ONLIING! No. 6 2016 | Sakit—Panon ya Naiwasan?

Nayarin naalisan ka na saray balo tan dati lan sakit. Anto ray sankaabigan ya panlaban mo?

MANUNAN ARTIKULO

Sakit—Panon ya Naiwasan?

Inagew-agew ya milalaban so laman mo ed saray kalaban ya agnaliklikas tan agnanengneng balet makapatey.

MANUNAN ARTIKULO

Protektaan so Laman Mo ed Sakit

Amtaen so limaran posiblin pakalaan moy sakit tan no antoy sankaabigan ya panlaban mo.

WALA KASI NANDESINYO?

Say Buek na Tahong ed Dayat

Saray tahong et ompepeket panamegley na saray buek da. No aralen no panon iran ompepeket, nayarin makadiskobre na balo tan mas malet ya paraan na pangikabit na saray kagawaan diad bilding, odino pangisuldong na ulat ed saray pukel.

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon ya Ipanengneng so Respeto

Say respeto et kaukolan ya lanang ya ipanengneng na sanasawa ed sakey tan sakey, aliwan no labay da labat. Panon mon nipanengneng ya rerespetoen moy asawam?

PAWILEY APALABAS

Desiderius Erasmus

Sikatoy tinawag ya sikat ya artista nen panaon na Renaissance.” Akin et sinmikat?

Say Nikadkaduman Clown Fish

Sayan melag ya sira ya makolokolor et makapakelaw so panaayam tod anemone. Akin et makapakelaw, tan antoy pakinabang dad sakey tan sakey?

SAY EBAT NA BIBLIA

Isabi ed Dugan Oras

Say isabi ed dugan oras odino andi et walay epekto tod reputasyon mo. Antoy ibabaga na Biblia tungkol ed sayan importantin ugali? Panon mon napasalan so onsabi ed dugan oras?

Indese na Tema Parad 2016 ya Onliing!

Listaan na saray artikulo ed saray isyu ed taon 2016.

Arum nin Walad Online

Magmaliw ya Maayos tan Malinis

Maayos si Jehova. Aralen no panon ka met ya magmaliw ya maayos tan malinis!

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Krismas?

Ompan nabigla ka ed nanlapuan na kabkabat ya anemiran tradisyon ed Krismas.