Onlad karga

Onlad saray karga

Mantultuloy ya Manalagar!

Mantultuloy ya Manalagar!

‘Anggan manabala itan et alagden mo!’HAB. 2:3.

KANSIONEN: 128, 45

1, 2. Anton kualidad so ipapanengneng na saray lingkor nen Jehova no nipaakar ed saray propesiya?

SARAY lingkor nen Jehova et maanos ed panaalagar dad pakasumpal na saray propesiya. Singa bilang, impropesiya nen Jeremias ya deralen na saray taga Babilonia so Juda, tan asumpal itan nen 607 B.C.E. (Jer. 25:8-11) Impropesiya nen Isaias ya ipawil nen Jehova iray Judio ed Juda tan imbaga to: ‘Maliket so amin a manalagar ed sikato.’ (Isa. 30:18) Inilaloan met nen Miqueas ya ontua iray sipan nen Jehova, tan imbaga to: “Alagden ko naani so Dios na kilalaban ko.” (Miq. 7:7) Diad nilasus ya taon, inalagar met na saray lingkor na Dios so pakasumpal na saray propesiya nipaakar ed Mesias, odino Kristo.Luc. 3:15; 1 Ped. 1:10-12. *

2 Diad panaon tayo, tuloytuloy nin manaalagar iray lingkor na Dios, ta wala ray propesiya nipaakar ed Mesias ya peles ni labat ya nasusumpal. Panamegley na Mesianikon Panarian, asingsingger lan ekalen nen Jehova so paniirap na totoo tan deralen iyan mauges a mundo nen Satanas. (1 Juan 5:19) Mantultuloy  tayo sirin ya manalerto ta amta tayon asingsingger lan mangangga iyan sistema.

3. Antoy nayarin isipen tayo no pigay taon tayo lan aalagaren so anggaan na sayan sistema?

3 Bilang lingkor nen Jehova, labalabay tayo lan nanengneng so ‘pakagawa na linawa na Dios diad dalin.’ (Mat. 6:10) Balet lapud singa abayag tayo lan aalagaren so anggaan na sayan sistema, ompan isipen na arum, ‘Manepeg ni kasi ya mantultuloy tayon manalagar?’ Nengnengen tayo.

AKIN YA MANTULTULOY TAYON MANALAGAR?

4. Anto so manunan rason no akin ya kaukolan tayoy mantultuloy ya manbantay?

4 Ibabangat na Biblia no antoy nepeg ya ikiwas tayo legan tayon aalagaren so anggaan na sayan mundo. Imbaga nen Jesus ed saray patumbok to ya ‘mantultuloy iran manbantay’ tan ‘mansiansia iran aliing.’ (Mat. 24:42; Luc. 21:34-36) No ontan sirin, nepeg labat ya mantultuloy tayon manalagar ta imbaga itan a mismo nen Jesus! Ontan so gagawaen na organisasyon nen Jehova. Panamegley na saray publikasyon tayo, naynay itayon papasesegen ya ‘alagaren tan nonoten lawas so isabi na agew nen Jehova,’ tan itultuloy tayon alagaren so balon mundo.Basaen so 2 Pedro 3:11-13.

5. Akin ya mas kaukolan tayoy mansiansian akabantay natan?

5 No panon ya importante ed saray Kristiano nen inmunan siglo so pantultuloy ya panalagar, lalo lan importante itan ed sikatayo natan. Akin? Lapud manbibilay tayo lad kiwawala na Kristo. Say tanda na kiwawala to et mapatpatnag manlapu la nen 1914. Singa bilang, say iloloor na kairapan tan say pangipupulong ed maong a balita na Panarian ed interon mundo et paneknek ya manbibilay tayo lad “kasampotan na sistema na mundo.” (Mat. 24:3, 7-14) Lapud ag-imbaga nen Jesus no anggad kapigan so panalagar tayo antis ya onsabi anggaan, mas kaukolan tayoy mansiansian alerto tan akabantay.

6. Akin ya ilaloan tayon onloor ni so kipapasen na mundo legan ya manasingger so anggaan?

6 Nayarin nitepet tayo: Agta say “kasampotan na sistema na mundo” et ontutukoy nid arapen sano magmaliw ya mas mauges so kipapasen na mundo? Talagan ibabaga na Biblia ya onloor so kaugsan diad “kaunoran iran agew.” (2 Tim. 3:1, 13; Mat. 24:21; Apo. 12:12) Kanian anggano mauge-uges lay kipapasen na mundo natan, ilaloan tayon onloor ni itan.

7. Antoy naaralan tayod Mateo 24:37-39 nipaakar ed kipapasen na mundo legan na kaunoran iran agew?

7 Balet panon kauges so iilaloan mon kipapasen na mundo antis na “baleg ya irap”? (Apo. 7:14) Isipen mo kasin walay nagawan guerra ed kada bansa, tan maslak a totoo et anggapo lay naakan da tan mansasakit ira? No ontan so nagawa, seguradon anggan saray agmanisia ed Biblia et bidbiren da ya nasusumpal la ray propesiya na Biblia. Balet tandaan, imbaga nen Jesus ya maslak ya totoo et ‘agman-imano’ ed kiwawala to. Itultuloy day normal a paraan na kabibilay da ya anggad nabigla rad isabi na agew nen Jehova. (Basaen so Mateo 24:37-39.) Kanian, ag-ibabaga na Biblia ya magmaliw a mauge-uges so kipapasen na mundo diad kaunoran iran agew ya lapud satan et napilitan iray totoon manisia ya asingger lay anggaan.Luc. 17:20; 2 Ped. 3:3, 4.

8. Anton paneknek so mamapakiwas ed saray patumbok nen Jesus ya ‘mantultuloy a manbantay’?

8 Anggaman ontan, pian napakiwas ya ‘mantultuloy a manbantay’ iray patumbok  nen Jesus, kaukolan ya talagan nanengneng da so pakakasumpal na samay tanda ya inter to. (Mat. 24:27, 42) Ontan so agawa manlapu la nen 1914. Manlapu lad saman, say nanduruman kabiangan na samay tanda et nasusumpal la. Kanian kombinsido tayo ya manbibilay tayo la natan ed “kasampotan na sistema na mundo,” ya ontutukoy ed peryodo na panaon ya ompugta ed kaderal na sayan mauges a sistema tan ed mismon kaderal na satan.

9. Akin ya kaukolan tayon tuloytuloy ya alagaren so anggaan na sayan sistema?

9 Akin balet ya kaukolan tayoy tuloytuloy a manalagar natan? Lapud labay tayoy ontulok ed si Jesu-Kristo. Sakey ni, nanenengneng tayo lay tanda na kiwawala to. Manisia tayon asingger lay anggaan, aliwan lapud atan so nanaaralan tayo, noagta talagan kombinsido tayon nasusumpal lay propesiya ed Biblia. Kaukolan ya tuloytuloy tayo sirin ya manalerto tan akaparaan ed isabi na anggaan.

ANGGAD KAPIGAN SO PANALAGAR TAYO?

10, 11. (a) Antoy imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya posiblin nagawa? (b) Antoy imbaga nen Jesus ya gawaen na saray patumbok to no singa abaybayag la ran manaalagar? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

10 Dakel ed sikatayo so abayag lan matoor a manlilingkor ed si Jehova tan manatalaran ed isabi na anggaan diad dakel lan taon. Balet agtayo aabuloyan ya onkapuy so determinasyon tayon mantultuloy ya manalagar. Kaukolan ya akaparaan tayod isabi nen Jesus sano deralen to la iyan mundo nen Satanas. Tandaan so imbilin nen Jesus ed saray patumbok to: “Mantultuloy kayon manlikas, mansiansia kayon aliing, ta agyo amta no kapigan so aturon panaon. Singa itan sakey a too a linma ed arum a bansa, a tinaynan toy abung to tan inter to so pakauley ed ariripen to, ya inikdan to na kimey so kada sakey, tan binilin to so managbantay ed puerta a mantultuloy a manbantay. Sirin, mantultuloy kayon manbantay, ta agyo amta no kapigan so isabi na akan-abung, no kasin diad masakbay nin labi odino diad pegley-labi odino diad panagkukukaok na lalong odino diad kabkabuasan; ta pian no biglan onsabi et agto kayo nasabian a nanaugip. Balet say ibabagak ed sikayo et ibabagak ed amin, Mantultuloy kayon manbantay.”Mar. 13:33-37.

11 Lapud manisia iray patumbok nen Jesus ya ginmapo la nen 1914 so kiwawala na Kristo, namparaan iran tampol ed asingger lan isabi na anggaan. Ginawa da itan diad impasyan impangipulong dad Panarian. Balet, imbaga nen Jesus ya posiblin sikatoy ag-onsabin tampol, nayarin “diad panagkukukaok na lalong odino diad kabkabuasan.” No ontan sirin, antoy kaukolan ya gawaen na saray patumbok to? Imbaga nen Jesus: “Mantultuloy kayon manbantay.” Kanian anggano singa abaybayag tayo lan manaalagar, agto labay ya ibagan mabayag ni anggaan odino agla itan onsabi.

12. Antoy intepet nen Habacuc ed si Jehova, tan panon itan ya inebatan na Dios?

12 Imanoen pa si propeta Habacuc, ya ingganggan na Dios pian ipulong so pakaderal na Jerusalem. Antis ton inyabawag itan ya propesiya, wala la ray propetan inmunan angipasakbay ed kaderal na syudad. Anengneng nen Habacuc so inloor na kaugsan tan ag-inkahustisya. Agla pankelawan no akin ya intepet to: “Jehova, panon kabayag so itawag ko?” Anggano ag-imbaga nen Jehova no kapigan so isabi na anggaan, impaseguro tod matoor ya propeta  ya ‘ag-itan manbayag.’ Imbaga na Dios ed si Habacuc ya mantultuloy ya manalagar.Basaen so Habacuc 1:1-4; 2:3.

13. Antoy nayarin inisip nen Habacuc, tan akin ya mapeligro itan?

13 Panon to no adismaya si Habacuc tan inisip to: ‘Abaybayag ko lan aalagaren so pakaderal na Jerusalem. Singa mabayag ni. Itundak ni amoy manpulong. Akauley lay arum ed satan.’ No ontan so ninonot nen Habacuc, seguradon abalang toy panangabobon nen Jehova—tan pati bilay to sanen dineral na saray taga Babilonia so Jerusalem!

14. Akin et segurado tayon agtayo pagbabawian so tuloytuloy ya panaalagar tayod isabi na anggaan?

14 Diad balon mundo, seguradon agtayo nalinglingwanan iray propesiyan tinmua legan na kasampotan na sayan sistema. No dalepdepen tayo iratan, ombiskeg so talek tayod si Jehova tan ed saray sipan to ya nagawa ni labat. (Basaen so Josue 23:14.) Seguradon misalsalamat tayod Dios, say ‘angiyan ed saray panaon tan tiempo ed dilin pakauley to,’ lapud pinasakbayan to itayon mantultuloy ya manalerto ed ‘asingsingger lan anggaan na amin a bengatla.’—Gawa 1:7; 1 Ped. 4:7.

ONKIWAS LEGAN YA MANAALAGAR!

Kasin maseseg mon ipupulong so maong a balita? (Nengnengen so parapo 15)

15, 16. Akin ya say maseseg ya pampulong so sankaabigan lan nagawaan tayo diad sarayan kaunoran ya agew?

15 Ilaloan tayon tuloytuloy itayon panonotan na organisasyon nen Jehova ya manpokus ed panlingkor ed Dios. Aglabat itan ontulong ed sikatayo pian magmaliw a busy ed panaglingkor, noagta pian makapansiansia tayon alerto ya say tanda na kiwawala na Kristo et nasusumpal la natan. Kanian, antoy nepeg tayon gawaen? Kaukolan tayon anapen nin unona so Panarian tan inkatunong na Dios diad maseseg tayon pangipulong ed maong a balita!—Mat. 6:33; Mar. 13:10.

16 Oniay imbaga na sakey a sister: “No ipupulong tayoy maong a balita na Panarian na Dios, niliktar tayo ray totoo ed asingger lan anggaan na mundo.” Amta to no antoy liknaan na niliktar, ta sikaran sanasawa et kaibad saramay akaliktar nen linmereg so barkon Wilhelm Gustloff nen 1945. Balet anggano mapeligro lay situasyon, nayarin say nonoten na sakey et saray bengatlan aliwan importante. Nanonotan ni na saman ya sister so sakey ya biin iyeeyag to: “Amay bagahek! Amay bagahek! Wadman ya amin so alahas ko! Anggapoy akerad siak!” Anggaman ontan, dakel a pasahero so angirisgay bilay da pian iliktar so arum. Singa saraman ya pasahero,  gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon tulongan so arum. Mansiasiansia tayon akapokus ed panagpulong a kimey pian natulongan so arum ya makaliktar legan ya wala ni panaon.

Kasin duga iray desisyon mo pian makapantultuloy kan akabantay anggad isabi na anggaan? (Nengnengen so parapo 17)

17. Akin ya manisia tayon onsabi so anggaan ed anggan anton oras?

17 Ipapanengneng na saray nagagawad mundo ya nasusumpal la natan iray propesiya ed Biblia tan asingsingger lan mangangga iyan mauges a sistema na mundo. Aalagaren tayo so iyataki na “samploran saklor” tan “say atap ya ayep” ed Makapanyarin Babilonia, say empiryo na palson relihyon. (Apo. 17:16) Tandaan tayo ya “iyan na Dios itan ed kapusoan da”—tan nayarin bigla itan ya nagawa ed anggan anton oras! (Apo. 17:17) On, asingsingger lan mangangga iyan sistema na mundo. Kanian, kaukolan tayo sirin ya unoren so pasakbay nen Jesus: “Manalwar kayo pian say kapusoan yo et agbalot nabelatan ed sobran panangan tan alabas a panag-inum tan saray kapagaan ed bilay, tan bigbiglan onsabi ed sikayo itan ya agew a singa sakey a patit.” (Luc. 21:34, 35; Apo. 16:15) Komon ta gawaen tayoy anggaay nayarian tayon manpokus ed panaglingkor tayod si Jehova, ta matalek tayon sikatoy onkiwas ‘parad saramay manaalagar ed sikato.’—Isa. 64:4.

18. Antoy aralen tayod ontumbok ya artikulo?

18 Legan tayon aalagaren so pangangga na sistema na sayan mundo, kaukolan tayon unoren iyan impuyan a bilin nen Judas: “Sikayoran inad-arok, diad pamabiskeg yo ed inkasikayo ed sankasantosan a pananisia yo, tan pampikasi yo unong ed masanton espiritu, mansiansia kayo ed aro na Dios, legan ya aalagaren yo so panangasi na Katawan tayon Jesu-Kristo a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan.” (Jud. 20, 21) Balet panon tayon nipanengneng ya aalagaren tayoy insipan na Dios ya balon mundo tan talagan tatalaranan tayo itan? Atan so aralen tayod ontumbok ya artikulo.

^ par. 1 Parad arum nin propesiya ed Biblia nipaakar ed Mesias tan saray kasumpalan na saratan, nengnengen so pahina 200 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?