Onlad karga

Onlad saray karga

Pilim Iray Kaulop Mo ed Sarayan Kaunoran ya Agew

Pilim Iray Kaulop Mo ed Sarayan Kaunoran ya Agew

“Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.”1 COR. 15:33.

KANSIONEN: 73, 119

1. Anton panaon so pambibilayan tayo?

MANBIBILAY tayod mair-irap ya panaon. Tinawag na Biblia so panaon manlapu la nen 1914 ya “kaunoran iran agew.” Diad sayan “nikadkaduma tan mair-irap a panaon,” nagmaliw ya mauge-uges so kipapasen na mundo ya agnin balot naeksperiensya antis na 1914. (2 Tim. 3:1-5) Seguradon onloor ni itan ta impasakbay na Biblia ya “saray mauges a totoo tan saray mankuankuanan et magmaliw a lalon mauges.”2 Tim. 3:13.

2. Antoy gagawaen na totoo natan pian naliketan ira? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

2 Dakel a totoo natan so manbabantay odino manggagawa na saray bengatlan ibabaga na Biblia ya bayolenti, imoral, odino walay koneksion tod espiritismo pian labat naliketan ira. Singa bilang, say pagmaliw ya bayolenti tan imoral et papapawayen dan anggapoy uges to diad saray palabas ed TV, pelikula, nobela, magasin, tan diad Internet. Saray kagagawa ya ipapasen a makapuy nensaman et legal la natan diad arum ya bansa. Balet siempre, agto labay ya ibagan aabobonan la iratan na Dios.Basaen so Roma 1:28-32.

3. Antoy pakanengneng na dakel a totoo ed saray manguunor ed estandarte na Dios?

 3 Nen inmunan siglo, pinaliisan na saray patumbok nen Jesus iray marutak ya panliliket. Lapud satan ya ginawa ra tan ed maabig ya ugali ra, pinauges tan pinasegsegang ira. Oniay insulat nen apostol Pablo ed saray Kristiano: “Lapud agkayo la miuulop ed sikara diad sayan marutak a kabibilay a singa tiblakan, mankelaw ira tan pagpaugesen da kayo.” (1 Ped. 4:4) Ontan met natan, diad pakanengneng na dakel a totoo et nikadkaduma iray manguunor ed estandarte na Dios. Diad tua, ipapasakbay na Biblia ya “napasegsegang met so amin a malabay a manbilay tekep na maridios a debosyon diad pikakasakey da ed si Kristo Jesus.”2 Tim. 3:12.

“SAY PIULOP ED MAUGES ET MANERAL ED MAONG IRAN UGALI”

4. Antoy bilin na Biblia ed sikatayo ya agtayo gagawaen no nipaakar ed sayan mundo?

4 Bibilinen itayo na Biblia ya no labay tayon gawaen so linawa na Dios, agtayo aaroen iyan mundo tan saray kagagawa to. (Basaen so 1 Juan 2:15, 16.) Saray relihyon, gobierno, tan organisasyon na komersyo ed sayan mundo—pati say media—et kokontrolen nen Satanas a Diablo, say “dios na sayan sistema na mundo.” (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19) Kanian bilang Kristiano, kaukolan ya pilien tayo ray kaulop tayo. Oniay ibabaga na Salita na Dios: “Agkayo palilingo. Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.”1 Cor. 15:33.

5, 6. Siopa ray agtayo nepeg ya piulopan, tan akin?

5 Pian agnaderal iray maong ya ugali tayo, ag-itayo miuulop ed saray manggagawa na mauges. Aglabat iya ontutukoy ed saray totoo ed mundo, noagta ontan met ed saramay mangibabagan dadayewen day Jehova balet gagagalaen dan ag-unoren iray ganggan to. No akagawa iray seryoson kasalanan tan ag-ira magbabawi, agtayo la miuulop ed sikara.Roma 16:17, 18.

6 No miulop tayod saray agmanguunor ed ganggan na Dios, nayarin natukso itayo met ya gawaen so gagawaen da pian labat naala tayoy pabor da. Singa bilang, no miulop tayod saray imoral, ompan natukso tayon manggawa met lay imoral. Wala ray Kristiano ya ontan so agawad sikara, tan say arum et adispelo lapud ag-ira magbabawi. (1 Cor. 5:11-13) Anggad ag-ira ompawil ed si Jehova, say magmaliw ya kipapasen da et singa samay indeskribe nen Pedro.Basaen so 2 Pedro 2:20-22.

7. Siopa ray pilien tayon maapit ya kaaro tayo?

7 Siempre, maong nin siansia so pidedeneng tayod saray totoo anggano agda uunoren iray ganggan na Dios, balet nepeg ya paliisan tayoy maapit ya piulop o pikaaro ed sikara. Makapuy sirin no say sakey ya single a Tasi nen Jehova et onggusto odino miinaroan ed toon aliwan dedikado tan agmatoor ed Dios tan agto rerespetoen iray atagey ya estandarte To. Say katooran tayo ed si Jehova et mas importante nen say nawalaan na kaaron agmanguunor ed saray ganggan to. Nepeg ya saray maapit ya kaaro tayo et saramay manggagawa na linawa na Dios. Imbaga nen Jesus: “Siopaman a manggagawa ed linawa na Dios, sikato so agik a laki tan agik a bii tan inak.”Mar. 3:35.

8. Antoy epekto na mauges iran kaulop ed saray Israelita nensaman?

8 Naeksperiensya na saray Israelita nensaman so makapuy ya resulta na piulop ed saray mauges. Nen imbulos ira nen Jehova ed panangaripen na Ehipto tan paonla la rad Insipan a Dalin, oniay ingganggan to nipaakar ed saray manaayam ditan: ‘Agka ondadakmomo odino manseserbi ed saray dirios da, nisay aligen mo ray gawa ra; noagta  gebam iran maminpinsan, tan puterputer mo ray pinagkalusek da. Tan nepeg yon lingkoran si Jehova a Dios yo.’ (Exo. 23:24, 25) Balet ag-itan inunor na maslak ed saray Israelita. (Sal. 106:35-39) Ag-ira nanmatoor ed Dios, kanian imbaga nen Jesus ed sikara: “Nia! Paulyanan la na Dios ed sikayo so abung yo.” (Mat. 23:38) Impulisay nen Jehova so Israel, tan say pinili ton magmaliw ya totoo to et say Kristianon kongregasyon.Gawa 2:1-4.

PILIM YA MAONG NO ANTO RAY BASAEN TAN BANTAYAN MO

9. Akin ya mapeligro so media?

9 Maslak ed saray palabas, website, tan libro ya gagawaen na media et mapeligrod espiritualidad na saray Kristiano. Agpabiskegen na saratan so pananisia tayod si Jehova tan ed saray sipan to. Imbes, sagyaten da tayon manmatalek ed mauges ya mundo nen Satanas. Kanian pilien tayon maong no anto ray bantayan, basaen, odino dengelen tayo. Seguroen tayon saray pilien tayo et agmanagyat ed sikatayo ed “minumundo iran pilalek.”Tito 2:12.

10. Antoy nagawa ed saray mauges ya babasaen tan babantayan?

10 Asingger lan naandi so amin ya mauges a babasaen tan babantayan. Amin iratan et naderal sano deralen lay mundo nen Satanas. Ibabaga na Salita na Dios: “Say mundo tan say pilalek na satan et agmansiansia, balet samay manggagawa na linawa na Dios et mansiansia ed andi-anggaan.” (1 Juan 2:17) Tan onia met so kinansion na salmista: “Saray managgawa na mauges napater ira; balet saray manalagar ed Jehova tawiren da so dalin. Ingen ta saray mauyamo tawiren da naani dalin, tan manliket ira a dili ed inkadaakan na kareenan.” Anggad kapigan? “Say matunong tawiren to so dalin tan manayam diman lawas.”Sal. 37:9, 11, 29.

11. Panon itayon tataryaan na Dios na dakel ya espiritual a naakan?

11 Aliwan singa say mundo nen Satanas, say organisasyon nen Jehova et manggagawa na saray babasaen tan babantayan ed sarayan kaunoran ya agew ya ontulong ed sikatayon nawalaay bilay ya andi-anggaan. Diad pikakasi nen Jesus et oniay imbaga tod si Jehova: “Saya so mankabaliksan na bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Uusaren nen Aman Jehova so organisasyon to pian taryaan itayo na dakel ya espiritual a naakan. Talagan nabebendisyonan itayo lapud saray magasin, brosyur, libro, video, tan say website ya ontutulong ed sikatayon mantultuloy a manlingkor ed Dios! Iyuuksoy met na organisasyon na Dios so regular iran pantitipon ed masulok ya 110,000 a kongregasyon ed interon mundo. Diad saratan ya pantitipon tan asemblea tan kombension, saray aaralen tayo et nibase ed Biblia ya mamabiskeg ed pananisia tayod Dios tan ed saray sipan to.Heb. 10:24, 25.

MANGASAWA O MIASAWA “DIA LABAT ED KATAWAN”

12. Ipaliwawa so simbawa na Biblia ya mangasawa o miasawa “dia labat ed Katawan.”

12 Lalo lan importante so pampili na kaulop ed saray single ya Kristiano ya malabay a mangasawa o miasawa. Oniay malinew ya simbawa na Salita na Dios: “Agkayo mikakasakey ed saray agmananisia. Ta panon a makapanulop so inkatunong tan kaugsan? Odino antoy piparaan na liwawa ed kabilungetan?” (2 Cor. 6:14) Bibilinen na Biblia iray lingkor na Dios ya mangasawa o miasawa ira “dia labat ed Katawan”—dia labat ed dedikado tan bautismadon lingkor nen Jehova ya manbibilay unong ed saray bangat na Biblia. (1 Cor. 7:39) No say sakey a Kristiano et mangasawa o miasawa ed kapara  ton Kristiano, sikatoy nawalaan na kaibad bilay ya matoor ed si Jehova tan ontulong met ed sikaton manmatoor.

13. Anton ganggan nipaakar ed panangasawa so inter na Dios ed saray Israelita?

13 Amta nen Jehova no antoy sankaabigan parad saray lingkor to, tan agmanguuman so ganggan to nipaakar ed panangasawa. Imanoen imay malinew ya ganggan tod saray Israelita panamegley nen Moises. Saray totoo ed saray bansan walad kaliberliber na Israel et agmandadayew ed si Jehova, kanian oniay instruksion ed sikara: ‘Agka miaasawa ed sikara; agmo iiter so bii ya anak mo ed laki ya anak da, odino agka mangaala na bii ya anak da ya iyasawa ed laki ya anak mo. Ta paarapen da ed sananey so anak mo a laki pian ag-ontumbok ed siak, pian manlingkor ira ed sananey a dirios; diad satan ondalang so sanok nen Jehova ed sikayo, et tampol to kayon deralen.’Deu. 7:3, 4.

14, 15. Antoy nansumpalan nen Solomon lapud imbaliwala toy ganggan nen Jehova?

14 Diad bandad gapo na uley nen Arin Solomon, impikasi tod Dios ya nawalaan komoy karunongan, tan inter itan na Dios ed sikato. Kanian akabkabat si Solomon bilang marunong ya manuley na maaligwas a bansa. Diad tua, nen binisita na reyna na Sheba si Solomon, imbaga to: ‘Agko sinisia iray salita, anggad inyakar ko dia, tan anengneng na saray matak; et nia, say kapaldua agnibaga ed siak; say kakabatan tan kaaligwasan mo et talonaan da so galang a nadngelan ko.’ (1 Ara. 10:7) Balet naaralan tayo ed alimbawa nen Solomon no antoy pansumpalan na sakey a too no ibaliwala toy ganggan na Dios ya agmangaasawa na agmandadayew ed si Jehova.Ecl. 4:13.

15 Anggaman dakel so bendisyon ya inter na Dios ed si Solomon, imbaliwala to so ganggan ya agmangaasawa na bibiin dayo ya agmandadayew ed si Jehova. Sikatoy “angaro na dakel a sangkaili a bibii” tan 700 so nagmaliw ya asawa to tan 300 so onkokomaduan asawa to. Antoy resulta? Nen masiken lay Solomon, saray paganon asawa to et ‘pinapawil [“inyarawi,” NW] da so puso to ya ontumbok ed saray dirios da . . . Et si Solomon ginawa to so mauges ed pakanengneng nen Jehova.’ (1 Ara. 11:1-6) Asayang labat so karunongan nen Solomon lapud mauges iray pinili ton kaulop, ya satan so rason no akin ya tinaynan toy dugan panagdayew. Pasakbay itan ed saray Kristianon mannononot ya mangasawa o miasawa ed toon agto inaroy Jehova!

16. Antoy isisimbawa na Kasulatan ed lingkor na Dios ya agmananisiay asawa to?

16 Panon to balet no say sakey et wala lay asawa ton agmandadayew ed Dios antis ton naamtaay katuaan? Ibabaga na Biblia: “Sikayoran asawan bibii, manpasakop kayo ed kaasawaan yon dili, ta no bilang walaray ag-ontutulok ed salita, magmaliw iran matulok lapud ugali yo anggano agkayo mansalita.” (1 Ped. 3:1) Satan ya simbawa et parad saray Kristianon asawan bibii, balet onaplika met itan ed asawan lalaki ya antis dan naamtaay katuaan et wala lay asawa dan agmandadayew ed si Jehova. Malinew so bilin na Biblia: Magmaliw kan maong ya asawa, tan unor mo so atagey ya estandarte na Dios ed panangasawa. Dakel ya agmananisian asawa so angawat ed katuaan lapud naobserbaan day maabig ya impanguman na asawa ra manlapu la nen uunoren to la ray ganggan na Dios.

MIULOP ED SARAMAY INARO DAY JEHOVA

17, 18. Akin ya akaliktar si Noe tan saray Kristiano nen inmunan siglo sanen angangga so sistema ya pambibilayan da?

17 No say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali, say piulop ed maong iran totoo et maabig so resulta to. Imanoen pay alimbawa nen Noe. Mauge-uges iray totood  kaliberliber to balet agnampaimpluensya ed sikara. Diad saman a panaon, ‘anengneng nen Jehova a say kabaglan na too ed dalin et abalbaleg, tan mauges labat a lanang so amin a pimorekdek na puso to.’ (Gen. 6:5) Kanian imbaga na Dios ya deralen to itan ya mauges a sistema panamegley na sankamundoan a delap. Balet ‘si Noe et sakey a toon maptek tan nagnap ed saray kapolian to. Si Noe et akiulop-ulop ed Dios.’Gen. 6:7-9.

18 Seguradon ag-akiulop si Noe ed saray totoon agmangaaro ed Dios. Sikato tan say pitoran membro na pamilya to et nampokus ed kimey ya inter na Dios ed sikara, ya kaibad satan so pampaalagey na biong. Kaleganan na satan, si Noe et “managpulong na inkatunong.” (2 Ped. 2:5) Inusar nen Noe so panaon to ed saray bengatlan makapaliket ed Dios—nampulong, nampaalagey na biong, tan lanang ton kaulop so pamilya to. Lapud satan, si Noe tan say pamilya to et akaliktar ed Delap. Nepeg ya misalsalamat tayod sikara ta amin tayo et nanlapud poli na sarayan totoo ya nanlingkor ed si Jehova—say matoor ya si Noe, say asawa to, saray ananak da, tan saray kaasawaan da. Ontan met nen inmunan siglo. Impanengneng na saray matoor tan matulok ya Kristiano ya duma ira ed saray mauges ya totood kaliberliber da, kanian akaliktar ira nen dineral so Jerusalem tan say Judion sistema nen 70 C.E.Luc. 21:20-22.

No miulop tayod saray kapananisiaan tayo, singa tayo la naiimadyin so balon mundo (Nengnengen so parapo 19)

19. Antoy nepeg tayon gawaen pian makapanmatoor tayod Dios?

19 Bilang lingkor nen Jehova, nepeg tayon aligen si Noe tan say pamilya to, tan saray matulok ya Kristiano nen inmunan siglo. Nepeg ya ipanengneng tayon duma itayo ed sayan mauges ya sistema ya walad kaliberliber tayo. Manpili tayoy kakaaro tayo ed saray minilyon ya matoor ya agagi tayo. No maapit tayod saramay papaigiya ed Dios, natulongan itayon ‘ontalindeg ed pananisia’ legan na sarayan mairap a panaon. (1 Cor. 16:13; Uli. 13:20) Tan nonoten pa iray balibalin nagawad arapen! No pilien tayo ray kaulop tayo ed sarayan kaunoran ya agew, posiblin sakey tayo ed saray niliktar sano deralen la iyan mauges ya sistema tan manbilay itayod matunong ya balon mundo nen Jehova ya asingsingger la!