Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Naaralan ed Pikakasin Imparaan ya Maong

Saray Naaralan ed Pikakasin Imparaan ya Maong

“Idayew da komon so maglorian ngaran mo.”—NEH. 9:5, NW.

1. Anton pantitipon na saray totoo na Dios so aralen tayo, tan anto ray kaukolan tayon itepet ed sarili tayo?

“ONALAGEY kayo tan benditoen [idayew, NW] yo si Jehova a Dios yo manlapu ed ando lan ando angga ed ando lan ando.” Diad sarayan balikas et tinawag na saray Levita iray totoo na Dios nensaman pian mantitipon tan mankakasakey a manpikasi. Satan so sakey ed saray sankarukeyan ya pikakasin akarekord ed Biblia. (Neh. 9:4, 5) Agawa itan ed Jerusalem nen 455 B.C.E diad koma 24 ya agew na Tishri (Setyembre/Oktubre), say komapiton bulan ed Judion kalendaryo. Legan tayon aaralen iray agawa antis na satan ya espisyal ya agew, tepetan moy sarilim: ‘Antoy maabig ya niyugali na saray Levita kanian maaligwas so okasyon? Anto ni ray naaralan kod sayan pikakasin imparaan ya maong?’—Sal. 141:2.

ESPISYAL YA BULAN

2. Antoy maabig ya alimbawa na saray Israelita nen nantitipon ira kayari dan impaalagey iray padir na Jerusalem?

2 Sakey bulan antis na satan a pantitipon, asumpal na saray Judio ya impaalagey lamet iray padir na Jerusalem. (Neh. 6:15) Asumpal da itan ed 52 agew labat, tan kayari to et nanpokus la rad saray espiritual a pankaukolan da. Kanian diad unonan agew na sinmublay a bulan na Tishri, nantitipon so amin a totoo diad mapalaway a pasen o plaza pian dengelen si Esdras tan arum nin Levita ya mangibasan maksil tan mangipaliwawad Ganggan na Dios. Saray interon pamilya, pati saray ugugaw et inmalagey tan dinmengel “manlapu ed kabkabuasan angga ed pegley agew.” Talagan alay abig itan ya alimbawa parad sikatayo natan ya onaatendid saray pantitipon ed saray komportablen Kingdom Hall! Balet no maminsan, kasin nasasali yon sananey so iisipen yo legan na aral? No ontan, marakep no imanoen tayo lamet so alimbawa na saraman ya Israelita. Aglabat ira dinmengel noagta impapuso day nadngel da anggad akaakis ira lapud amoria  dan agda uunorey Ganggan na Dios.—Neh. 8:1-9.

3. Anton ganggan so inunor na saray Israelita?

3 Balet aliwa iyan panaon pian ipatua da ray kasalanan da. Piesta iya tan nepeg ya maliket iyan panaon pian dayewen si Jehova. (Num. 29:1) Kanian oniay imbaga nen Nehemias ed saray totoo: ‘Onla kayo ed dalan yo, kanen yo so taba, tan inumen yo so masamit tan mangipawit kayo na betang ed saman so andian na intadia; ta saya ya agew sikato so masanto ed Dios tayo. Agkayo komon napaermen, ta say liket nen Jehova sikato so biskeg yo.’ Inunor itan na saray totoo tan diad saman ya agew et niwalay “baleg a liket.”—Neh. 8:10-12.

4. Antoy ginawa na saray Israelitan ulo na pamilya, tan antoy naamtaan dan importantin kabiangan na sayan Piesta na Saray Kobongkobong?

4 Diad sinmublay ya agew, nantitipon iray ulo na pamilya pian amtaen no panon dan mas naunor so Ganggan na Dios. Diad impanaral dad Kasulatan, naamtaan dan diad komapiton bulan a Tishri, manlapud koma 15 anggad koma 22 ya agew et kaukolan dan selebraay Piesta na Saray Kobongkobong tan say sagradon pantitipon ed sampot ya agew, kanian namparaan iran tampol. Satan so sankaabigan ya impanselebrad Piesta na Saray Kobongkobong manlapud panaon nen Josue tan niwalay “baleg a gayaga.” Say sakey ya importantin kabiangan na sayan piesta et say pangibasad Ganggan na Dios ed saray totoo ya ‘inagew-agew, manlapud inmuna ya agew angga ed unor ya agew.’—Neh. 8:13-18.

AGEW NA PANGIPATUAY KASALANAN

5. Antoy ginawa na saray totoo na Dios antis ya nampikasi iray Levita parad sikara?

5 Kayari duaran agew, panaon la pian ipatua na saray Israelita iray kasalanan da. Aliwa iyan agew na panangan tan panliliket. Imbes, sikaray nanayunal tan nankawes na magaspang ya abel bilang pakapatnagan na paneermen da. Diad kabuasan, imbasa lamet ed saray totoo so Ganggan na Dios ya manga taloy oras. Diad ngarem, “nanpatua ra, tan inggalgalang da si Jehova a Dios da.” Insan ginapoan na saray Levita so imparaan a maong ya pikakasi ra parad totoo. —Neh. 9:1-4.

6. Akin ya makabaliksan so pikakasi na saray Levita, tan antoy naaralan tayod satan?

6 Regular ya babasaen na saray Levita so Ganggan na Dios, tan seguradon satan so tinmulong ed sikaran iparaan so makabaliksan ya pikakasi ra. Say unonan samploran bersikulo et akapokus ed saray ginawa nen Jehova tan saray kualidad to. Diad katuloyan na pikakasi, aminpigan nidanet so ‘dakerakel a panangasi’ na Dios tan malinew ya inamin dan agmakanepegan iray Israelita ed saraman ya panangasi. (Neh. 9:19, 27, 28, 31) Singa saraman ya Levita, no inagew-agew tayon dalepdepen so Salita nen Jehova, sikatoy aabuloyan tayon mitongtong ed sikatayo. Bilang resulta, mas dakel so nibaga tayod pikakasi  tayo tan magmaliw a mas makabaliksan.—Sal. 1:1, 2.

7. Antoy kinerew na saray Levita ed Dios, tan antoy naaralan tayod satan?

7 Sakey labat so kinerew na saray Levita ed satan ya pikakasi. Diad bandad sampot na pikakasi ra ya nabasad bersikulo 32 et oniay kerew da: “Natan sirin, Dios mi, a baleg, a makapanyari, tan makapataktakot a Dios, ya unoren mo so sipan tan abig na linawa, agkomon ompatnag a melag ed arap mo so amin ya irap a sinmabi ed sikami, ed saray ar-ari mi, ed saray prinsipe mi, tan ed saray saserdote mi, tan ed saray atateng mi, tan ed amin a baley mo, nanlapu ed panaon na saray ar-ari ed Asirya angga ed sayan agew.” Maabig no aligen tayoy alimbawa na saray Levita. Idayew tan pisalamatan tayo ni Jehova ed saray pikakasi tayo antis tayon onkerew.

PANGIDAYEW ED MAGLORIAN NGARAN NA DIOS

8, 9. (a) Panon so mapaabeban impangigapo na saray Levita ed pikakasi ra? (b) Anton duaran ehersito o armada ed tawen so mapatnag ya tutukoyen na saray Levita?

8 Anggaman imparaan dan maong so pikakasi ra, mapaabeba iray Levita tan inisip dan agmagenap iray salitan inusar da pian niiter so dayew ya kanepegan nen Jehova. Kanian inggapo day pikakasi ra parad amin ya Israelita diad mapaabeban kerew ed si Jehova: “Bendito komon so ngaran mo a magloria, a sikato so nitandoro ed labas na amin a pamendito tan panangidayew.”—Neh. 9:5.

9 Oniay katuloyan na pikakasi ra: “Sika si Jehova, sika lambengat a saksakey; sika ginawam so tawen, say tawen na tawtawen, pati amin ya ehersito [odino armada] ra, say dalin tan amin a bengabengatla ya wala ed sikato, saray dayat tan amin ya wala ed sikara, tan yagel mo ra ya amin; et say ehersito ed tawen igalang da ka.” (Neh. 9:6) On, si Jehova so amalsa ed interon uniberso a walaan na baleg ya armada, saray agnabilang ya galaxy na bibitewen. Makapadinayew met so impamalsa tod amin ya karga na balibalin planeta tayo tan say makapakelkelaw ya pakayari na satan ya pansiansiaey bilay na nanduruman pinalsa a sarag day manparakel. Amin iraya et naiimatonan na amin ya masanton anghel na Dios ya adeskribe met bilang “ehersito na tawen.” (1 Ara. 22:19; Job 38:4, 7) Mapaabeban gagawaen na saray anghel so linawa na Dios diad panutulong dad saray makasalanan a totoo ya “manawir na kilalaban.” (Heb. 1:14) Talagan alay abig ya alimbawa iray anghel ed sikatayo diad nankakasakey a panaglingkor ed si Jehova, a singa armadan nipasal ya maong!—1 Cor. 14:33, 40.

10. Antoy naaralan tayod impideneng na Dios ed si Abraham?

10 Kayari na satan, sinalambit na saray Levita so impideneng na Dios ed si Abram. Sinalatan nen Jehova so ngaran to na Abraham, a say labay ton ibaga et “ama na amayamay,” anggano 99 años to la tan  anggapo ni anak da nen Sarai. (Gen. 17:1-6, 15, 16) Impromisa met na Dios ed si Abraham a tawiren na bini to so dalin na Canaan. Oniay imbaga na saray Levita no panon a tinoor nen Jehova itan: “Sika si Jehova a Dios, a pinilim si Abram, tan sikato so inyakar mo ed paway a nanlapu ed Ur na saray Caldeo, tan initer mo ed sikato so ngaran ya Abraham, tan aromog mo so puso to a matoor ed arap mo, tan akisipan ka ed sikato ya iter mo so dalin na Cananeo, . . . pian sikato so iter to ed bini to, tan sinumpal mo so saray salitam; ta sika so matunong.” (Neh. 9:7, 8) Mabetbet ya nalilingwanan na totoo so impromisa da. Balet sarag tayon aligey Jehova no gawaen tayoy anggaay nayarian tayon toorey impromisa tayo.—Mat. 5:37.

PANNODNONOT ED SARAY GINAWA NEN JEHOVA

11, 12. Anto so labay ya ibaga na ngaran ya Jehova tan panon iyan apatnagan diad impideneng tod saray ilalak nen Abraham?

11 Say labay ya ibaga na ngaran ya Jehova et “Pagmaliwen To.” Tuloytuloy ya mankikimey si Jehova pian toorey impromisa to. Sankapatnagan itan ed samay impideneng tod saray ilalak nen Abraham nen naaripen irad Ehipto. Diad saman et singa imposiblin nibulos ira tan manayam ed Insipan a Dalin. Balet tuloytuloy ya ginawa na Dios so kaukolan pian natoor so sipan to kanian apaneknekan ton sikatoy makanepegan ya natawag ed maglorian ngaran ya Jehova.

12 Oniay karga na pikakasin insulat nen Nehemias nipaakar ed si Jehova: “Ninengneng mo so kairapan na saray atateng mi ed Ehipto, tan dinengel mo so akis da ed abay na Ambalanga a Dayat, tan angipatnag ka na tantanda tan makapakelkelaw ed Faraon, tan ed amin ya ariripen to, tan ed amin a baley ed dalin to; ta antam nen saman a nanagamil ira a mapasirayew sumpa ed sikara, tan akagamor ka na ngaran, singa sayan agew. Et inapag mo so dayat ed arap da, dia ed ontan a linmabas ira ed pegley na dayat ed amaga a dalin; et saray anguusil ed sikara imbantak mo ed saray kaaralman, singa sakey a bato ed dalem na makapanyari a danudanum.” Insan oniay katuloyan na pikakasi ra nipaakar ed arum nin ginawa nen Jehova parad totoo to: “Pinatulok mo ed arap da so saray manaayam ed dalin na Cananeo . . . Et inala ra so saray kinutaan a syudad, tan say mataba a dalin, tan kinayarian da so saray abung a napno na amin a maong a bengabengatla, bobobobon a pinanday, kaubasan, tan kaoliboan, tan manbunga a kiekiew ed daakan. Dia ed ontan angan ira, tan napsel ira, tan nagmaliw ira a mataba, tan nanliket ira ed saray baleg a kaabigan mo.”—Neh. 9:9-11, 24, 25.

13. Panon ya intarya nen Jehova so espiritual a pankaukolan na saray Israelita, balet antoy ginawa ra?

13 Dakel ni ray ginawa nen Jehova pian sumpaley gagala to. Alimbawa, kapaway na saray Israelita ed Ehipto, intarya toy espiritual a pankaukolan da. Oniay imbaga na saray Levita ed pikakasi ra: “Linmasor ka met ed tapew na palandey Sinai, tan akisalita ka ed sikara a nanlapu ed tawen, tan initdan mo ra na maptek ira a panguksoyan, tan matua a katunongan, maong ira a pananontonan tan ganggan.” (Neh. 9:13) Binangatan nen Jehova iray totoo to pian makanepegan iran natawag ed masanton ngaran to bilang tomatawir na Insipan a Dalin, balet ta nilingwanan day naaralan da.—Basaen so Nehemias 9:16-18.

KAUKOLAY DISIPLINA

14, 15. (a) Panon ya impanengneng nen Jehova so panangasi ed makasalanan ya totoo to? (b) Antoy naaralan tayod impideneng na Dios ed sikara?

14 Diad pikakasi na saray Levita et abitla so duaran kasalanan na saray Israelita kayari dan impromisa ya unoren day Ganggan na Dios diad Palandey Sinai. Lapud saraman ya kasalanan da, makanepegan iran ompatey. Balet oniay impangidayew na saray Levita ed si Jehova diad pikakasi ra: “Ed dakerakel  a panangasim agmo ra inkaindan ed kalawakan. . . . Apataplo a taon a tinaganom ira . . . Ag-ira kinmulang na bengatla; saray kawes da ag-ira dinmaan, tan saray sali ra ag-ira linmarag.” (Neh. 9:19, 21) Diad panaon tayo, itatarya met nen Jehova so amin ya nakaukolan tayo pian makapanmatoor tayod sikato. Agtayo komon aaligen iramay nilibon Israelita ya inatey ed kalawakan lapud ag-ira tinmulok tan anggapoy pananisia ra. Diad tua, “nisulat iraya bilang pasakbay ed sikatayo ya asabian na anggaan na saray sistema na mundo.”—1 Cor. 10:1-11.

15 Makapaermen ta agnanmatoor iramay Israelitan akaloob ed Insipan a Dalin. Akibiang irad imoral ya panagdayew ed dirios na saray Canaanita tan imbagat da ni ingen iray anak da. Kanian inabuloyan nen Jehova ya pairapen ira na saray kaabay dan bansa. Balet nen nagbabawi ra, sikaray mapangasin pinerdona nen Jehova tan inlaban to rad saray kalaban da. Aminpigapiga itan ya agawa. (Basaen so Nehemias 9:26-28, 31.) Oniay impatua na saray Levita: “Intepel mo ra ed saray dakel a taon, tan nantasi ra sumpa ed sikara lapu ed espiritum ed panamegley na saray propetam, anggan ontan ag-ira dinmengel. Kanian initer mo ra ed lima na saray baley ed dalin.”—Neh. 9:30.

16, 17. (a) Kapawil da manlapud Babilonia, antoy resulta nen aglamet inunor na saray Israelita si Jehova? (b) Antoy inamin na saray Israelita tan antoy insipan dan gawaen?

16 Anggan sanen kapawil da manlapud Babilonia, aglamet inunor na saray Israelita si Jehova. Antoy resulta? Oniay katuloyan na pikakasi na saray Levita: “Nia, ariripen kami ed sayan agew, tan no nipaakar ed dalin ya initer mo ed saray atateng mi a kanen da so bunga to tan say abig to, nia ariripen kami ed sikato. Et sikato mangiter na dakel a munat ed saray ar-ari ya impasen mo ed sikami nisengeg ed saray kasalanan mi . . . tan wala kami ed baleg a kaermenan.”—Neh. 9:36, 37.

17 Kasin parad saray Levita et aliwan makatunongan so Dios lapud inabuloyan ton napairap iray totoo to? Andi. Oniay inamin da: “Sika so maptek dia ed amin a sinmabi ed sikami; ta nanagamil ka a matoor, balet nanggawa kami a siuuges.” (Neh. 9:33) Insan sinampotan da iyan pikakasi panamegley na impapuson sipan ya bilang nasyon et unoren da lay Ganggan na Dios. (Basaen so Nehemias 9:38; 10:29) Kayari na satan, inggawaan da itan na dokumento ya tinatakan na 84 ya Judion lider.—Neh. 10:1-27.

18, 19. (a) Antoy kaukolan tayo pian makapambilay tayod balon mundo na Dios? (b) Antoy nepeg ya itultuloy tayon ipikasi, tan akin?

18 Kaukolan tayo met so disiplina nen Jehova pian makanepegan tayon manbilay ed matunong a balon mundo to. Oniay intepet nen apostol Pablo: “Wala ta’y anak ya agdidisiplinaen na ama to?” (Heb. 12:7) Nipanengneng tayo ya aawaten tayoy panangiwanwan na Dios no matoor itayon manlilingkor tan aabuloyan tayoy espiritu ton mangipetek ed sikatayo. Tan no akagawa tayoy seryoson kasalanan, makaseguro tayo ya perdonaen itayo nen Jehova no talagan magbabawi itayo tan mapaabeba tayon awatey disiplina to.

19 Magano lan manggawa si Jehova na mas makapadinayew iran bengatla nen say samay impangiliktar tod saray Israelita ed Ehipto. Diad satan et naamtaan na amin no panon kabaleg so pakapanyari to. (Eze. 38:23) Tan singa saramay Israelita nensaman ya anawir ed Insipan a Dalin, amin a Kristianon manmatoor ed panagdayew dad si Jehova et seguradon tawiren day bilay diad matunong a balon mundo to. (2 Ped. 3:13) Alay abig itan ya ilalo tayod arapen kanian itultuloy tayo komon ya ipikasi a napasanto so maglorian ngaran na Dios. Diad onsublay ya artikulo et aralen tayoy sakey nin pikakasi ya makatulong ed sikatayon nagawaan iray nakaukolan pian nagamoran tayoy panamendisyon nen Jehova, natan tan diad andi-angga.