අපි විවිධ ජාතීන්ට අයත් විවිධ භාෂා කතා කරන එකමුතු සෙනඟක්. හැමදේම නිර්මාණය කළ එකම දෙවි යෙහෝවාට අපි ඉහළම ගෞරවය දෙනවා. අපිට බයිබලය ලැබුණේ දෙවිගේ මඟ පෙන්වීමෙන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ව අනුකරණය කරන්න අපි අපේ උපරිමය කරනවා. ක්‍රිස්තියානීන් වීම අපි සලකන්නේ ගෞරවයක් විදිහටයි. දෙවි ගැනත් ඔහුගේ පාලනය ගැනත් මිනිසුන්ට කතා කරන්න අපි කාලය වැය කරනවා. මිනිසුන්ට බයිබලය ගැන කියලා දෙන්න අපි ඇපකැප වෙලා ඉන්නවා. අපිට යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන් කියන්නේ ඒ නිසයි.

අපේ වෙබ් අඩවියෙන් තවත් තොරතුරු දැනගන්න, බයිබලය කියවන්න, අපි ගැන සහ අපේ විශ්වාසයන් මොනවාද කියලා දැනගන්න ඔබට පුළුවන්.