Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ninji Pinafuna Kudzacita Mulungu?

Ninji Pinafuna Kudzacita Mulungu?

Pakuthimbana na nyatwa, mwakukhonda penula munafuna kuti xamwali wanu acite cinthu toera kukuphedzani. Natenepa, anango asalonga kuti Mulungu nee ndi xamwali, thangwi asaona kuti Mulungu nee asaacitira pinthu toera kuaphedza. Undimomwene ndi wakuti Mulungu aticitira pinthu pizinji pyadidi, pontho iye anacita pinthu toera kumalisa nyatwa zonsene zinathimbana na ife lero. Ninji pinafuna kudzacita Mulungu?

ANADZAMALISA UIPI ONSENE

Toera kumalisa uipi onsene, Mulungu anadzafudza ule anaucitisa. Bhibhlya isapangiza kuti munthu unoyu mbani, iyo isalonga: “Ife tisadziwa kuti ndife anthu a Mulungu, mbwenye dziko yonsene iri m’manja mwa Nyakuipa.” (1 Juwau 5:19) “Nyakuipa” unoyu ndiye adalongwa na Yezu kuti ndi “ntongi wa dziko ino,” wakuti ndi Sathani Dyabo. (Juwau 12:31) Sathani ndiye akutonga dziko, pontho ndiye anacitisa nyatwa zonsene pa dziko yapantsi. Ninji pinafuna kudzacita Mulungu?

Mwakukhonda dembuka, Yahova Mulungu anaphatisira Mwanace, Yezu Kristu toera “kufudza Dyabo, ule wakuti ali na mphambvu za kupha.” (Ahebheri 2:14; 1 Juwau 3:8) Bhibhlya isapangiza kuti Dyabo asadziwa kuti “ndzidzi wace wasala pang’ono basi” toera afudzwe. (Apokalipse 12:12) Mulungu anadzafudzambo anthu onsene anacitisa uipi.—Masalmo 37:9; Misangani 2:22, Tradução do Novo Mundo.

ANACINJA DZIKO MBIKHALA PARAIZU

Angamala kufudza uipi onsene pa dziko yapantsi, Nciti wathu anadzacita pyonsene pinafunika toera kukwanirisa cifuniro cace kuna anthu na dziko yapantsi. Ndi pinthu pipi pyadidi pinadikhira ife?

Citsidzikizo na ntendere wakukhonda mala. ‘Anyakupfulika anakhala pa dziko, mbakomerwa na ntendere ukulu kakamwe.’—Masalmo 37:10.

Pyakudya pizinji pyakupasa ungumi. ‘Pa dziko yonsene panadzakhala pyakudya pizinji, padzulu pa mapiri panadzakhala na pyakudya.’—Masalmo 72:16.

Nyumba zadidi na mabasa akutsandzayisa. ‘Munthu anadzamanga nyumba mbakhalamo, anadzatceka munda wa mawuva mbadya misapo yace. Anthu adasankhula ine anakomerwa na maphindu a mabasa awo.’—Izaiya 65:21, 22.

Kodi imwe musafuna kuona pinthu pyenepi mbapikacitika? Mwakukhonda dembuka pinthu pyenepi pinadzacitika.

ANAMALISA MAUTENDA NA KUFA

Cincino anthu onsene asaduwala, pontho asafa, mbwenye pyenepi nee pinacitika kwenda na kwenda. Mwakukhonda dembuka Mulungu anadzaphatisira ntsembe ya Yezu toera “munthu onsene anan’khulupira akhonde kufudzwa, mbwenye agumane umaso wakukhonda mala.” (Juwau 3:16) Ninji pinafuna kudzacitika?

Mautenda anadzamaliswa. ‘Nee munthu m’bodzi anakhala pa dziko anadzalonga: Ndikubva kupha. Anthu anakhala mwenemo anadzalekererwa madawo awo.’—Izaiya 33:24.

Anthu nkhabebve kufa. ‘Mbuya Wankulu Yahova anadzafudza kufa kwenda na kwenda! Anadzapukuta misozi m’maso mwawo.’—Izaiya 25:8.

Anthu anadzakhala maso kwenda na kwenda. “Mulungu asatipasa muoni wa umaso wakukhonda mala kubulukira mwa Mbuyathu Yezu Kristu.”—Aroma 6:23.

Anthu adafa anadzalamuswa. “Kunadzaoneka kulamuswa muli akufa kwa anthu akulungama na akukhonda kulungama.” (Mabasa 24:15) Iwo anadzaphindula na muoni wa Mulungu wa ciomboli.

Mulungu anadzacita tani pyenepi pyonsene?

ANAKHAZIKISA UTONGI WADIDI KAKAMWE

Mulungu anaphatisira utongi wakudzulu toera kukwanirisa cifuniro cace kuna anthu na dziko  yapantsi. Pontho Yezu ndi Ntongi wakusankhulwa wa utongi unoyu. (Masalmo 110:1, 2) Unoyu ndi utongi peno Umambo udapfundzisa Yezu atowereri ace toera kuuphemba. Iye alonga: “Babathu muli kudzulu, . . . Umambo wanu mbudze.”—Mateu 6:9, 10.

Umambo wa Mulungu unadzatonga dziko yonsene yapantsi mbumalisa nyatwa zonsene zinatamba anthu. Umambo unoyu ndi utongi wadidi kakamwe wakuti anthu cipo akhala nawo kale! Ndi thangwi yace pikhali Yezu pa dziko yapantsi awangisira kakamwe toera kumwaza “mphangwa zadidi za Umambo,” pontho apanga anyakupfundzace toera kucita pibodzi pyene.—Mateu 4:23; 24:14.

Yahova Mulungu apikira kucita pyonsene ipi pyadidi thangwi asatifuna. Kodi pyenepi nkhabe kukucitisani kukhala na cifuno cakundziwa na kukhala xamwali wace? Ndi maphindu api anafuna kukhala na imwe mungacita pyenepi? Nsolo unatowera unafokotoza pyenepi.

NINJI PINAFUNA KUDZACITA MULUNGU? Mulungu anamalisa mautenda na kufa, anaphatisira Umambo wace toera anthu akhale akuphatana, pontho anacinja dziko mbikhala paraizu