Onlad karga

Onlad saray karga

Wala Ta ni Mas Nagawaan Mo Pian Napasakbayan so Arum?

Wala Ta ni Mas Nagawaan Mo Pian Napasakbayan so Arum?

Makapainteres ya bantayan so video ya A Trip Down Market Street ta nanengneng ditan so panagbilay diad San Francisco, U.S.A. nen 1900’s. Saramay nan-video et angiyan na camera ya manomanon itetelek na lima diad arap na melag a tren tan akatutok itan ed dadalanen ton karsada. Nanengneng ed satan a video iray karumata tan karaanan ya luluganan, ontan met ed saray mansasaliw, tan saray mandedeliber na dyaryo.

Makapaermen ta sayan video et inala nen Abril 1906, antis ya agawa imay maksil ya yegyeg tan pool nen Abril 18 ya amatey na nilibo tan aneral ed syudad. Saramay maliket ya totoon a-video et agda amtan pigpigaran agew labat lay pambilay da. “Sankanengneng ko ra may totoo,” so kuan nen Scott Miles, apo na sakey ed saramay nanggawad sayan video, “et agda amtay onsabin trahedya. Talagan nakasian mo ra.”

Ag-inilaloan na saray totoo nen 1906 so yegyeg tan pool ya aneral ed syudad na San Francisco

Walay piparaan to ’ya ed panaon tayo. Nakakasian tayo met iray totoo natan. Basta labat ira manbibilay ya agda amtan wala manayay asingsingger lan onsabin trahedya—say panampot na sayan sistema tan say paraan na kabibilay da. Balet aliwan singa yegyeg ya agnatalaranan, wala ni antikey ya panaon pian napasakbayan iray totoo ed agew na pangukom nen Jehova. Anganko et walay inyeskedyul mon agew ya pampulong mo kada simba, balet wala ta ni mas nagawaan mo pian napasakbayan so arum?

AGTINMUNDAN NAMPULONG SI JESUS

Makapadinayew so alimbawa nen Jesus ta agton balot inisip ya ontundan manpulong. Pinulongan toy amin ya nakakatongtong to, singa samay managsingil na buis ya akabat tod dalan tan samay biin onaasol ed bobon legan ton manpapainawa. (Luc. 19:1-5; Juan 4:5-10, 21-24) Anggano oras la komon na pampainawa to, maliket to nin binangatay arum. Naabagey to ra kanian aliwan ginanggano so impanpulong to. (Mar. 6:30-34) Anggapoy sinayang ton panaon. Panon tayon naalig so alimbawa to?

SINAMBOT DAY KADA PANKANAWNAWA

Si Melika et manaayam ed high-security ya apartment. Dakel ed saray kakaabay to et  estudyanten nanlapud arum a bansa ya ag-akalista so ngaran tan cellphone number da ed directory diad lobby. Kanian sasamboten ton igapoy espiritual ya tongtongan sano nabanaan to rad lobby tan elevator. Inkuan ton, “Ginawak iyan teritoryak.” Walay awi-awit ton lanang ya literatura ed nanduruman lenguahe, tan dakel so naiikdan toy tract tan magasin. Ibabaga to met ed sikara so Web site tayon jw.org. Lapud satan, akapangigapo na pigaran panangiyaral na Biblia.

Si Sonia et akaparaan met ya manpulong ed anggan siopa. Sikatoy mantratrabaho ed clinic na sakey ya doktor, tan labay ton pulongan iray katrabaho to. Unona, aamtaen to no anto ray pankaukolan tan paninteresan na kada sakey. Insan kada ugto et katongtongen to ra nipaakar ed espiritual. Bilang resulta, duarad sikara so iyaaralan to lay Biblia. Plano to met ya usarey arum ya breaktime to diad lobby na ospital pian nakatongtong to ray pasyenten manaalagar.

SAMBOT MOY KADA PANKANAWNAWA

Imbaga na sakey ya akaliktar ed samay yegyeg nen 1906 ya “saman la so sankagrabian ya trahedyan agawa ed anggan anton lugar o syudad.” Balet, anggapoy trahedyan makapiparad agew ya ombales lay Dios ed “saramay agmikabat” ed sikato. (2 Tes. 1:8) Labalabay nen Jehova ya magbabawi iray totoo tan dengelen da so mensahen ipapasakbay na saray Tasi to.—2 Ped. 3:9; Apo. 14:6, 7.

Sarag mo kasin samboten a pulongan iray nakakatongtong mo ed inagew-agew?

Pribilehyom sirin ya ipamoriad saray totoo so inkaseryoso na panaon tayo tan tulongan iran agmagmaliw ya makasarili pian anapen day Jehova. (Sof. 2:2, 3) Sarag mo kasin samboten so kada pankanawnawan pulongan iray katrabahom, kakaabay, tan saray nakakatongtong mo ed inagew-agew? Makapanggawa ka ni kasi arum ya paraan pian napasakbayan so arum?