Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara diad Pilipinas

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara diad Pilipinas

SAMPLORAN taon lay apalabas, say sanasawan si Gregorio tan Marilou ya manga 30 años dad saman, et payunir diad Manila tan full-time met iran mantratrabaho. Aliwan mainomay itan balet ta nasasarag da. Insan a-promote ya manager si Marilou ed bangko ya pantratrabahoan to. “Balibali trabaho mi kanian mainaway bilay mi,” so kuan to. Diad tua, baleg so naaalmo dan kuarta kanian nandesisyon iran manpaalagey na dream house da diad balibalin lugar ya manga 19 kilometro so kaarawi tod Manila. Angontrata ira na kompanyan mangipaalagey tan bayaran da itan ya binulan diad loob na samploran taon.

“SINGAK TATAKEWAN SI JEHOVA”

Oniay istorya nen Marilou: “Nanaupot so oras tan biskeg kod balon trabahok kanian kinmapuy so seseg kod espiritual. Singak tatakewan si Jehova.” Imbaga to: “Agko la niiiter ed si Jehova so panaon ya insipan kon panlingkor ed sikato.” Agmaliket si Gregorio tan Marilou ed situasyon da kanian aminsan et apantongtongan day direksion na bilay da. Imbaga nen Gregorio: “Labay mi manggawa na  pananguman, balet agmi amta no antoy gawaen mi. Nantongtongan mi no panon min mas nausar so bilay mi pian lingkoray Jehova, lalo la ta anggapoy anak mi. Kinerew mi panangigiya nen Jehova.”

Diad saman et wala ray nadngel dan paliwawa nipaakar ed panlingkor ed lugar ya mas baleg so pankaukolan parad manangipalapag. “Alikna mi ya sarayan paliwawa so ebat nen Jehova ed pikakasi mi,” so kuan nen Gregorio. Nampikasi iran sanasawa ya naaruman komoy pananisia ra pian makpel iran makapandesisyon na duga. Say sakey balet ya makasbel ed sikara et amay ipapagawa ran abung. Abayaran da lay taloy taon. Antoy gawaen da? Imbaga nen Marilou: “No agmi sumpaley kontrata, naperdi la may imbayar mi—baleg la man a kuarta! Inisip mi balet ya sayan desisyon so pakanengnengan no kasin say iyuuna mi et say labay nen Jehova odino say labay mi.” Sankanonot da imay imbaga nen apostol Pablo ya ‘agda nepeg a kawkawanan iray naandi.’ Kanian agda la intuloy imay pampapagawa ray abung, inmekal irad trabaho da, inlako day dakel ya kayarian da, tan linma rad arawin lugar diad isla na Palawan, manga 480 kilometro so kaarawi tod Manila.—Fil. 3:8.

‘NAARALAN DA SO SEKRETO’

Antis ya inmalis si Gregorio tan Marilou, imparaan day sarili dad simplin bilay, balet mas ni nen say inisip da so asabian dad teritorya da. “Abigla ak,” so kuan nen Marilou. “Anggapoy kuryente tan mairap so bilay. Imbes ya i-switch mi labat so rice cooker, manbelang kami ni kiew pian walay itungo. Nami-miss koy onlad mall, mangan ed paway, tan arum ni ya walad syudad.” Balet lanang dan sankanonot no akin ya linma rad man, tan ag-abayag et akapan-adjust met la ra. Imbaga nen Marilou: “Natan et nai-enjoy koy dakep na kaliberliber, pati ray maliwliwawan bitewen no labi. Tan siempre, balibali liknaan mi no nanenengneng mi liket na saray totoon napupulongan mi. Legan min manlilingkor dia, ‘naaralan mi sekreto’ no panoy manbilay ya kontento.”—Fil. 4:12.

“Anggapo lay makapiparad liket ya nanengneng so espiritual ya iyaaligwas na kongregasyon. Mas aliklikna mi ya walay kana na bilay mi.”—Gregorio tan Marilou

Oniay imbaga nen Gregorio: “Nen sinmabi kami dia, apatpatira ni labat so Tasi. Malikeliket ira nen wala ak lan manpaliwawa kada simba tan siak so manggigitara diad panangansion ed aral.” Diad loob na sakey taon, asubaybayan da no panon ya sayan melag a grupo et nagmaliw ya kongregasyon a 24 so manangipalapag. Inkuan nen Gregorio: “Natetenyeg so liknaan mi lapud panangaro na sayan kongregasyon.” Natan, no pawilen day masulok ya anemiran taon ya impanlingkor dad sayan arawin lugar, oniay nibaga ra: “Anggapo lay makapiparad liket ya nanengneng so espiritual ya iyaaligwas na kongregasyon. Mas aliklikna mi ya walay kana na bilay mi.”

 “‘ATAWAYAN TAN ANENGNENG KO YA SI JEHOVA ET MAONG’!”

Diad Pilipinas, ngalngali 3,000 ya agagi so linmad lugar ya balbaleg so pankaukolan parad manangipalapag. Manga 500 ed sikara et single ya sister. Sakey ed sikara si Karen.

Karen

Si Karen ya manga 25 años to natan et binmaleg ed Baggao, Cagayan. Sanen tinedyer ni, nononoten to lan palaknaben so ministeryo to. Imbaga to: “Amtak ya antiktikey lay nakekeran panaon tan kaukolan ya naamtaan na amin a totoo so mensahe na Panarian, kanian labay koy manlingkor ed lugar ya mas kakkaukolan iray managpulong.” Anggano wala ray kapamilya ton mangokombinsid sikato ya mankolehyo imbes ya manpulong ed arawin lugar, kinerew toy panangigiya nen Jehova. Sikatoy akitongtong met ed saramay manlilingkor ed sakey ya nisulinek a lugar. Nen 18 to la, linmad nisulinek ya lugar ya manga 64 kilometro so kaarawi tod abung da.

Say teritorya na samay melag a kongregasyon ya susuportaan nen Karen et nipalandey ya lugar ya asingger ed Pacific Ocean. Nanonotan nen Karen: “Manlapud Baggao, pian makasabi ak ed balon kongregasyon ko, manakar kami taloy agew, ontatdang tan onepas kamid kapalandeyan tan masulok ya 30 beses kamin ombaliw ed ilog.” Inyarum to ni: “Wala ray iyaaralan koy Biblia ya kaukolan ko ni manakar na anemiran oras, tan diman ak la miugip, insan kaimbuasan et manakar ak lamet na anemiran oras pasempet.” Sulit kasi pansasagpot to? “No maminsan, ansakit la ray salisalik, balet,” so manimimis ya inyarum nen Karen, “walay 18 ya iyaaralan ko. ‘Atawayan tan anengneng ko ya si Jehova et maong’!”—Sal. 34:8.

“NAARALAN KOY MANMATALEK ED SI JEHOVA”

Sukhi

Antoy amakiwas ed si Sukhi, sakey a single sister a masulok ya 40 años to tan tagad United States, ya onlad Pilipinas? Nen 2011, sikatoy inmatendid sirkiton asemblea ya ditan et walay sanasawan ininterbyu. Inistorya da no panon dan inlako so dakel ed saray kaykayarian da pian makaonla rad Mexico tan ontulong ed panagpulong diman. “Lapud saman ya interbyu,” so kuan nen Sukhi, “ninonot ko ray kalat ya agko nin balot ninonot nensaman.” Si Sukhi et nanlapud pamilyay Indian, tan nen naamtaan to ya kakkaukolay tulong ed Pilipinas pian napulongan iray Punjabi ditan, nandesisyon ya onla pian ontulong. Wala ta ray linmesan subok?

“Mairap manayay mandesisyon no antoy ilako tan ag-ilako,” so kuan nen Sukhi. “Tan kayari 13 taon ya komportable bilay kod apartment ko, akiayam ak ya agano ed saray kanayon ko. Aliwan  mainomay balet akatulong itan pian niparaan koy sarilik ed simplin bilay.” Anto ray subok kasabi tod Pilipinas? “Antakotakot ko ray kurongkurong ya insekto tan mailiw ak—aratan so nilabanan ko. Naaralan koy manmatalek ed si Jehova ya lalo!” Sulit kasi inyalis to? Oniay manimimis ya imbaga to: “Say kuan nen Jehova, ‘Subok yo ak no agko ikalbo ed sikayo so bendisyon.’ Apaneknekan kon tua iratan a salita sanen walay unabung ya say kuan tod siak et, ‘Kapigay ipawil mo ey? Ta dakel ni tepet ko.’ Malikeliket ak ta natutulongan ko ray totoon narasan ed espiritual!” (Mal. 3:10) Inyarum ni nen Sukhi: “Say talagan sankairapan et nen mandedesisyon ak no kasin onla ak. Balet nen akapandesisyon ak la, makapadinayew ta si Jehova lay angasikasod amin parad siak.”

“ALABANAN KOY TAKOT KO”

Si Sime, brother ya walay asawa to tan natan et asingger lan man-40 años, et nan-abroad nensaman diad Middle East. Baleg so sueldo tod man. Legan ton wadman, sikatoy apakiwas ya iyuna si Jehova lapud panamaseseg na manangasikaso na sirkito tan ed paliwawa na membro na Mananguley ya Ulop. “Balet natatakot ak no iisipen kon onekal ak ed trabahok,” so kuan nen Sime. Anggaman ontan, nan-resign si Sime tan pinmawil ed Pilipinas. Natan, si Sime tan say asawa ton si Haidee et manlilingkor ed Davao del Sur, lugar ed Mindanao ya kakkaukolan so managpulong lapud baleg ya maong so teritorya. “No pawilen koy apalabas,” so kuan nen Sime, “misalsalamat ak ta alabanan koy takot ko ya naandiay trabaho tan inyunak si Jehova. Anggapo lay makapiparad liket ya naliknam no gawaen moy anggaay nayarian mo parad si Jehova!”

Sime tan Haidee

“MALIKELIKET KAMI!”

Sanen naamtaan di Ramilo tan Juliet, sanasawan payunir ya masulok a 30 años, ya walay kongregasyon ya manga 30 kilometro so kaarawi tod abung da ya mankaukolay tulong, namboluntaryo iran onsuporta. Kanian kada simba, anggano onuuran, aka-motor iran onlad saman ya kongregasyon pian miaral tan manpulong. Anggano matagtag so dalan tan wala ray hanging bridge ya dalanan da, maliket ira ta pinalaknab day ministeryo da. Imbaga nen Ramilo: “Labinsakey so iyaaralan mi! Tua, kaukolay sakripisyo ed panlingkor ed lugar ya baleg so pankaukolan, balet lapud saya et malikeliket kami!”—1 Cor. 15:58.

Juliet tan Ramilo

Labay mo nin naamtaan no panoy panlingkor ed lugar ya mas baleg so pankaukolan parad managpulong, diad bansam o diad arum a bansa? No on, mitongtong kad manangasikaso na sirkito yo, tan basam so artikulon “Sarag Mo Kasi Onlad ‘Macedonia’?” diad Agosto 2011 ya Ministeryo Tayo ed Panarian.