Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 6:1-23

  • Umaso upswa thangwi yakubatizwa mwa Kristu (1-11)

  • Lekani kutawirisa kuti madawo atonge mʼmanungo mwanu (12-14)

  • Kusiya kukhala mabitcu a madawo, mbatikhala mabitcu a Mulungu (15-23)

    • Madawo asatibweresera kufa; muoni wa Mulungu ndi umaso (23)

6  Tinalonganji mphapo? Tinapitiriza kucita madawo toera kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kuthimizirike?  Nee pangʼono pene! Nakuti nee tisatongwabve na madawo,+ tinapitiriza tani pontho kucita madawo?+  Peno, imwe nkhabe dziwa kuti ife tidabatizwa mwa Kristu Yezu+ tabatizwambo mu kufa kwace?+  Natenepa, ife taikhwa munthumbi pabodzi na iye pidabatizwa ife mu kufa kwace,+ toera ninga mudalamuswa Kristu muli akufa na mphambvu* ya Baba, ifembo tikhale na umaso upswa.*+  Nakuti tiri akuphatana na iye thangwi tafa ninga iye,+ mwandimomwene tinadzakhalambo akuphatana na iye thangwi yakulamuswa muli akufa ninga iye.+  Thangwi ife tisadziwa kuti makhaliro athu akale akhomerwa pamuti pabodzi na iye+ toera manungo athu akudawa akhonde kukhala na mphambvu,+ kuti tikhonde kukhala pontho mabitcu a madawo.+  Thangwi munthu adafa asudzulwa* mʼmadawo ace.  Kusiyapo pyenepi, khala ife tafa pabodzi na Kristu, tisakhulupira kuti tinadzakhalambo mʼmaso pabodzi na iye.  Thangwi ife tisadziwa kuti cincino, nakuti Kristu alamuswa muli akufa,+ iye nkhabe kufabve,+ pontho nkhabe kutongwabve na kufa. 10  Thangwi iye afa kabodzi basi toera kufudza madawo,+ mbwenye umaso uli na iye ndi toera kucita cifuno ca Mulungu. 11  Munjira ibodzi ene, khalani ninga anthu adafa ku madawo, mbwenye ninga anthu ali na umaso toera kucita cifuno ca Mulungu kubulukira mwa Kristu Yezu.+ 12  Natenepa, lekani kutawirisa kuti madawo apitirize kutonga ninga mambo mʼmanungo anu akuti asafa,+ mbakutsogolerani toera kucita pinasirira iwo. 13  Lekani kupitiriza kupereka manungo anu ku madawo ninga pida pyakucita napyo pinthu pyakuipa, mbwenye perekekani kuna Mulungu ninga anthu akuti akhadafa mbwenye cincino ali mʼmaso, pontho perekani manungo anu kuna Mulungu ninga pida pyakucita napyo pinthu pyadidi.+ 14  Nee musafunika kutongwa na madawo, thangwi imwe nee muli pantsi pa mwambo,+ mbwenye musatsogolerwa na kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.+ 15  Tinalonganji mphapo? Tinacita pyathu madawo mbatilonga kuti nee tiri pantsi pa mwambo thangwi tatambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu?+ Nee pangʼono pene! 16  Kodi imwe nkhabe dziwa? Mungaperekeka kuna munthu ninga mabitcu toera kumbvera, imwe ndimwe mabitcu a munthu unoyu anabvera imwe,+ pyenepi pisabveka kukhala bitcu wa madawo+ anabweresa kufa,+ mbwenye mungakhala mabitcu a Mulungu mbamumbvera, munadzakhala anthu akulungama. 17  Ife tisapereka takhuta kuna Mulungu thangwi maseze kale mukhali mabitcu a madawo, cincino imwe mwadzakhala anthu akubvera na ntima onsene cipfundziso cidapereka Mulungu kuna imwe. 18  Mphapo, nakuti mwasudzulwa mʼmadawo,+ imwe mwadzakhala mabitcu a Mulungu mbamucita pinthu pyakulungama.+ 19  Thangwi yakufewa kwa manungo anu, ndisalonga na imwe mbandiphatisira mafala akuti anthu asaadziwa; toera ninga mudapereka imwe manungo anu ninga mabitcu ku macitiro akupswipa na akuipa toera kucita pinthu pyakuipa, cincino perekani manungo anu toera akhale mabitcu a ulungami toera kucita pinthu pyakucena.+ 20  Thangwi pikhali imwe mabitcu a madawo, imwe nee mukhatongwa na ulungami. 21  Mphapo ndi misapo ipi ikhabala imwe mu ndzidzi unoyu? Pinthu pyakuti cincino pisakupasani manyadzo. Thangwi pinthu pyenepi pisabweresa kufa.+ 22  Mbwenye nakuti cincino mwasudzulwa ku madawo mbamukhala mabitcu a Mulungu, misapo inabala imwe ndi umaso wanu wakucena,+ pyenepi pisatsogolera ku umaso wakukhonda mala.+ 23  Thangwi madawo asatibweresera* kufa,+ mbwenye Mulungu asatipasa muoni wa umaso wakukhonda mala+ kubulukira mwa Mbuyathu Yezu Kristu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mbiri.”
Peno: “tifambe munjira ipswa ya umaso.”
Peno: “aombolwa, alekererwa.”
Fala na Fala: “asatilipa.”