Onlad karga

Onlad saray karga

‘Manpaaripen ed si Jehova’

‘Manpaaripen ed si Jehova’

“Agkayo manngingiras ed saray kimey yo. . . . Manpaaripen kayo ed si Jehova.”—ROMA 12:11.

1. Antoy iisipen na totoo nipaakar ed panagpaaripen, tan akin ya duma itan ed samay walad Roma 12:11?

SAY pagmaliw ya aripen na Dios et baleg so pidumaan tod iisipen na totoo ya panagpaaripen. Parad sikara, say aripen et papairapen, aabusoen, tan mamaltratoen. Balet diad pinuyanan a Salita na Dios, sarag na sakey a Kristiano so maliket a manlingkor ed sakey ya maaron Katawan. Diad tua, nen imbaga nen Pablo ed saray Kristiano nen inmunan siglo ya ‘manpaaripen irad si Jehova,’ papasesegen to ran manlingkor ed Dios lapud aro. (Roma 12:11) Anto iyan klase na panagpaaripen? Antoy gawaen tayo pian ag-itayo magmaliw ya aripen nen Satanas tan say mundo to? Tan anto ray bendisyon no matoor itayon manlingkor bilang aripen nen Jehova?

“INAROK SI KATAWAN KO”

2. (a) Akin et nayarin ag-awaten na aripen ya Israelita so pankanawnawa ton nibulos? (b) No patebengan na sakey ya aripen so layag to, antoy ipapanengneng na satan?

2 Diad samay Ganggan ya inter na Dios ed Israel, natalosan tayo no anton klase na panagpaaripen so kakaukolanen ed sikatayo nen Jehova. Say sakey ya Hebreon aripen et kaukolan ya ibulos diad komapiton taon na panlilingkor to. (Exo. 21:2) Balet no talagan inaro toy katawan to tan labay toy mantultuloy ya manlingkor, angiter si Jehova na balibalin probisyon. Yakar na katawan so aripen ed puerta odino diad lusek na puerta tan tebengan toy layag to. (Exo. 21:5, 6) Akin et gawaen to itan? Diad Hebreon lenguahe, say uusaren ya salita parad katutulok et mikonektaan ed idengel tan italineng. Kanian no patebengan na sakey ya aripen so layag to, sikatoy mabulos ya mantultuloy ya matulok a manlingkor ed katawan to. Singa met itan nen indedika tayoy bilay tayod si Jehova—imbaga tayon mabulos itayon ontulok ed sikato lapud inaro tayo.

3. Akin ya indedika tayod Dios so bilay tayo?

3 Nen nampabautismo tayo, nandesisyon tayon manlingkor ed si Jehova odino magmaliw ya aripen to. Indedika  tayoy bilay tayo lapud labay tayon tuloken si Jehova tan gawaey linawa to. Anggapoy amilit ed sikatayo. Anggan saray kalangweran et nabautismoan labat no mandesisyon iran mismo ya idedikay bilay dad si Jehova, aliwan pian paliketey atateng da. Ginawa tayo itan lapud inaro tayoy Katawan tayon walad tawen, si Jehova. Oniay insulat nen apostol Juan: “Saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo iray ganggan to.”—1 Juan 5:3.

BULOS, BALET ARIPEN

4. Antoy kaukolan tayon gawaen pian magmaliw itayon ‘ariripen na inkatunong’?

4 Misalsalamat itayon maong ed si Jehova ta nanggaway paraan pian magmaliw itayon aripen to! Lapud pananisia tayod dondon bagat na Kristo, nibulos itayod panangaripen na kasalanan. Anggan aliwa tayo nin perpekto, mabulos itayon manpapasakop ed si Jehova tan si Jesus. Impaliwawa iya nen Pablo diad sakey ed saray pinuyanan ya sulat to: “Ipasen yoy inkasikayo ya inatey la nipaakar ed kasalanan balet ta mabilay nipaakar ed Dios diad panamegley nen Kristo Jesus.” Insan oniay impasakbay to: “Agyo ta amta a no iyaarap yoy inkasikayo ed siopaman bilang ariripen ya ontutulok ed sikato et ariripen to kayo lapud tutuloken yo, balanglan nipaakar ed kasalanan a mangitonton ed ipapatey odino nipaakar ed katutulok a mangitonton ed inkatunong? Balet salamat ed Dios ta aliwa kayo lan ariripen na kasalanan noagta impapuso yo la natan a tutuloken itan a klase na bangat ya inyawat ed sikayo. On, lapud nibulos kayo la ed kasalanan, ariripen kayo la na inkatunong.” (Roma 6:11, 16-18) Imanoen ya binitla na apostol so ‘impapuson katutulok.’ Kanian nen indedika tayod si Jehova so bilay tayo, nagmaliw itayon ‘ariripen na inkatunong.’

5. Antoy kaukolan tayon labanan, tan akin?

5 Balet walay duaran kaukolan tayon labanan pian natoor tayoy dedikasyon tayo. Say unona et say ag-inkaperpekto ya nilabanan met nen Pablo. Insulat to: “Diad inkatook et panlikliketan koy ganggan na Dios, balet nanenengneng ko ed laman ko so sananey a ganggan a misusumlangan ed ganggan na nonot ko tan itotonton to ak a magmaliw ya aripen na ganggan na kasalanan a walad laman ko.” (Roma 7:22, 23) Atawir tayo met itan ya ag-inkaperpekto kanian kaukolan tayon tuloytuloy ya labanan so pilalek na laman tayo. Oniay impaseseg nen apostol Pedro ed sikatayo: “Manbilay kayo bilang bulos a totoo, ingen ta pansiansia yo so kawayangan yo, aliwan bilang bulag ed kaugsan, noagta bilang ariripen na Dios.”—1 Ped. 2:16.

6, 7. Antoy gagawaen nen Satanas pian magmaliw ya singa makapaingganyo iyan mundo?

6 Say komadua ya kaukolan tayon labanan et sayan mundo ya kontrolado na saray demonyo. Si Satanas so manguuley ed mundo, tan pupuntiryaen to itayo pian deraley katooran tayod si Jehova tan si Jesus. Labay ton magmaliw itayon ariripen to kanian tutuksoen to itayon magmaliw a kabiangay mundo to. (Basaen so Efeso 6:11, 12.) Say sakey ya paraan et gagawaen ton singa balibali tan makapaingganyo iyan mundo. Balet oniay impasakbay nen apostol Juan: “Siopaman a mangaaro ed mundo et anggapoy panangaro to ed Ama; ta say amin a walad mundo—say pilalek na laman tan say pilalek na mata tan say panangipangta na sakey ed saray kaykayarian to ed bilay—et agmanlalapud Ama, noagta manlalapud mundo.”—1 Juan 2:15, 16.

7 Diad interon mundo, pilalek na totoo so onyaman. Papanisiaen nen Satanas iray totoo ya no makuarta ira, maliket ira. Amayamay so shopping mall. Diad saray advertisement, iingganyoen da ray totoon nawalaay dakel ya gamit tan manrelaks. Singa bilang, wala ray travel agency ya mangiyoopresi na pampasyar ed balibali tan nikadkaduma iran lugar,  balet ta kaslakan a say nakaibam et saray totoon minumundoy kanonotan da. On, apaliberan itayo na saray opresin “paaligwasey” kabibilay tayo—balet unong ed estandarte na mundo.

8, 9. Antoy posiblin nagawad sikatayo, tan akin a mapeligro itan?

8 Nen inmunan siglo, pinasakbayan nen apostol Pedro iramay Kristianon naiimpluensyaan lay panmoria na mundo. Inkuan to: “Ipapasen dan liket so pamepenek da ed saray pilalek na laman da diad kaagwan. Sikaray matik tan mantsa, a panliliketan dan palikdoen so arum diad panamegley na saray palson bangat da legan iran midudungo ed sikayo. Ta sasalitaen da iray anggapoy kakanaan a panaglastog, tan diad panamegley na saray pilalek na laman tan anggapoy-baing iran ugali et iingganyoen da iramay ompapaliis la ed totoon manggagawa na mauges. Isisipan da ed saratan so kawayangan balet ta sikaran mismo et ariripen na inkabulok. Ta say sakey a too et aripen na siopaman a walaay pakauley ed sikato.”—2 Ped. 2:13, 18, 19.

9 No peneken tayoy “pilalek na mata” tayo, agtayon balot nawalaay kawayangan. Imbes, magmaliw itayon aripen na agnanengneng ya katawan na sayan mundo, si Satanas a Diablo. (1 Juan 5:19) Talagan posible ya magmaliw itayon aripen na materyalismo. No nagawa itan, mairap so makalukpos.

SAY MAKAPNEK YA KURSO

10, 11. Siopa ra natan so pupuntiryaen nen Satanas, tan akin et naiirapan irad saray edukasyon na mundo?

10 Singa samay ginawa tod Eden, pupuntiryaen met nen Satanas natan iray daiset ni eksperiensya ra. Say labalabay ton biktimaen et saray kalangweran. Agmaliket si Satanas no say sakey a kalangweran odino siopaman et mandesisyon ya manpaaripen ed si Jehova. Labay ton deralen so debosyon tan katooran na amin ya angidedikay bilay dad si Jehova.

11 Diad samay abitla ed gapo, no patebengan na aripen so layag to, ansakit balet naandi lanlamang. Kayari to et wala lay permanentin marka ya pakanengnengan na desisyon ton mansiansiad katawan to. Mipadpara, nayarin mairap o ansakit parad sakey ya kalangweran so pampili na kurson midumaan ed saray kaedaran to. Papanisiaen nen Satanas iray totoo ya magmaliw iran maliket no walay atagey ya propesyon dad mundo to. Balet kaukolan ya tandaan na saray Kristiano ya mas importante so pamenek ed espiritual ya pankaukolan da. Oniay imbangat nen Jesus: “Maliket iramay manonot ed  espiritual a pankaukolan da.” (Mat. 5:3) Indedika na saray Kristiano so bilay da pian gawaey linawa na Dios, aliwan si Satanas. Maliket dan babasaen tan dadalepdepen so ganggan nen Jehova diad agew tan labi. (Basaen so Salmo 1:1-3.) Balet diad maslak a kurso ed eskuelaan natan, ngalngali anggapo lay panaon na sakey ya lingkor nen Jehova parad panagdalepdep tan pamenek ed espiritual ya pankaukolan to.

12. Antoy kaukolan ya desisyonan na saray kalangweran natan?

12 Nayarin pabelatan na sakey ya katawan ed sayan mundo so sakey ya Kristianon aripen. Diad inmunan sulat nen Pablo ed saray taga Corinto, intepet to: “Kasin sakey kan aripen sanen atawag ka?” Insan to insimbawa: “Agmo pampapagaan itan; balet no nayarian mo met so magmaliw a bulos, anamot mo so pankanawnawa.” (1 Cor. 7:21) Siempre mas maong so nibulos nen say pabelatan na sakey ya katawan ed sayan mundo. Diad dakel ya bansa natan, walay kakaukolanen ya karukey na taon ya paneskuela. Kayari to et sarag na saray estudyante so mandesisyon no kasin mangala ni ray kaaruman ya edukasyon. No say sakey a Kristiano et mangala na kurso pian nawalaan na propesyon ed sayan mundo, nayarin aliwa lan bulos ya makapanlingkor ya full-time.—Basaen so 1 Corinto 7:23.

Siopan katawan so panlingkoran mo?

ATAGEY YA EDUKASYON O SANKAABIGAN YA EDUKASYON?

13. Anton klase na edukasyon so mausa-usar ed saray lingkor nen Jehova?

13 Pinasakbayan nen Pablo iray Kristiano ed Colosas: “Manalwar kayo: ompan walay mamatit ed sikayo ya usaren toy minumundon karunongan tan maapan panagpalikdo unong ed tradisyon na totoo, unong ed inuugaw iran bengatla ed mundo tan aliwan unong ed si Kristo.” (Col. 2:8) Say “minumundon karunongan tan maapan panagpalikdo unong ed tradisyon na totoo” et mapatpatnag ed kanonotan ya ikakayat na dakel ya de-aral. Say atagey ya edukasyon a napno na onia ran bangat et kaslakan ya agmangiiter ed saray estudyante na praktikal ya abilidad a kaukolan ed inagew-agew a panagbilay. Dia balet ed saray lingkor nen Jehova, say pipilien dan edukasyon et samay makatulong ed sikaran nawalaan na abilidad ya nausar dad pambilay a simpli pian makapanlingkor irad Dios. Iyaaplika da imay simbawa nen Pablo ed si Timoteo: “Diad tua et baleg a pakagunggonaan so maridios a debosyon daput no pasaragen tayo no antoy walad sikatayo. Kanian, no walay naakan tan ikawes tayo, mankontento tayo la ed saratan.” (1 Tim. 6:6, 8) Imbes ya mangala ira na atagey ya propesyon pian walay nisulat dan titulo diad ngaran da, akapokus iray tuan Kristiano ed sigpot ya pibibiang  ed ministeryo pian natulongan day arum ya magmaliw a disipulo nen Jesus.—Basaen so 2 Corinto 3:1-3.

14. Unong ed Filipos 3:8, antoy panmoria nen Pablo ed pribilehyo ton magmaliw ya aripen na Dios tan Kristo?

14 Imanoen so alimbawa nen apostol Pablo. Sikatoy imbangat nen Gamaliel, sakey a managbangat na Judion Ganggan. Say edukasyon nen Pablo et miparad edukasyon ed unibersidad natan. Balet antoy panmoria nen Pablo ed satan nen inkompara tod pribilehyo ton magmaliw ya aripen na Dios tan Kristo? Insulat to: “Ipapasen ko . . . so amin a bengatla bilang anggapoy kakanaan nisengeg ed mabmablin pikakabat ed si Kristo Jesus a Katawan ko.” Insan inyarum to: “Nisengeg ed sikato et agko kawkawanan a naandi so amin a bengatla tan impasen ko iratan bilang dakerakel a dutak, ta pian nagamoran koy Kristo.” (Fil. 3:8) Satan ya imbaga nen Pablo et makatulong ed saray kalangweran a Kristiano tan saray ateng dan matakot ed Dios pian makapanggawa ray dugan desisyon diad pampili na edukasyon. (Nengnengen iray litrato.)

MINABANG ED SANKAABIGAN YA EDUKASYON

15, 16. Anton edukasyon so itatarya na organisasyon nen Jehova, tan antoy gagala na satan?

15 Antoy situasyon ed dakel ya kolehyo tan unibersidad ed mundo? Agta no maminsan et ditan so panlalapuay panagrebelde ed gobierno tan arum nin autoridad? (Efe. 2:2) Balet say organisasyon nen Jehova et mangitatarya na sankaabigan ya edukasyon diad mareen ya Kristianon kongregasyon. Kada simba et minanabang itayon amin ed Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo. Insan wala ray espisyal ya kurso parad saray balolakin payunir (Bible School for Single Brothers) tan parad saray sanasawan payunir (Bible School for Christian Couples). Ontutulong ed sikatayo iratan ya teokratikon edukasyon pian natulok tayoy Jehova, say Katawan tayon walad tawen.

16 Dakel so naromog tayon espiritual iran kayamanan diad Watch Tower Publications Index odino diad Watchtower Library ed CD-ROM. Say manunan gagala na panaaral tayod Biblia et say pangidayew ed si Jehova. Nababangatan itayo no panon tayon natulongan so arum ya mikareenan ed Dios. (2 Cor. 5:20) Insan satan so ontulong ed sikaran ibangat met so arum.—2 Tim. 2:2.

SAY BENDISYON ED ARIPEN

17. Anto ray bendisyon no pilien tayoy sankaabigan ya edukasyon?

17 Diad parabolo nen Jesus nipaakar ed saray talento, akomendaan so duaran matoor ya aripen kanian manliket ira. Manliket met so katawan da kanian inaruman toy kimey ya inmatalek tod sikara. (Basaen so Mateo 25:21, 23.) No pilien tayoy sankaabigan ya edukasyon, magmaliw itayon maliket tan nabendisyonan itayo. Imanoen pay alimbawa nen Michael. Matalino ed eskuelaan kanian sikatoy tinawag na saray maestra to pian pantongtongay paneskuela tod unibersidad. Mankelaw ira ta mas pinili nen Michael so mangala na antikey labat ya vocational course. Balet lapud satan et asuportaan toy pankaukolan to tan akapanpayunir. Kasin magbabawi ed desisyon to? Inkuan to: “Say teokratikon edukasyon ya naawat ko bilang payunir—tan natan bilang elder ed kongregasyon—et agnabayaran. Saray naaawat kon bendisyon tan pribilehyo et agnaparaan na anggan panon karakel ya kuartan naalmok komon. Talagan malikeliket ak ta agko pinili atagey ya edukasyon.”

18. Akin et pilien moy sankaabigan ya edukasyon?

18 Say sankaabigan ya edukasyon et ibabangat tod sikatayoy linawa na Dios tan tutulongan to itayon magmaliw ya aripen nen Jehova. Iikdan to itayoy ilalon ‘nibulos ed impakaaripen ed kabubulok’ anggad magmaliw itayon ‘ananak na Dios a walaan na maglorian kawayangan.’ (Roma 8:21) Manunad amin, naaralan tayoy sankaabigan ya pangipanengneng na panangaro ed Katawan tayod tawen, si Jehova.—Exo. 21:5.