Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Isabi ed Dugan Oras

Isabi ed Dugan Oras

Anggan saramay mabetbet ya naaatrasado et amta ra ya maong so isabi ed dugan oras. Wala ray makatulong ya prinsipyo ed Biblia tungkol ed saya.

Panon kaimportante so isabi ed dugan oras?

NO AKIN YA IMPORTANTE

No walay appointment mo, makabawas na stress so isabin masakbay. Tan no agka naaatrasado, magmaliw ya maong so reputasyon mo. Akin?

No onsasabi kad dugan oras, nanengneng na arum ya maabilidad ka. No agka naaatrasado, labay ton ibaga et sarag mon kontrolen so bilay mo imbes ya say situasyon mo so mangontrol ed saray labay mon gawaen.

No onsasabi kad dugan oras, nanengneng na arum ya napantiwalaan ka. Dakdakel natan so totoon agda totooren so salita ra tan baliwala ed sikara no agda nagawaan so ineselan da. Kanian no totooren moy salitam, labalabay ka na totoo. Saray totoon napantiwalaan et rerespetoen na saray kakaaro tan kapamilya ra. Saray empleyado ya onsasabid dugan oras tan nasusumpal da ray aka-eskedyul ya trabaho da et labalabay na amo ra. Nayarin mas atagey ya sueldo tan mas baleg ya responsabilidad so niiter ed sikara.

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Wala ray nabasad Biblia ya mikonektaan ed isabi ed dugan oras. Singa bilang, ibabaga na Biblia: “Amin a bengatla et nagawa komon a masimpit tan mauksoy.” (1 Corinto 14:40) Singa bilang, no nantongtongan na duaran too ya mannengneng ira ed espisipikon oras tan lugar, dapat labat ya onsabi rad dugan oras. Ibabaga met na Biblia: “Walay panaon na amin a bengatla, walay panaon na kada nagagawa diad silong na tawen.” (Eclesiastes 3:1) Ibabaga na katuloyan na sayan bersikulo ya walay “panaon na pantanem tan panaon na pamagot.” (Eclesiastes 3:2) Saray dumaralos et nepeg ya mantanem ed dugan panaon pian dakel so anien da. Labay ton ibaga, maong so resulta no ag-atrasadon mantanem so dumaralos.

Wala ni ibabaga na Biblia ya mas maabig a rason no akin ya nepeg itayon onsabi ed dugan oras: Nipanengneng mod arum ya rerespetoen mo ra tan agmo labay ya daraken so mabmablin oras da. (Filipos 2:3, 4) Balet no lanang mon panaalagaren so arum, singa tatakewen moy oras da.

‘Anapen so pankaabigan na arum, aliwan say pankaabigan yo labat.’Filipos 2:4.

 Antoy nagawaan mo pian niyugalim so onsabi ed dugan oras?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Ibabaga na Biblia ya maong so manplanon masakbay. (Proverbio 21:5) No lanang kan naaatrasado ed appointment mo, ompan lapud napnapnoy eskedyul mo. Anto kasi no bawasan mo ray ag-importantin kimey ya manguupot na panaon mo? Dapat walay malaem ya oras antis na onsublay ya appointment mo, tan iplanom so isabin masakbay. No ontan so gawaen mo, agka naatrasado anggano wala ray aberya, singa bilang no matrapik odino biglan inmuran.

Ibabaga met na Biblia ya maong so manpaabeba. (Proverbio 11:2) Labay ton ibaga, gawam labat no antoy nasarag mo. Antis mon eselan so sakey ya appointment odino deadline ed trabaho, nengneng mon maong no talagan sarag na eskedyul mo. No mangawat kay dakdakel ya appointment, naarumay stress mo tan nadismaya ka, pati say arum!

Bibilinen itayo met na Biblia ya usaren tayod sankaabigan so panaon tayo. (Efeso 5:15, 16) Iyuna iray sankaimportantian ya kimey. (Filipos 1:10) Legan kan manbiabiahe o manaalagar, sambot moy manbasa odino iplanom so arum nin gawaen mo ed satan ya agew.

“Saray plano na makuli et seguradon ontalona.”Proverbio 21:5.