SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Agosto 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Setyembre 28 anggad Oktubre 25, 2015.

ISTORYAY BILAY

“Manliket Komon so Dakel ya Isla”

Basaen so istoryay bilay nen Geoffrey Jackson, sakey ed saray membro na Mananguley ya Ulop.

Dalepdepen so Agmanganggan Panangaro nen Jehova

Antoy gawaen mo pian matalek ka ya wadtan si Jehova ya ontulong ed sika no wala ray problema?

Mantultuloy ya Manalagar!

Walay duaran ambelat a rason no akin ya nepeg ya lalo tayon mansiansian akabantay legan ya manasingger so anggaan na sayan sistema.

Manparaan La Natan Parad Bilay ed Balon Mundo

Saray lingkor na Dios natan et miparad saray manplaplanon onalis ed arum a bansa.

Pilim Iray Kaulop Mo ed Sarayan Kaunoran ya Agew

Saray kaulop mo et aglabat ontutukoy ed saray totoon nakakaibam.

No Antoy Naaralan Tayo ed si Juana

Akin ya kaukolan ton umanen so bilay to pian natumbok toy Jesus?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

“Inyakar Kayo nen Jehova Diad France Pian Naamtaan Yoy Katuaan”

Ag-inilaloan so resulta na samay paknaan na France tan Poland nen 1919.