Onlad karga

Onlad saray karga

Onkiwas Unong ed Maaron Pikakasi nen Jesus

Onkiwas Unong ed Maaron Pikakasi nen Jesus

“Ama, . . . igloriam so anak mo, ta pian sikay igloria na anak mo.”—JUAN 17:1.

1, 2. Antoy ginawa nen Jesus parad saray matoor ya apostol to kayari dan sinelebraay Paskua nen 33 C.E.?

AGAWA iya nen labi na Nisan 14, 33 C.E. Labi la ed saman tan kakkasumpal nen Jesus tan saray kakaiba to ya sinelebraan so Paskua, ya angipanonot ed sikara no panon ya inliktar na Dios iray inmunan atateng da ya naaripen ed Ehipto. Balet, walay mas baleg tan ‘andi-anggaan a panangiliktar’ ed saray matoor ya disipulo nen Jesus. Diad ontumbok ya agew et sikatoy pateyen na saray kalaban to. Balet sayan mauges a nagawad Lider da et manresultad panamendisyon. Diad pangiyapay nen Jesus ed bilay to, magmaliw ya posible so kiliktar na totoo manlapud kasalanan tan patey.—Heb. 9:12-14.

2 Pian seguradon agtayo nalingwanan iyan maaron probisyon na Dios, inggapo nen Jesus so balon tinaon ya nodnonoten a kasalat na Paskua. Sikatoy angala na andi-lebaduran tinapay, pinisagpisag to, insan to impasad 11 ya matoor ya apostol to, tan inkuan to: “Saya so mankabaliksay laman ko a nepeg ya iter parad sikayo. Itultuloy yon gawaen iya bilang pakanodnonotan ed siak.” Insan to impasay ambalangan alak tan imbaga to: “Sayan kopa et mankabaliksay balon sipanan a pinaletan na dalak, a nepeg ya iyibung nisengeg ed sikayo.”—Luc. 22:19, 20.

3. (a) Antoy baleg a pananguman kayari impatey nen Jesus? (b) Anto ran tepet so ikonsidera tayo nipaakar ed pikakasi nen Jesus diad Juan kapitulo 17?

3 Asingger lan manampot so daan ya Ganggan a sipanan diad baetan na Dios tan saray Israelita. Nasalatan itan na balon sipanan diad baetan nen Jehova tan saray alanaan a papatumbok nen Jesus. Aglabay nen Jesus ya sikaray magmaliw a singa saray Israelita nensaman ya naapag-apag lapud relihyon tan  kipapasen ed komunidad kanian nababalaw so masanton ngaran na Dios. (Juan 7:45-49; Gawa 23:6-9) Labay ton mankakasakey ira pian nigloria day ngaran na Dios. Antoy ginawa to? Kinerew toy tulong na Ama to diad samay sankarakepan ya pikakasin nabasa na totoo. (Juan 17:1-26; nengnengen so litrato ed gapo na artikulo.) Legan tayon babasaen itan, maabig no isipen tayo irayan tepet: “Kasin inebatan na Dios so pikakasi nen Jesus? Kasin onkikiwas ak unong ed satan?”

SARAY IMPORTANTE ED SI JESUS

4, 5. (a) Antoy naaralan tayod gapo na pikakasi nen Jesus? (b) Antoy ebat nen Jehova ed kerew nen Jesus parad sarili to?

4 Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to iray mabmablin pikakabat a nanlapud Dios anggad lablabi la. Insan tinmangay ed tawen tan oniay impikasi to: “Ama, sinmabi lay oras; igloriam so anak mo, ta pian sikay igloria na anak mo, lapud inter mo ed sikato so pakauley ed amin a totoo, ta pian amin iramay inter mo ed sikato et ikdan toy bilay ya andi-anggaan. . . . Inggloria ta ka diad dalin, a sinumpal koy kimey ya impagawam ed siak. Kanian natan, Ama, igloriam ak ed abay mo a singa ed samay gloria a walad siak sanen wala ak ed abay mo antis na mundo.”—Juan 17:1-5.

5 Imanoen iray importante ed si Jesus diad gapo na pikakasi to. Say manunad sikato et say pangigloriad Ama ton walad tawen, tan ontan met so gapo na modelon pikakasi ya imbangat to: “Ama, napasanto komon so ngaran mo.” (Luc. 11:2) Insan impikasi nen Jesus so pankaukolan na saray disipulo to. Kinerew to ya ‘ikdan to ray bilay ya andi-anggaan.’ Kayari na satan, impikasi nen Jesus so personal a kerew to: “Ama, igloriam ak ed abay mo a singa ed samay gloria a walad siak sanen wala ak ed abay mo antis na mundo.” Inebatan nen Jehova so pikakasi na matoor ya Anak to na mas ni nen say kerew to diad impangiter tod si Jesus na “sakey a ngaran a mas atagtagey nen say ngaran” na amin ya anghel.—Heb. 1:4.

‘KABATEN SO SAKSAKEY A TUAN DIOS’

6. Antoy kaukolan a gawaen na saray apostol pian nagamoran day andi-anggaan a bilay, tan akin ya nibaga tayon agawaan da itan?

6 Impikasi met nen Jesus no antoy nepeg tayon gawaen pian nagamoran tayoy bilay ya andi-anggaan. (Basaen so Juan 17:3.) Imbaga to ya kaukolan tayon itultuloy ya “kabaten” so Dios tan Kristo. Panon? Unona, kaukolan tayon gawaey anggaay nayarian tayo ya aralen so nipaakar ed si Jehova tan say Anak to. Komadua, nepeg tayon iyaplika iray naaralan tayo. Ginawa la iratan na saray apostol nen Jesus ta oniay katuloyan na pikakasi to: “Inter ko ed sikara iray salitan inter mo ed siak, tan inawat da iratan.” (Juan 17:8) Balet ta pian nagamoran day andi-anggaan a bilay, kaukolan dan itultuloy a dalepdepen iray salita na Dios tan iyaplika iratan ed inagew-agew a kabibilay da. Kasin agawaan itan na saray matoor ya apostol anggad impanampot na bilay da diad dalin? On. Nibaga tayo itan lapud permanentin akaukit iray ngaran da diad 12 ya pundasyon a bato na Balon Jerusalem diad tawen.—Apo. 21:14.

7. Antoy labay ya ibaga na “kabaten” so Dios, tan akin et importante itan?

7 No labay tayoy manbilay ya andi-angga, kaukolan tayon “kabaten” so Dios. Antoy labay ya ibaga na satan? Say orihinal ya Griegon salita ya inusar ed satan et ipapatnag ton kaukolan ya tuloytuloy itan a gawaen. Kanian no labay na sakey a “kabaten” so Dios, kaukolan ya tuloytuloy ton aralen so nipaakar ed sikato. Balet say pangabat ed Makapanyarin-amin a Persona  ed uniberso et aliwan basta pangamta labat ed saray kualidad tan gagala to. Kaukolan tayon paaralemey panangaro tayod sikato tan ed saray agagi tayo. Oniay ibabaga na Biblia: “Samay agmangaaro et agto kabat so Dios.” (1 Juan 4:8) Ontan met, kaukolan tayon unoren no labay tayon nakabat. (Basaen so 1 Juan 2:3-5.) Talagan baleg a pribilehyo so nibilang ed saramay kabat day Jehova! Balet singa ed samay agawad si Judas, posiblin nabalang so mabmablin relasyon tayod sikato. Gawaen tayo sirin so anggaay nayarian tayo a pansiansiaen itan pian nagamoran tayoy regalon bilay ya andi-anggaan.—Mat. 24:13.

“NISENGEG ED NGARAN MO”

8, 9. Antoy sankaimportantian ed si Jesus legan na ministeryo to diad dalin, tan anton relihyoson tradisyon so agto labay?

8 Diad samay pikakasi nen Jesus ya akarekord ed Juan kapitulo 17, mapatpatnag ya aralem so panangaro nen Jesus ed saray apostol to, tan sikatayo ran papatumbok to. (Juan 17:20) Balet, kaukolan tayon natalosan ya aliwan say kilalaban tayo so sankaimportantian ed sikato. Say manunan gagala to manlapud gapo ya anggad sampot na ministeryo to diad dalin et say pamasanto tan pangigloria ed ngaran na Ama to. Singa bilang, nen ipapaliwawa nen Jesus diad sinagoga ed Nazaret no akin a sikatoy linma diad dalin, oniay imbasa to manlapud lukot na Isaias: “Walad siak so espiritu nen Jehova lapud nilanaan to ak a mangiyabawag na maong a balita ed saray mairap-bilay.” Seguradon malinlinew ya imbalikas nen Jesus so ngaran na Dios sanen imbasa to itan.—Luc. 4:16-21.

9 Antis ya onsabi Jesus diad dalin, abayag lan imbangat na saray Judion relihyoson lider ed saray totoo so agpangusar ed ngaran na Dios. Seguradon aglabay nen Jesus itan ya tradisyon. Oniay inkuan tod saray onsusumpa: “Linma ak dia ed ngaran nen Amak, balet agyo ak inawat; no walay sananey ya onsabi dia ed ngaran ton dili, sikatoy aawaten yo.” (Juan 5:43) Insan pigaran agew antis na impatey to, imbalikas tod pikakasi to so sankaimportantian ed sikato: “Ama, igloriam so ngaran mo.” (Juan 12:28) Kanian agla pankelawan  ya diad sayan pikakasi nen Jesus ya pantotongtongan tayo et naynay a kaibay pangigloria ed ngaran na Ama to.

10, 11. (a) Panon ya imparungtal nen Jesus so ngaran na Ama to? (b) Akin ya ipapakabat na saray papatumbok nen Jesus so ngaran nen Jehova?

10 Onia ni impikasi nen Jesus: “Imparungtal koy ngaran mo ed saray totoon inter mo ed siak manlapud mundo. Kayarian mo ra, tan inter mo ra ed siak, tan inunor day salitam. Ontan met, ontaynan ak la ed sayan mundo, balet wadia ra ed sayan mundo tan onla ak la ed sika. Masanton Ama, bantayan mo ra nisengeg ed ngaran mo ya inter mo ed siak, ta pian magmaliw iran saksakey a singa sikata.”—Juan 17:6, 11.

11 Nen imparungtal nen Jesus so ngaran na Ama to ed saray disipulo to, agto labat imbalikas so ngaran ya Jehova. Tinulongan to met iran natalosan no siopa si Jehova, saray alay abig ya kualidad to tan say maaron pidedeneng tod sikatayo. (Exo. 34:5-7) Niarum ni, anggan wala la natan ed tawen si Jesus, siansia nin tutulongan to ray papatumbok to ya ipakabat so ngaran nen Jehova diad interon mundo. Akin? Pian mas dakel ni magmaliw ya disipulo antis ya onsabi anggaan na sayan sistema na mundo. Tan no onsabi itan a panaon, iliktar to ray matoor ya tasi to, tan naamtaan na amin so makapadinayew a ngaran nen Jehova!—Eze. 36:23.

‘PIAN SAY MUNDO ET MANISIA’

12. Anton taloran bengatla so kaukolan pian nagawaan tayoy makapangisalbay bilay ya kimey tayo?

12 Legan ya wadiad dalin si Jesus, ginawa toy anggaay nayarian ton tulongan iray disipulo to ya nalabanan iray kakapuyan da. Importante itan pian nasumpal day kimey ya inggapo to. Oniay impikasi nen Jesus: “No panon a siak so imbakim ed mundo, imbakik met ira diad mundo.” Pian nagawaan da itan ya kimey a makapangisalba na bilay, indanet toy taloran importantin bengatla. Unona, impikasi to ya saray disipulo to et agmagmaliw a kabiangay mundo. Komadua, impikasi ton sikaray napasanto, odino mansiansian masanto diad pangunor dad Salita na Dios. Komatlo, aminpigan kinerew nen Jesus ya mankakasakey komon iray disipulo to lapud aro, a singa met ed impankasakey da nen Ama to. Kaukolan tayo sirin ya usisaey sarili tayo diad pangitepet na, ‘Kasin onkikiwas ak unong ed taloran impikasi nen Jesus?’ Matalek si Jesus ya no gawaen itan na saray disipulo to, dakel so mangawat ed mensahe ra.—Basaen so Juan 17:15-21.

Nampaigiya ed masanton espiritu iray Kristiano nen inmunan siglo pian napansiansiay pankakasakey (Nengnengen so parapo 13)

13. Panon ya naebatan nen inmunan siglo so pikakasi nen Jesus?

13 Nanengneng tayo ya inebatan nen Jehova itan ya pikakasi nen Jesus no aralen tayoy libro na Saray Gawa. Saray Kristiano nensaman et tugyopen na saray Judio tan Gentil, mayaman tan mairap, aripen tan amo, kanian posible ya niwalay inkaapag-apag ed limog da. Balet nankakasakey iran amin tan nikompara irad nanduruman parte na laman ya si Jesus so ulo ra. (Efe. 4:15, 16) Talagan makapakelkelaw itan ya agawa anggano wala rad naapag-apag ya mundo nen Satanas! Nagmaliw itan ya posible lapud pakayari na masanton espiritu nen Jehova.—1 Cor. 3:5-7.

Nankakasakey iray totoo nen Jehova ed interon mundo (Nengnengen so parapo 14)

14. Panon ya naebatan so pikakasi nen Jesus diad panaon tayo?

14 Makapaermen ta agnantultuloy so pankakasakey da kayari impatey na saray apostol. Imbes, singa nipropesiya, linmesa so apostasya ed kongregasyon tan naapag-apag irad nanduruman sekta na Kakristianoan. (Gawa 20:29, 30) Balet nen 1919, imbulos nen Jesus iray alanaan ya papatumbok tod pakapanyari na palson  relihyon tan tinipon to rad “ayadyarin bedber na pankakasakey.” (Col. 3:14) Antoy resulta na panagpulong a kimey da diad interon mundo? Masulok a pitoran milyon ya ‘arum a karnero’ a nanlapud “amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe” so nankakasakey ya mangidadayew natan ed si Jehova kaiba iray alanaan. (Juan 10:16; Apo. 7:9) Talagan makapadinayew ya ebat itan ed pikakasi nen Jesus ed si Jehova: “Pian . . . nakabatan na mundo a siak so imbakim tan inarom ira a singa impangarom ed siak.”—Juan 17:23.

MAAR-ARON KONKLUSYON

15. Antoy impikasi nen Jesus parad saray alanaan a papatumbok to?

15 Diad samay labi na Nisan 14, inggloria o pinagalangan nen Jesus iray apostol to diad impisipanan tod sikara ya nakaiba to ran manuley ed Panarian to. (Luc. 22:28-30; Juan 17:22) Kanian oniay impikasi nen Jesus parad amin ya magmaliw ya alanaan a papatumbok to: “Ama, nipaakar ed saramay inter mo ed siak, komon ta wadman met iran kaibak ed kawalaan ko, ta pian nanengneng da so gloria ya inter mo ed siak, lapud inarom ak antis nin niletneg so mundo.” (Juan 17:24) Mililiket iray arum a karnero ed sayan nagamoran na saray alanaan, ag-ira makakaibeg. Sakey ni iyan paneknek ya walay pankakasakey na amin a tuan Kristiano natan.

16, 17. (a) Antoy determinasyon nen Jesus ya imbaga tod konklusyon na pikakasi to? (b) Antoy determinado tayo komon ya gawaen?

16 Lapud impluensya na saray relihyoson lider da, ibabaliwala na dakel a totoo natan so malinlinew ya ebidensyan walay nankakasakey ya totoo nen Jehova ya talagan makankabat ed sikato. Agawa met itan ed panaon nen Jesus. Kanian oniay maar-aron konklusyon to ed samay pikakasi to: “Matunong ya Ama, agkabat na mundo no siopa ka; balet kabat ta ka, tan naamtaan na saray disipulo a siak so imbakim. Tan impakabat ko ed sikara so ngaran mo tan ipakabat ko itan, ta pian nipatnag da met so aro ya impatnag mo ed siak tan mikasakey ak ed sikara.”—Juan 17:25, 26.

17 Talagan impakabat nen Jesus so ngaran nen Ama to. Tan natan, bilang Ulo na kongregasyon et siansia nin tutulongan to itayon nipakabat so ngaran tan gagala nen Ama to. Kanian itultuloy tayo komon so manpasakop ed panangidaulo to diad maseseg ya pangunor ed ganggan ton manpulong tan manggaway babangatan. (Mat. 28:19, 20; Gawa 10:42) Gawaen tayo met so anggaay nayarian tayon pansiansiaey pankakasakey tayo. No gawaen tayo iraya, onkikiwas itayo unong ed pikakasi nen Jesus. Diad ontan, nigloria so ngaran nen Jehova tan nagamoran tayoy agmanganggan liket.