Tsamba Kuna Ahebheri 2:1-18

  • Kunyerezera mwadidi kakamwe kupiringana kale (1-4)

  • Pinthu pyonsene pyaikhwa mʼmanja mwa Yezu (5-9)

  • Yezu na abale ace (10-18)

    • Ntsogoleri Wankulu wacipulumuso cawo (10)

    • Nyantsembe wankulu wakuti asabvera ntsisi (17)

2  Na thangwi ineyi, kupiringana kale, cincino tisafunika kunyerezera mwadidi kakamwe pinthu pinabva ife,+ toera tikhonde kupeuswa mu cikhulupiro.+  Khala mafala adalongwa kubulukira kwa aanju+ apangizika kukhala andimomwene, pontho anthu onsene adacita madawo na adakhonda kubvera atcunyuswa mwakubverana na ulungami,+  mphapo ife tinapulumuka tani tingapwaza cipulumuso cikulu kakamwe?+ Thangwi ico catoma kulongwa na Mbuyathu,+ pontho ale adabva pidalonga iye apereka umboni wa pinthu pyenepi kuna ife.  Mulungu akhaperekambo umboni pidacita iye pidzindikiro, pirengo, mabasa akusiyana-siyana amphambvu,+ pontho na nzimu wakucena ukhagawiza iye ninga munafunira iye.+  Thangwi ya dziko yapantsi inafuna kudza,+ ire inalonga ife, Mulungu nee aipereka kuna aanju toera aitonge.  Mbwenye munthu mʼbodzi alonga kuti: “Kodi munthu mbani toera munkumbuke, peno mbani mwana wa munthu toera muntsalakane?+  Imwe mwancepesa pangʼono kupiringana aanju; imwe mwampasa mbiri na cilemedzo, pontho mwansankhula toera atonge mabasa a manja anu.  Pinthu pyonsene imwe mwapiikha pantsi pa manyalo ace.”+ Pidaikha iye pinthu pyonsene pantsi pa manyalo ace,*+ nkhabe cinthu cibodzi cidasiya Mulungu cakuti nee ciri pantsi pa manyalo ace.+ Mbwenye cincino, ife tidzati kuona pinthu pyonsene pantsi pa manyalo ace.+  Mbwenye ife tisaona Yezu, ule adacepeswa pangʼono kupiringana aanju;+ cincino iye apaswa mbiri na cilemedzo thangwi yakufa kwace,+ toera kubulukira mu kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, iye afere anthu onsene.+ 10  Pinthu pyonsene piripo toera kupasa mbiri Mulungu, pontho ipyo piripo thangwi ya iye. Natenepa, toera kupasa mbiri ana azinji,+ iye aona kuti mphyakuthema kuti Ntsogoleri Wankulu alungamiswe kubulukira mu nyatwa.+ Mulungu asaphatisira Ntsogoleri unoyu Wankulu toera kupulumusa ana anewa.+ 11  Thangwi ule anacenesa na ale anaceneswa,+ onsene babawo ndi mʼbodzi ene;+ na thangwi ineyi, iye nkhabe kukhala na manyadzo toera kulonga kuti ndi abale ace,+ 12  pidalonga iye kuti: “Ine ndinadzadziwisa dzina yanu kuna abale anga; pakati pa mpingo ine ndinadzakusimbani na nyimbo.”+ 13  Iye alongambo kuti: “Ine ndinadzanyindira iye.”+ Alonga pontho kuti: “Onani! Ine na ana adandipasa Yahova.”*+ 14  Natenepa, nakuti “ana” ndi a manungo na ciropa, iye akhalambo wa manungo na ciropa+ toera kubulukira mu kufa kwace, akwanise kufudza Dyabo,+ ule wakuti ali na mphambvu za kupha,+ 15  pontho toera kusudzula* onsene akuti mu umaso wawo onsene akhali mu ubitcu wakugopa kufa.+ 16  Mwandimomwene, anaphedza iye nee ndi aanju, mbwenye ndi dzindza* ya Abhrahamu.+ 17  Na thangwi ineyi, iye akhafunika kukhala sawasawa na “abale ace” mʼmakhundu onsene,+ toera akwanise kukhala nyantsembe wankulu wakuti asaphata basa ya Mulungu mwantsisi na mwakukhulupirika. Pontho iye acita pyenepi toera kupereka ntsembe yakulekerera+ madawo a anthu,+ mbaacitisa kukhala muntendere na Mulungu. 18  Nakuti iye aona nyatwa pakuyeserwa,+ natenepa iye anakwanisa kuphedza ale anayeserwa.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pantsi pa manyalo a Mwanace.”
Peno: “kuombola.”
Fala na Fala: “mbeu.”