Ninga Mudazilembera Mateu 6:1-34

 • KUPFUNDZISA ANTHU PAPHIRI (1-34)

  • Lekani kucita pinthu pyadidi basi ene toera kuoniwa na anthu (1-4)

  • Munacita tani phembero (5-15)

   • Yezu apfundzisa anyakupfundzace kuti anacita tani phembero (9-13)

  • Kucita jejuu (16-18)

  • Kukoya mpfuma pa dziko yapantsi na kudzulu (19-24)

  • Lekani kudzudzumika (25-34)

   • Pitirizani kuikha Umambo pa mbuto yakutoma (33)

6  “Citani mphole-mphole toera pinthu pyadidi pinacita imwe mukhonde kupicita pamaso pa anthu toera iwo akuoneni;+ thangwi mungacita pyenepi nee munadzapaswa nkhombo na Babanu wakudzulu.  Iwe ungapasa cinthu anyakutcerenga, leka kudziwisa anango ninga munacitira ampfakafaka mʼmasinagoga na mʼmiseu toera asimbwe na anthu. Mwandimomwene ndinakupangani kuti iwo amala kale kutambira muoni wawo.  Mbwenye iwe ungapasa cinthu anyakutcerenga, leka kusiya kuti djanja yako yabzwere idziwe pinacita djanja yako yamadyo,  toera muoni wako ukhonde kudziwika na anthu. Natenepa, Babako wakuti asaona pinacita iwe ncibisobiso, anadzakubwezera.+  “Pontho mungacita phembero, lekani kucita ninga ampfakafaka,+ thangwi iwo asakomerwa na kucita phembero mbali dzololo mʼmasinagoga na mʼmphambano za miseu mikulu toera aoniwe na anthu.+ Mwandimomwene ndinakupangani kuti iwo amala kale kutambira muoni wawo.  Mbwenye iwe ungafuna kuphembera, pita nʼnyumba mwako, ungamala kufunga nsuwo, phembera kuna Babako anakhala pa mbuto inakhonda kuoneka.+ Natenepa, Babako wakuti asaona pinacita iwe ncibisobiso, anadzakupasa nkhombo.  Pakucita phembero, leka kulonga pinthu pibodzi pyene mwakubwereza-bwereza ninga munacitira anthu a dziko, thangwi iwo asanyerezera kuti Mulungu anaabvesera angalonga mafala mazinji.  Mbwenye imwe lekani kucita ninga iwo, thangwi Babanu wakudzulu asadziwa kale pinafuna imwe+ mbamudzati kumʼphemba.  “Musafunika kuphembera tenepa:+ “‘Babathu muli kudzulu, dzina yanu+ mbiceneswe.*+ 10  Umambo wanu mbudze.+ Cifuno canu+ cicitwe pantsi pano ninga kudzulu.+ 11  Tipaseni cakudya cathu ca ntsiku ya lero.+ 12  Tilekerereni mangawa athu ninga munalekerera ife ale anatifiyari.+ 13  Lekani kutisiya mbatigwa mʼmayesero,+ mbwenye tipulumuseni* mʼmanja mwa Nyakuipa.’*+ 14  “Imwe mungalekerera ale anakudawirani, Babanu wakudzulu anakulekereranimbo;+ 15  mungakhonda kulekerera ale anakudawirani, Babanu wakudzulu nee anakulekereranimbo madawo anu.+ 16  “Imwe mungacita jejuu,+ lekani kupangiza nkhope zakutsukwala ninga munacitira ampfakafaka, thangwi iwo asacinja maonekero a nkhope* zawo toera anthu aone kuti akucita jejuu.+ Mwandimomwene ndinakupangani kuti iwo amala kale kutambira muoni wawo. 17  Mbwenye iwe ungacita jejuu, samba nkhope mbukhwaza mafuta munsolo mwako, 18  toera anthu akhonde kuona kuti ukucita jejuu, mbwenye uoniwe na Babako basi anakhala pa mbuto inakhonda kuoneka. Natenepa, Babako wakuti asaona pinacita iwe ncibisobiso, anadzakupasa nkhombo. 19  “Lekani kukoya mpfuma yanu pa dziko yapantsi,+ pakuti inadyiwa na maberethe na furuju,* pontho mbibiwa na mambava. 20  Mbwenye koyani mpfuma yanu kudzulu,+ kwakuti nkhabe maberethe nee furuju toera kuidya+ peno mambava toera kuiba. 21  Thangwi kunakhala mpfuma yako, ndiko kunakhalambo ntima wako. 22  “Ceza ca manungo ndi diso.+ Natenepa, diso yako ingayangʼanisa cinthu cadidi basi, manungo ako onsene anadzakhala na ceza.* 23  Mbwenye khala diso yako ndi yakuipa,*+ manungo ako onsene anadzakhala cidima. Khala ceza ciri muna iwe ndi cidima, cidima ceneci ndi cikulu kakamwe! 24  “Nkhabe munthu anakwanisa kuphatira basa ambuya awiri; thangwi anaida mʼbodzi mbafuna unango,+ peno analemedza mʼbodzi mbapwaza unango. Imwe nee munakwanisa kukhala atumiki a Mulungu na a Mpfuma.+ 25  “Na thangwi ineyi, ine ndinakupangani kuti: Lekani kudzudzumika kakamwe+ na umaso wanu kuti munadzadyanji, munadzamwanji peno munadzabvalanji.+ Kodi umaso nee ndi wakufunika kakamwe kupiringana cakudya? Manungo nee ndi akufunika kakamwe kupiringana cakubvala?+ 26  Yangʼanani mwadidi mbalame zakudzulu;+ izo nkhabe kubzwala mbeu, nee kubvuna peno kukoya cakudya ncikwa, mbwenye Babanu wakudzulu asazidyesa. Kodi imwe na izo, anafunika kakamwe simwe tayu? 27  Mbani mwa imwe anakwanisa kuthimizira pangʼono* basi umaso wace thangwi yakudzudzumika?+ 28  Pontho, thangwi yanji musadzudzumika na cakubvala? Pfundzani kubulukira munjira inakula maluwa a ntsanga; iwo nkhabe kuphata basa nee kusona nguwo; 29  mbwenye ine ndinakupangani kuti Salomoni+ mu mbiri yace yonsene nee abvala ninga ibodzi mwa maluwa anewa. 30  Mphapo khala Mulungu asabvazika maluwa a ntsanga akuti lero alipo, mangwana mbapiswa na moto, kodi iye nee anabvazikambo imwe anthu a cikhulupiro cakucepa? 31  Natenepa, lekani kudzudzumika+ mbamulonga kuti: ‘Tinadyanji, peno tinamwanji, peno tinabvalanji?’+ 32  Thangwi pyonsene ipi ndi pinthu pyakuti anthu a dziko asapifuna kakamwe. Babanu wakudzulu asadziwa kuti imwe musafuna pinthu pyenepi pyonsene. 33  “Natenepa, pitirizani kuikha pa mbuto yakutoma Umambo wa Mulungu na ulungami wace, pinthu pinango pyonsene munadzapithimizirwa.+ 34  Mphapo, lekani kudzudzumika na pya ntsiku ya mangwana,+ thangwi ntsiku ya mangwana inadzakhala na pyakudzudzumisa pyayo. Ntsiku ibodzi na ibodzi iri na nyatwa zayo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbioniwe ninga yakucena; mbitsalakanwe ninga yakucena.”
Peno: “tiomboleni.”
Peno: “Sathani.”
Peno: “iwo nee akhasamba nkhope.”
Peno: “udzingiri.”
Peno: “akudzala na ceza.”
Pisabveka, kuyangʼana pinthu pizinji. Fala na Fala: “yabibvu.”
Peno: “mphindi ibodzi.”