Tsamba Yakutoma ya Juwau 5:1-21

  • Kukhulupira Yezu kusakunda dziko (1-12)

    • Kufuna Mulungu kusabvekanji (3)

  • Kunyindira mphambvu ya phembero (13-17)

  • Kucita mphole-mphole mu dziko yakuipa (18-21)

    • Dziko yonsene iri mʼmanja mwa Nyakuipa (19)

5  Ule anakhulupira kuti Yezu ndi Kristu, ndi mwana wa Mulungu,+ pontho ule anafuna Baba, asafunambo anace.  Munjira ineyi, ife tisadziwa kuti tisafuna ana a Mulungu,+ khala ife tisafuna Mulungu mbatibvera matongero ace.  Thangwi kufuna Mulungu ndi* kubvera matongero ace; pontho matongero ace+ nee ndi akulemera,*+  thangwi munthu wakuti ndi mwana wa Mulungu asakunda dziko.+ Pontho cinthu cidatiphedza toera kukunda dziko ndi cikhulupiro cathu.+  Mbani anakwanisa kukunda dziko?+ Kodi si ule tayu anakhulupira kuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu?+  Unoyu ndi Yezu Kristu adabwera na madzi pabodzi na ciropa; iye nee abwera na madzi basi,+ mbwenye abwera na madzi pabodzi na ciropa.+ Pontho nzimu wakucena usapereka umboni,+ thangwi nzimu wakucena ndi undimomwene.  Thangwi pana pinthu pitatu pinapereka umboni:  Nzimu wakucena,+ madzi+ na ciropa;+ pontho pinthu pyenepi pitatu, pisapereka umboni wakubverana.  Umboni wa Mulungu ndi ukulu kakamwe kupiringana umboni wa anthu, wakuti ife tisautawira. Thangwi uyu ndi umboni wa Mulungu: Umboni udapereka iye thangwi ya Mwanace. 10  Munthu anakhulupira Mwana wa Mulungu ali na umboni muntima mwace. Munthu anakhonda kukhulupira Mulungu, asaona Mulungu ninga nyauthambi,+ thangwi iye nee asakhulupira umboni udapereka Mulungu thangwi ya Mwanace. 11  Umboni ndi uyu: Mulungu atipasa umaso wakukhonda mala,+ pontho umaso unoyu uli muna Mwanace.+ 12  Ule ali na Mwana, ali nawo umaso unoyu; ule wakuti nkhabe Mwana wa Mulungu, nee ali nawo umaso unoyu.+ 13  Ine ndisakulemberani pinthu pyenepi, toera imwe adakhulupira dzina ya Mwana wa Mulungu,+ mudziwe kuti muli na umaso wakukhonda mala.+ 14  Pontho ici ndi cinyindiro ciri na ife kuna iye:+ Tingaphemba cinthu mwakubverana na pinafuna iye, iye asatibvesera.+ 15  Khala tisadziwa kuti iye asatibvesera tingaphemba cinthu consene, ife tisadziwambo kuti tinadzatambira pinthu pinaphemba ife, thangwi tisapiphemba kuna iye.+ 16  Khala munthu aona mʼbale wace mbakacita madawo akuti nee athema kuphiwa thangwi ya madawo anewa, iye anaphemba, pontho Mulungu anadzampasa umaso;+ inde, kwa ale anacita madawo anapangiza kuti nee athema kuphiwa. Alipo madawo anapangiza kuti munthu athema kuphiwa.+ Nee ndiri kulonga kuti iye asafunika kucita phembero thangwi ya madawo anewa. 17  Macitiro onsene akuti nkhabe kubverana na ulungami ndi madawo.+ Mbwenye alipo madawo akuti nkhabe kucitisa kuti munthu aphiwe. 18  Ife tisadziwa kuti munthu wakuti ndi mwana wa Mulungu nkhabe kucita madawo, mbwenye ule* adabalwa na Mulungu asamuonera, na thangwi ineyi, Nyakuipa nkhabe kwanisa kumʼphata.+ 19  Ife tisadziwa kuti ndife anthu a Mulungu, mbwenye dziko yonsene iri mʼmanja mwa Nyakuipa.+ 20  Mbwenye ife tisadziwa kuti Mwana wa Mulungu abwera,+ mbatipasa luso yakubvesesa toera tikwanise kukhala na cidziwiso ca Mulungu wandimomwene.+ Pontho kubulukira mwa Mwanace, Yezu Kristu, ife tiri akuphatana na iye. Inde, unoyu ndi Mulungu wandimomwene na nyakupasa umaso wakukhonda mala.+ 21  Ananga akufunika, calirani madzimunthu.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kusabveka.”
Peno: “nee ndi akunentsa.”
Ule unoyu ndi Yezu Kristu, Mwana wa Mulungu.
Peno: “khalani kutali na madzimunthu.”