Iyo, O Gog”

Sino si Gog ng Magog, at anong lupain ang lulusubin niya?

KABANATA 18

“Sisiklab ang Matinding Galit Ko”

Sisiklab ang galit ni Jehova dahil sa pagsalakay ni Gog, kaya ipagtatanggol ng Diyos ang bayan niya.

KABANATA 19

“Ang Lahat ay Mabubuhay Kung Saan Umaagos ang Ilog”

Ano ang katuparan noon, ngayon, at sa hinaharap ng ilog sa pangitain ni Ezekiel na umaagos mula sa templo?

KABANATA 20

‘Hati-hatiin Ninyo ang Lupain Bilang Mana’

Sa pangitain, inutusan ng Diyos si Ezekiel at ang iba pang tapon na hati-hatiin sa mga tribo ng Israel ang Lupang Pangako.

KABANATA 21

“Ang Ipapangalan sa Lunsod ay Naroon si Jehova”

Ano ang matututuhan natin sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa lunsod at sa pangalan nito?

KABANATA 22

“Ang Diyos ang Sambahin Mo”

Layunin ng publikasyong ito na patibayin ang determinasyon natin na ang Diyos na Jehova lang ang sasambahin natin.

Sumaryo ng mga Paglilinaw

Bakit binago ang unawa natin sa ilang hula sa aklat ng Ezekiel?

KAHON 1A

Ano ang Ibig Sabihin ng Pagsamba?

Ano ang kahulugan ng pagsamba? Paano ito itinatampok sa aklat ng Ezekiel? Ano ang kasama sa dalisay na pagsamba?

KAHON 1B

Ang Nilalaman ng Ezekiel

Ang aklat na ito ay nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ayon sa paksa.

KAHON 2A

Unawain ang mga Hula ni Ezekiel

Ang aklat ay may mga pangitain, ilustrasyon, talinghaga, at pagsasadula. Ang lahat ng ito ay paghahayag ng mga mangyayari sa hinaharap.

KAHON 2B

Ang Buhay at Kapanahunan ni Ezekiel

May mga propetang kasabayan si Ezekiel. Nabuhay siya sa makasaysayang panahon ng kaniyang bayan.

KAHON 3A

Ang Mahabang Ruta Papuntang Babilonia

Anong ruta sa pagitan ng Juda at ng Babilonya ang malamang na dinaanan ng mga tapon?

KAHON 4A

“Pinapanood Ko ang Buháy na mga Nilalang”

Ano ang pagkakaiba ng apat na nilalang na nakita ni Ezekiel sa pangitain at ng higanteng mga estatuwa sa sinaunang Asirya at Babilonia?

KAHON 5A

“Anak ng Tao, Nakikita Mo Ba Ito?”

May nakita si Ezekiel na apat na kasuklam-suklam na bagay sa templo at sa looban nito.

KAHON 6A

“Ahitin Mo ang Iyong Balbas at Buhok sa Ulo”

Sa utos ng Diyos, isinadula ni Ezekiel ang hula na nagpapakita kung ano ang malapit nang mangyari sa Jerusalem.

KAHON 7A

Mga Bansang Nakapalibot sa Jerusalem

Maraming nangyaring labanan sa Juda at sa kalapít na mga lupain nito.

KAHON 7B

Mahahalagang Pananalita sa Aklat ng Ezekiel

Maraming ulit na lumitaw ang ilang mahahalagang pananalita sa aklat ng Ezekiel.

KAHON 8A

Hula Tungkol sa Mesiyas—Ang Magandang Punong Sedro

Ano ang kahulugan ng palaisipang nakaulat sa Ezekiel kabanata 17?

KAHON 8B

Tatlong Hula Tungkol sa Mesiyas

Inihula ni Ezekiel na ang magiging lider ng bayan ng Diyos ay may legal na karapatang mamahala bilang tagapagmana ni Haring David.

KAHON 9A

Tinupad ni Jehova ang mga Pangako Niya—Noon

Ginabayan ng Diyos si Ezekiel para ihula ang limang pangako tungkol sa paglaya at pagbabalik.

KAHON 9B

Bakit 1919?

Bakit natin sinasabi na ang bayan ng Diyos ay nakalaya mula sa pagkabihag sa Babilonyang Dakila noong 1919?

KAHON 9C

Tinupad ni Jehova ang mga Pangako Niya—Ngayon

Paano nagkaroon ng dalawang katuparan ang ilang pangako ng Diyos?

KAHON 9D

Mga Hula Tungkol sa Pagkabihag at Pagbabalik

Ang mga hula tungkol sa pagkabihag ng mga Judio noon sa Babilonya ay nagkaroon ng mas malaking katuparan nang mabihag ng Babilonyang Dakila ang kongregasyong Kristiyano.

KAHON 9E

Ang Panahon Para “Ibalik sa Dati ang Lahat ng Bagay”

Ginabayan si apostol Pedro para ihula ang yugto ng panahon na magsisimula sa pagluklok kay Kristo at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng Sanlibong Taóng Paghahari.

KAHON 10A

Unti-unting Ibinalik ang Dalisay na Pagsamba

Anong mga pangyayari ang nagbigay-daan sa gawaing pangangaral sa ngayon?

KAHON 10B

“Tuyong mga Buto” at Dalawang Saksi—Ano ang Kaugnayan Nila?

Paano natupad sa makabagong panahon ang mga hulang ito?

KAHON 10C

Tulong Para Muling Makatayo

Kung minsan, nasasagad na tayo at parang hindi na natin kaya, pero mapapalakas tayo ng pangitain tungkol sa tuyong mga buto na binuhay.

KAHON 11A

Ilang Mahuhusay na Bantay

Dumanas sila ng pag-uusig, nanatiling tapat kay Jehova, at naghayag ng mga babala at ng magandang balita.

KAHON 12A

Ang Pagdidikit sa Dalawang Patpat

Kanino kumakatawan noon at ngayon ang mga patpat na ito?

KAHON 13A

Magkaibang Templo, Magkaibang Aral

Ano ang pagkakaiba ng templong nakita ni Ezekiel at ng templong inilarawan ni apostol Pablo?

KAHON 14A

Mga Aral Mula sa Templong Nakita ni Ezekiel sa Pangitain

Anong mga aral mula sa templong nakita ni Ezekiel sa pangitain ang gusto mong isabuhay?

KAHON 15A

Ang Magkapatid na Babaeng Bayaran

Makikita sa ulat tungkol kina Ohola at Oholiba kung ano ang tingin ni Jehova sa mga nagsasabing naglilingkod sila sa kaniya pero lumalapastangan naman sa kaniyang banal na pangalan at lumalabag sa pamantayan niya sa dalisay na pagsamba.

KAHON 16A

Ang Sangkakristiyanuhan Ba ay ang Antitipiko ng Jerusalem?

Bakit natin binago ang ating unawa?

KAHON 16B

Pagbubuntonghininga at Pagdaing, Pagmamarka, Pagdurog—Kailan at Paano?

Makakatulong sa atin ang pangitain sa Ezekiel kabanata 9 para lakas-loob na maharap ang wakas ng sistemang ito.

KAHON 18A

Mga Babala ni Jehova Tungkol sa Nalalapit na Matinding Digmaan

Inihula sa Bibliya ang makasaysayang digmaan na gagamitin ng Diyos para puksain ang lahat ng kaaway niya.

KAHON 19A

Mga Ilog ng Pagpapala Mula kay Jehova

Gumamit ng iisang ilustrasyon ang ilang manunulat ng Bibliya para ilarawan ang mga pagpapala ni Jehova.

KAHON 19B

Ang Kaunting Tubig ay Naging Malalim na Ilog!

Saan lumalarawan ang tubig na umaagos mula sa santuwaryo ng Diyos?

KAHON 20A

Ang Pagkakahati sa Lupain

Napatibay ng pangitain ni Ezekiel tungkol sa paghahati sa lupain ang mga Judiong tapon sa Babilonya pati na ang bayan ng Diyos ngayon.

KAHON 21A

“Ang Abuloy na Ibibigay Ninyo”

Ano ang limang bahagi ng lupaing ibinukod ng Diyos? Para saan ang mga iyon?

KAHON 22A

Pagharap sa Huling Pagsubok

Anong kinabukasan ang naghihintay sa mga makakapasá sa huling pagsubok?